Siirry sisältöön

Irtisanotuilla työntekijöillä on oikeus työterveyshuoltoon


Työnantajalla on tietyin edellytyksin velvollisuus järjestää irtisanotuille työntekijöille työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Työnantajalla on oikeus tältä ajalta sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen.

Sairausvakuutuslakia ja työterveyshuoltolakia on muutettu siten, että työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Työterveyshuolto tulee järjestää samantasoisena ja laajuisena kuin työsuhteessa oleville. Työnantajalla on oikeus tältä ajalta sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen.

Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt 5 vuotta.

Työnantajan velvollisuus työnterveyshuollon järjestämiseen päättyy, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään 6 kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen ja tämän järjestämän työterveyshuollon piiriin. Työntekijän on ilmoitettava asiasta työnantajalle.

Irtisanottujen työterveyshuollon kustannuksista haetaan korvaus samalla hakemuksella ja samalla tavalla kuin työsuhteessa olevien kustannuksista. Irtisanottujen työterveyshuollon kustannuksista voidaan maksaa sairausvakuutuslain mukainen korvaus, jos korvausten maksamisen muut edellytykset täyttyvät. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että palveluntuottajalla on ajantasaiset tiedot henkilöistä, jotka kuuluvat työterveyshuollon piiriin.

Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Muutos on osa kilpailukykysopimuksen muutosturvaa.