Ero perheessä

Jos vanhemmat eroavat, lapsella on oikeus saada elatusapua vanhemmalta, joka ei asu lapsen kanssa (eli etävanhemmalta). Vanhemmat sopivat elatusavusta ja sen suuruudesta sekä mm. lapsen asumisjärjestelyistä ja tapaamisoikeudesta.

Elatusavusta vanhemmat sopivat kunnan sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekee yleensä lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pääse sopuun elatusavusta, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän. Vanhemmat voivat sopia elatusavusta keskenään vapaamuotoisestikin, mutta Kelan elatustuen saaminen edellyttää kuitenkin tuomioistuimen tai sosiaalihuollon vahvistamaa sopimusta. Kela voi maksaa elatustukea, jos elatusapu jää liian pieneksi tai elatusvelvollinen ei pysty maksamaan sitä taloudellisen tilanteensa vuoksi.

  • Elatusapu = elatussopimuksen tai -päätöksen mukainen rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elatusta varten.
  • Elatustuki = Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.
  • Elatusvelvollinen = vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.
  • Etävanhempi = elatusvelvollinen, joka ei asu lapsen kanssa.
  • Lähivanhempi = lapsen kanssa asuva vanhempi

Lisätietoja elatusavusta ja elatuksen vahvistamisesta saat mm. oman kunnan sosiaalihuollosta.

Oikeus muihin tukiin voi alkaa

Erotilanteessa lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla voi olla oikeus erilaisiin Kelan etuuksiin.

  • Lapsen kanssa asuva vanhempi, joka ei asu avoliitossa, voi saada lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen. Jos lapsi asuu vuoroin kummankin vanhemman luona, vanhemmat voivat sopivat, kumpi hakee Kelasta lapsilisän ja yksinhuoltajakorotuksen. Korotuksen saa, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus.
  • Erotilanne voi vaikuttaa myös asumistukeen
  • Kotihoidon tuen hoitolisään ja kuntalisään vaikuttavat perheen tulot, joten oikeus tukiin voi alkaa, jos perheen tulot pienenevät.
  • Erotilanteessa isä ei yleensä voi saada isyysrahaa tai vanhempainrahaa, sillä ne edellyttävät yleensä sitä, että isä asuu äidin ja lapsen kanssa.

Laskureilla voit arvioida oikeutesi tukiin.

Viimeksi muokattu 15.11.2012
Sivu päivitetty 19.10.2012