Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas matkustaa toiseen maahan tarkoituksenaan hakea ja saada hoitoa sairauteensa. Hoitoon voi hakeutua joko ennakkoluvalla tai ilman ennakkolupaa.

Ennakkoluvallisesta hoitoon hakeutumisesta säädetään sosiaaliturvan yhteensovittamisesta annetuissa EU-asetuksissa 883/2004 ja 987/2009. EU-asetuksissa säännelty lupa hakeutua hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin osoitetaan E112- tai S2-lomakkeella. Muut toisen maan myöntämät maksusitoumukset eivät koske asetuksissa säänneltyä ennakkoluvallista hoitoon hakeutumista. Kansallisesti ennakkoluvallisesta hoitoon hakeutumisesta säädetään 1.1.2014 voimaan tulleessa laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste tarjoaa verkossa Hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla tietoa mm. hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa

Jos olet sairausvakuutettu Suomessa tai sinulla on Suomessa kotikunta ja hakeudut ilman ennakkolupaa hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, voit hakea kuluista korvausta jälkikäteen Kelasta hakemuksella SV 128 'Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset'. Voit saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin ja hammaslääkärin määräämistä tutkimuksista tai hoidosta sekä lääkkeistä.

Maakohtaista tietoa terveyspalveluista

Hoitopaikanvalinta.fi -sivustolle on koottu maakohtaista tietoa terveydenhuollon palveluista. Tiedoista on apua, jos haluat matkustaa Suomesta ulkomaille käyttämään terveydenhuollon palveluja.

hoitopaikanvalinta.fi

Voit saada korvausta myös matkakustannuksista jos olet hakeutunut hoitoon ilman ennakkolupaa. Matkakustannukset korvataan siten kuin matka olisi tehty Suomessa lähimpään hoitopaikkaan, jossa saisit tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon.

Jos hakeudut ilman ennakkolupaa hoitoon muualle kuin EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin, et voi saada Kelasta korvauksia.

Ennakkoluvalla hoitoon hakeutuminen

Ulkomaille voi hakeutua hoitoon myös ennakkoluvalla. Ennakkolupaa haetaan asuinmaasta ennen hoitoa. Suomessa ennakkolupaa haetaan Kelasta.

Ennakkoluvan hoitoon voi saada toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. EU-lainsäädännön mukaan ennakkolupa on myönnettävä, jos lääketieteellisesti perusteltua sairaanhoitoa ei voida järjestää asuinmaassa. Jos asiakkaalle voidaan järjestää lääketieteellisesti perusteltu sairaanhoito asuinmaassa, ennakkolupaa ei ole pakko myöntää.

Voit hakea ennakkolupaa hakemuksella SV 129 'Lupa saada hoitoa asuinvaltion ulkopuolella'. Kela myöntää ennakkoluvan hakemuksesta, jos kotikuntasi julkinen terveydenhuolto puoltaa luvan myöntämistä. Ennakkolupa myönnetään lomakkeella S2.

Jos ennakkolupa myönnetään Kelasta, hoitoa annetaan hoidonantajavaltion lainsäädännön ja järjestelmän mukaisesti. Kela maksaa hoitokustannukset ensin hoidonantajalle. Sen jälkeen Kela laskuttaa hoitokustannukset lausunnon antaneelta julkisen terveydenhuollon ylläpitäjältä.

Jos olet saanut ennakkoluvan, maksat hoidosta itse vain hoitoa antavan maan lainsäädännön mukaisen asiakasmaksun. Edellytyksenä on, että hoito annetaan kyseisen maan lakisääteiseen järjestelmään kuuluvassa hoitolaitoksessa tai sopimuksen tehneessä yksityisessä hoitolaitoksessa.

Sinun on hyvä varmistaa etukäteen, että ennakkolupamenettelyä voidaan käyttää hoitolaitoksessa, jonne matkustat saamaan hoitoa. Jos Suomen julkinen terveydenhuolto suosittelee sinulle jotakin tiettyä hoitolaitosta, on hyvä selvittää yhdessä julkisen terveydenhuollon kanssa, että ennakkolupamenettely toimii hoitolaitoksen kanssa.

Jos hoitolaitos ei kuulu lakisääteiseen järjestelmään eikä ole tehnyt sopimusta,  joudut maksamaan itse hoidon todelliset kustannukset ja voit hakea niistä jälkikäteen korvausta Kelasta.

Matkojen, yöpymisten ja lääkkeiden kustannuksista voi saada jälkikäteen korvausta Kelasta. Jos saattaja on ollut matkalla välttämätön, voi myös saattajan matkojen ja yöpymisten kustannuksista saada jälkikäteen korvausta Kelasta. Saattajan välttämättömyydestä on oltava maininta julkisen terveydenhuollon lausunnossa.

Lupaa hoitoon hakeutumiseen voi hakea Kelasta myös jälkikäteen.

Tiedustelut

Jos tiedustelusi liittyy etuusasiaasi, esimerkiksi korvausoikeuksiin tai ennakkolupahakemukseesi, voit ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen p. 020 634 0200.

Jos haluat saada yleistä tietoa hoitoon hakeutumiseen liittyvistä asioista, voit ottaa yhteyttä rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteeseen sähköpostitse: yhteyspiste(at)kela.fi.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 19.4.2017
Sivu päivitetty 13.2.2015