Erityishoitoraha  sairaan lapsen vanhemmalle

Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen vanhempi tilapäisesti joutuu olemaan poissa töistä, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

Erityishoitorahan myöntämisedellytykset riippuvat lapsen iästä, hoitopaikasta sekä sairauden vaikeusasteesta ja hoidollisesta vaiheesta.Voit saada erityishoitorahaa, kun

 • osallistut alle 7-vuotiaan lapsesi sairaala-tai poliklinikkahoitoon
 • osallistut 7–15-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsesi sairaala- tai poliklinikkahoitoon.
 • osallistut 0–15-vuotiaan lapsesi kuntoutukseen.
 • hoidat kotona alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lasta ja kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon.
 • olet varalla kotihoitoon liittyvän, hoitavan lääkärin arvioon perustuvan koulu-tai päivähoitokokeilun ajalla.

Erityishoitoraha on korvausta siitä, että olet edellä mainituista syistä estynyt tekemästä työtäsi, harjoittamasta yritystoimintaa tai opiskelemasta päätoimisesti lapsen sairauden vuoksi.

Erityishoitorahaa voit saada sekä biologisen että adoptoidun lapsen hoitoon ja kuntoutukseen. Erityishoitorahaa voidaan myös myöntää avio- tai avopuolison lapsen tai muun lapsen hoitoon tai kuntoutukseen, jos tosiasiallisesti hoidat lasta vanhemman tavoin.

Kotihoidon sekä 7-15 -vuotiaan sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta erityishoitorahaa maksetaan vain, jos lapsen sairaus on sairausvakuutusasetuksen mukaisesti (SVA 1335/2004) vaikea. Hoitava lääkäri toteaa sairauden vaikeuden. Vaikea sairaus voi olla esimerkiksi:

 • leukemia tai muu pahanlaatuinen kasvain
 • vaikea sydänvika, vaikea tapaturma tai palovamma
 • vaikeasti tasapainotettava  diabetes ja  diabeteksen hoidon aloitusvaihe
 • vaikea mielenterveyden häiriö
 • vaikea kehitysvamma
 • vaikea keuhkoastma
 • vaikea nivelreuma
 • muu edellä mainittuihin vaikeusasteeltaan verrattava sairaus, vamma tai sairaudentila.

Erityishoitorahan myöntäminen vaikean sairauden perusteella edellyttää lisäksi, että vaikea sairaus on nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa.Vaativan hoidollisen vaiheen arviointi edellyttää tietoa hoitotoimenpiteistä tai yksilöllistä perustelua hoitavalta lääkäriltä.

Tilanteet, joissa et voi saada erityishoitorahaa

 

Tilanteet, joissa et voi saada erityishoitorahaa

Erityishoitorahaa ei makseta, jos saat hoidon ajalta palkkaa tai Kelan maksamaa päivärahaa, kuten erityisäitiys- tai äitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa tai sairauspäivärahaa. Jos saat erityishoitorahaa, et voi samaan aikaan saada myöskään työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Vain sairaan lapsen sairaanhoitoon osallistuvalle vanhemmalle voidaan myöntää erityishoitorahaa. Et siis voi saada erityishoitorahaa silloin, jos jäät työstäsi pois hoitamaan muita perheen lapsia sillä välin, kun toinen vanhemmista osallistuu sairaanhoitoon.

Kotihoidon ajalta erityishoitorahaan ei ole oikeutta silloin, kun lapsi on päivisin päivähoidossa tai kouluopetuksessa kodin ulkopuolella. Poikkeuksena on hoitavan lääkärin arvioon perustuva koulu- tai päivähoitokokeilu ja senaikainen vanhemman varallaolo.

Muista ilmoittaa olosuhteiden muutoksista Kelaan viipymättä, jotta tukea ei makseta liikaa ja näin ollen jouduta perimään takaisin.

 

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 31.12.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012