Kohdennetut haut

Näillä sivuilla ilmoitetaan avoinna olevista KKRL12§:n mukaisista kuntoutuksen kehittämistoiminnan hankkeisiin liittyvistä kohdennetuista hauista. Kohdennetulla haulla tarkoitetaan tiettyihin hankkeisiin liittyviä tutkimushankkeita, kirjallisuuskatsauksia ja/tai markkinakartoituksia.

Kela etsii tutkijaa Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishankkeeseen (Mahku-hanke)

Kela etsii tutkijatahoa toteuttamaan tutkimuksen, joka koskee maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämistä ja pilotointia. Tutkimustehtävät kuvataan alustavassa tutkimussuunnitelmassa. Tutkimus on osa Kelan Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanketta (Mahku), josta löydät tietoa hankkeen sivuilta. Tutkimus on arviointitutkimusta, jota hyödynnetään palvelun laajempaan käyttöönottoon liittyvässä päätöksenteossa sekä kuntoutuspalvelun jatkokehittämisessä

Tutkijataho laatii alustavan tutkimussuunnitelman pohjalta tutkimussuunnitelman, jossa kuvataan tutkimuksen toteutus. Suunnitelma laaditaan tässä esitettyä rakennetta käyttäen. Tutkimuksen toteutus edellyttää korkeakoulututkintoa, monimenetelmällistä arviointitutkimuksen osaamista, hyvää yhteistyökykyä sekä kohderyhmän ja/tai kuntoutusjärjestelmän tuntemusta. Tutkijaryhmän asiantuntemus kuvataan tutkimussuunnitelmassa.

Tutkimustyö käynnistyy, kun tutkimustahon lopullinen tutkimussuunnitelma on hyväksytty ja Kelan ja tutkimustahon välinen sopimus on allekirjoitettu. Tutkimuksen tulee olla valmis ja raportoitu 31.8.2020. mennessä. Tutkimusta ohjaa Kelan nimeämä projektiryhmä sekä Kelan tutkimustiimin päällikkö.

Tutkimusorganisaation laatima kirjallinen hakemus tulee lähettää 31.10.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen kuntoutushanke@kela.fi. Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimussuunnitelman toteutettavuuteen ja realistisuuteen, tutkijoiden asiantuntemukseen sekä kustannuksiin. Hakemusten arvioinnin yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi hakemusten tulisi olla vertailukelpoisia. Tästä syystä Kela pyytää noudattamaan ohjeiden mukaista tutkimussuunnitelman jäsentelyä ja hakemuslomaketta. Hakemuslomakkeesta ei tarvitse täyttää kohtia 2, 9, 10 ja 11.

Lisätietoja sähköpostitse kuntoutushanke@kela.fi

Nuorten ammatilliseen kuntoutukseen liittyvä hankehaku

Kela etsii ideoita ja kehittämisprojekteja/-hankkeita liittyen erityisesti nuorten ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen yhdistämiseen.

Hankkeena on mahdollisuus kehittää Kelan ammatillisia kuntoutuspalveluita kevyempiä palveluita, joissa Kelan ammatillisen kuntoutuksen tämänhetkisten myöntöedellytysten ei tarvitse täyttyä. Tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen kuntoutuspalveluita, joihin nuoret/nuoret aikuiset voivat ohjautua esimerkiksi ilman lääkärinlausuntoa tai diagnoosia. Edellä mainitun takia hankkeessa onkin tärkeää muodostaa toimivia yhteistyömalleja esimerkiksi Ohjaamo-toiminnan, Etsivän nuorisotyön, nuorten parissa työskentelevien kolmannen sektorin toimijoiden ja Kelan välille.

Kohderyhmänä on alle 30-vuotiaat nuoret, jotka ovat työelämän tai opiskelun ulkopuolella.

Kuntoutuksella pyritään tukemaan sosiaalista toimintakykyä sekä paluuta opintoihin tai työelämään. Tarkoituksena on esimerkiksi rakentaa arjen toiminnan tukeminen asteittain osaksi ammatillista kuntoutuspolkua.

Haemme ajallisesti rajattuja ketteriä projekteja/hankkeita, joiden tulee tutkimuksineen päättyä viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankkeeseen tulee liittää arviointitutkimus, jossa arvioidaan kuntoutusintervention tai toteutustavan toimivuutta.

Rahoitusta haetaan KKRL 12 §:n kehittämishankkeiden rahoitushakemuksella. Tämän lisäksi mukana tulee olla kustannusarvio ja hankesuunnitelma. Lisätietoa Kelan kuntoutuspalveluista löytyy täältä ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.

Hakemus liitteineen tulee lähettää 30.9.2017 mennessä osoitteeseen kuntoutushanke@kela.fi

Viimeksi muokattu 4.10.2017
Sivu päivitetty 28.5.2015