Lasten kotihoidon tuki

Lastensuojelulain (683/83) perusteella huostaanotetun lapsen osalta tuen maksaminen lakkaa, kun lapsen hoito ja kasvatus on järjestetty kodin ulkopuolella (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 19 §)

Asiakasmaksulain perusteella

Lasten kotihoidon tuki voidaan maksaa kunnalle AML 14 §:n nojalla silloin, kun kunta on järjestänyt tuen saajalle laitoshoitoa.

Kunta voi periä ja nostaa tuen saajalle tulevan kotihoidon tuen siltä ajalta, jonka laitoshoito kestää. Jos myös lapsi on kunnan järjestämässä laitos- tai perhehoidossa, tukioikeus lakkaa, jos hoito kestää yli kolme kuukautta.

Kunta voi vaatia myönnetyn lasten kotihoidon tuen maksua itselleen tekemällä AML 14 §:n mukaisen maksuvaatimuksen. Maksuvaatimuksen on oltava Kelassa vähintään kaksi viikkoa ennen tuen maksupäivää. Tuen maksupäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä.

Kunta voi tehdä AML:n 14 §:n mukaisen maksuvaatimuksen sähköisesti verkkoasiointipalvelussa (Sosiaalitoimen etuustietopalvelu).

Maksuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti kirjallisesti, jolloin siitä on ilmettävä

  • etuudensaajan tiedot (nimi ja henkilötunnus)
  • säännös mihin vaatimus perustuu
  • sosiaalihuollon toimielimen tiedot, jolle tuki halutaan maksettavaksi
  • asiaa hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero
  • aika, jota vaatimus koskee
  • allekirjoitus.

Lasten kotihoidon tuen maksaminen kunnalle voi perustua seuraaviin säännöksiin: