Saamenkieliset lomakkeet

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Cielggadus bárttis SV 143sa Cielggadus bárttis devdojuvvo, jos ohccojuvvo buhtadus bártti vuodul. Lataa
Ohcamuš - Guorahallanvuloš veajuiduhttin KU 132sa Dáinna skoviin ohccojuvvo Kela lágidan guorahallanvuloš veajuiduhttimii: individuála veajuiduhttimii sihke veajuiduhttin-, vuoigáiduvvanhárjehus- ja OPI-gurssaide. Lataa
Ohcamuš - Áigáiboahtindoarjja - Láigodáhkádus TO 2sa Dáinna skoviin ohccojuvvo láigodáhkádus áigáiboahtindoarjjan. Lataa
Ohcamuš - Mánáid ruoktodikšundoarjja - Mánáid priváhtadikšundoarjja WH 1sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat doarjaga máná divššu ordnen dihte eará sajis go gieldda beaivedivššus. Lataa
Ohcamuš - Almmolaš ássandoarjja AT 1sa Ohcanskovvi almmolaš ássandoarjaga ohcama várás. Lataa
Ohcamuš - Bargonávccahisvuođaealáhat ETK/Kela 7002sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat álbmotealáhatlága ja bargoealáhatlágaid vuodul bargonávccahisvuodaealáhaga/veajuiduhttindoarjaga ja individuála árraealáhaga sihke bargoealáhatlágaid vuodul oassebargonávccahisvuodaealáhaga. Lataa
Ássan ja bargan olgoriikkas (Čuovus U) ETK/Kela 7110sa Dáinna skoviin sáhttá almmuhit olgoriikkas ássama ja bargama. Lataa
Ohcamuš - Ealáhatoažžu dikšundoarjja/16 jagi deavdán olbmo lápmásiiddoarjja EV 256sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat ealáhatoažžu dikšundoarjaga dahje 16 jagi deavdán olbmo lápmásiiddoarjaga. Seamma skoviin sáhttá ohcat maiddái mearreáigái mieđihuvvon dikšundoarjaga ja lápmásiiddoarjaga joatkaga. Lataa
Ohcamuš - Vuollel 16-jahkásačča lápmásiiddoarjjaohcamuš EV 258sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat vuollel 16-jahkásačča lápmásiiddoarjaga. Seamma skoviin sáhttá ohcat maiddái mearreáigái mieđihuvvon vuollel 16-jahkásačča lápmásiiddoarjaga joatkaga. Lataa
Ohcamuš - Skuvlamátkedoarjja KM 1sa Logahat- ja ámmálaš oahpu oahppiid beaivválaš skuvlamátkkiide guoskevaš skuvlamátkedoarjjaohcamuš. Lataa
Ohcamuš - Ámmátlaš veajuiduhttin KU 101sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat Kela ámmátlaš veajuiduhttima. Lataa
Ohcamuš - Lossaváttoga medisiinnalaš veajuiduhttin KU 104sa Dáinna skoviin ohccojuvvo Kela lágidan lossaváttoga medisiinnalaš veajuiduhttimii: rabasterapiijaide, máŋggaámmátlaš individuála veajuiduhttimii sihke veajuiduhttin- ja vuogáiduvvanhárjehusgurssaide. Lataa
Ohcamuš - Veajuiduhttinpsykoterapiija/ Neuropsykologalaš veajuiduhttin KU 131sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat Kela lágidan veajuiduhttinpsykoterapiijai ja neuropsykologalaš veajuiduhttimii. Lataa
Ohcamuš - Oahppodoarjja - Ámmátlaš oahppolágádusat, logahagat ja álbmotallaskuvllat sihke daidda buohtastahtti oahppolágádusat OT 1sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat oahppodoarjaga nuppi dási lohkamiid várás. Lataa
Ohcamuš - Oahppodoarjja - Ámmátallaskuvllat ja allaoahpahagat OT 2sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat oahppodoarjaga allaskuvlalohkamiid várás. Lataa
Ohcamuš - Mátkebuhtadus SV 4sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat buhtadusa mátkegoluin, mat leat šaddan buohcuvuođas, áhpehisvuođas, riegádahttimis dahje Kela lágidan veajuiduhttimis. Lataa
Ohcamuš- Eatni vánhemiidovddut SV 9sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat eatni vánhemiidovdduid máná riegádeami dahje adopšuvdnamáná váldima vuodul. Skoviin eadni sáhttá ohcat etniidruda, vánhemiidruda, oassálas vánhemiidruda, spesiálaetniidruda, etniiddoarjaga, mánáidruda ja adopterendoarjaga. Lataa
Almmuhus - Oassebuohcanbeaiveruhta SV 28sa Dáinna skoviin sáhttá almmuhit oasseáigebarggus, mas bargoaddi ja bargi leaba soahpan oassebuohcanbeaiveruđa várás. Lataa
Ohcamuš - Áhči vánhemiidovddut SV 29asa Skoviin ohcco áhči vánhemiidovdduid máná riegádeami dahje adopšuvdnamáná váldima vuođul. Skoviin máná áhčči dahje eatni beallelaš sáhttá ohcat omd. áhččivuođaruđa ja vánhemiidruđa. Lataa
Ohcamuš - Suomas šaddan buohccedikšungolut SV 127sa Dáinna skoviin ohccojuvvo buhtadus Suomas šaddan buohccedikšungoluin, mat leat šaddan buohcuvuodas, áhpehisvuodas dahje riegádahttimis. Lataa
Goluid sáhtašandieđut - Áigáiboahtindoarjja TO 3sa Áigáiboahtindoarjaga čuvvosiid ja rehkegiid, mat sáddejuvvojit sierra áššehasaid atnui, sáhtašanskovvi. Lataa
Čuovus - Áigáiboahtindoarjja - Fitnodatolbmo boađuidčielggadus TO 4sa Dáinna skoviin fitnodatolmmoš čielggada iežas ekonomalaš dili áigáiboahtindoarjaga hárrái. Lataa
Ohcamuš - Bargguhisvuođadorvu TT 1sa Dáinna skoviin sáhttá ohcat vuođđobeaiveruđa, bargomárkandoarjaga dahje ruovttuiduvvandoarjaga. Lataa
Almmuhus bargguhisvuođaáiggis TT 2sa Vuođđobeaiveruđa ja bargomárkandoarjaga oažžu almmuha dáinna skoviin bargguhisvuođaáigái guoskevaš dieđuid ovddu máksima várás. Lataa
Ohcamuš - Fárren Supmii Y 77sa Skovvi geavahuvvo, go Supmii fárren olmmoš bearašlahtuinisguin dahje Suomas/suopmelaš bargoaddi bálvalusas bargan olmmoš ohcá Suoma ássamii vuodduduvvan sosiáladorvvu ja buohcuvuodadáhkádusa. Lataa
Ohcamuš - Buohcanbeaiveruđat SV 8sa Persovdnaáššehas sáhttá ohcat dáinna skoviin buohcanbeaiverudaid ja almmuhit bárttis. Lataa
Rávvagat čuvvosa U deavdimii ETK/Kela 7110osa Rávvagat čuvvosa U (Ássan ja bargan olgoriikkas) deavdimii. Lataa
Ohcamuš - Suomas šaddan dálkkasgolut SV 178sa Dáinna skoviin ozat buhtadusa Suomas šaddan dálkkasgoluin, jos it leat ožžon dan apotehkas, ođđa buhtadusriekti lea mieđihuvvon dahje jahkeiešvástu (dálkkasgáhttu) lea badjelmannojuvvon. Jos dálkkasgolut leat šaddan olgoriikkas, de geavat skovi SV 128. Lataa
Ohcamuš - Áigáiboahtindoarjja TO 1sa Dáinna skoviin ohccojuvvo áigáiboahtindoarjja Kelas. Lataa