Kuntoutus

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Hakemus - Kuntoutuspsykoterapia/Neuropsykologinen kuntoutus KU 131 Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää kuntoutuspsykoterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Lataa
Hakemus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 104 Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, avoterapioita, moniammatillista yksilökuntoutusta sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Lataa
Hakemus - Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132 Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää harkinnanvaraista kuntoutusta, yksilöllisiä kuntoutusjaksoja sekä kuntoutus-, sopeutumisvalmennus- ja OPI-kursseja. Lataa
Hakemus - Matkakorvaus SV 4 Lomakkeella haetaan korvausta matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta, synnytyksestä tai Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Lataa

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työstäpoissaoloajan palkan ja tarvittaessa edeltävän 6 kuukauden palkan päivärahan määrän laskemista varten. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Palaute - Kuntoutuspsykoterapia KU 138 Kuntoutuspsykoterapian toteuttaja antaa lomakkeella palautteen (Kelan korvaamasta) kuntoutuspsykoterapiasta. Lataa
Kuntoutuslasku (kuntoutuja) KU 204 Kuntoutuja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksista. Lataa
Hakemus - Ammatillinen kuntoutus KU 101 Lomakkeella haetaan Kelan ammatillista kuntoutusta Lataa
Terapiapalaute - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 117 Palveluntuottajat käyttävät lomaketta antaessaan Kelalle kirjallisen kuntoutujakohtaisen palautteen toteuttamastaan kuntoutuksesta. Lataa
Terapialasku - Harkinnanvarainen kuntoutus KU 205 Terapeutti laskuttaa lomakkeella kuntoutuspsykoterapiaan ja harkinnanvaraiseen terapiaan liittyviä kustannuksia. Lataa
Tilitys kuntoutuskustannuksista, palveluntuottaja KU 206 Palveluntuottajat laskuttavat lomakkeella kuntoutukseen liittyviä kustannuksia. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat laskulomakkeet KU 203 ja KU 205. Lataa
Hakemus - Kuntoutusraha KU 112 Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella kuntoutusrahaa. Lataa

Tee hakemus verkossa
Selvitys tapaturmasta SV 143 Selvitys tapaturmasta täytetään, jos haetaan korvausta tapaturman perusteella. Lataa
Terapialasku – Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 203 Terapeutti laskuttaa lomakkeella vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakustannuksia. Lomaketta käytetään Tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa
Ilmoitus kuntoutuspäätöksestä - Kuntoutusrahahakemuksen liite KU 114 Kuntoutusrahahakemuksen liitelomake, kun kuntoutuspäätöksen on tehnyt muu kuin Kela. Lataa
KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200 Selvityslomakkeelle selvitetään työntekijän ja työpaikan ammatillista tilannetta. Työntekijä täyttää lomakkeen yhdessä esimiehensä kanssa. Lomake toimitetaan KU 101-hakemuksen liitteeksi. Lataa
Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma - Nuoren kuntoutusrahahakemuksen liite KU 110 Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten. Lataa
Hakemus - Nuoren kuntoutusraha KU 111 Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella nuoren kuntoutusrahaa ja koulutuksen kustannuksia ammatillisena kuntoutuksena Lataa

Tee hakemus verkossa
Kuntoutuslasku (palveluntuottaja) KU 201 Kuntoutuspalveluntuottaja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksia. Palveluntuottaja käyttää lomaketta tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa
Liite - Kuntoutushakemus, Elinkeinotuki KU 105 Lomaketta KU 105 käytetään lomakkeen KU 101 liitteenä. Lataa
Selvitys psykoterapeutin ja musiikkiterapeutin pätevyydestä ja toiminnasta (Kuntoutuspsykoterapia). Ilmoitus neuropsykologin toiminnasta (Harkinnanvarainen kuntoutus) KU 118 Terapeutit käyttävät lomaketta hakiessaan oikeutta antaa Kelan harkinnanvaraista psyko- tai musiikkiterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta. Lataa
Kurssin esivalintatahon kannanotto - Kuntoutushakemuksen liite KU 107 Lomaketta käytetään Kelan kursseissa, joissa on käytössä esivalintamenettely. Esivalintataho kirjaa lomakkeelle kannanottonsa kurssin hakijasta ja toimittaa lomakkeen esivalinnan jälkeen Kelaan, jossa tehdään lopullinen valinta. Lataa
Suostumuslomake, Kela/TE-toimisto KU 4 Lomakkeella asiakas ilmoittaa suostumuksensa Kelan ja TE-toimiston rekistereihin tallennettujen tietojen luovuttamisesta edellä mainittujen toimijoiden kesken. Lataa
Hakemus - Apuvälineet KU 103 Lomakkeella haetaan Kelan kuntoutuksena järjestettäviä apuvälineitä. Lataa
Vieraan kielen tulkkauksen tarve kuntoutuksessa – Kuntoutushakemuksen liite KU 106 Lomaketta käytetään tilanteissa, joissa Kela selvittää kuntoutujan tai kuntoutukseen osallistuvan omaisen tulkkaustarvetta. Asiakas kirjaa lomakkeelle kielet, joita hän pystyy kuntoutusasioissa käyttämään. Tämän jälkeen Kela ratkaisee tulkin tarpeen. Lataa
Yhteenvetolomake, Työterveyshuollon esivalinta KIILA-kursseissa KU 129 Työterveyshuolto täyttää lomakkeelle alueellisissa työpaikkakohtaisissa KIILA-kursseille suositeltavat hakijat. Lataa
Jatkohakemus - Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus KU 140 Lomakkeella haetaan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen jatkamista. Lataa
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa
Suostumus - Kuntoutuksen hyötyä koskeva raportointi KU 5 Kuntoutuja antaa suostumuksensa osallistua kuntoutuksen hyötyä koskevaan raportointiin ja raportointitietojen viemiseen tuloksellisuuden raportoinnin rekisteriin. Lataa
Suostumus - Osallistuminen etäkuntoutuskokeiluun KU 6 Lomaketta käytetään Kelan kuntoutuksessa, kun tarvitaan asiakkaan suostumus siihen, että myönnetty kuntoutus toteutetaan etäkuntoutuksena. Lataa
Hakemus - Kuntoutusavustus KU 113 Lomakkeella haetaan kuntoutusrahan jälkeen maksettavaa harkinnanvaraista kuntoutusavustusta. Lataa

Tee hakemus verkossa
Yhteenvetolomake, Sairausryhmäkohtaiset esivalintakurssit KU 128 Kuntoutuksen palveluntuottaja täyttää lomakkeelle esivalintakursseille suositeltavat, varasijalle suositeltavat ja ei suositellut hakijat. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat Kurssin esivalintatahon kannanotot KU 107. Lataa
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Työkykykysymykset - Tuloksellisuuden seurantatiedot Kelalle AKV 1 Lomaketta käytetään ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuuden mittauksessa ja raportoinnissa. Käytetään kuntoutuspalveluissa, joissa palveluntuottaja raportoi Kelalle tuloksellisuudestaan palvelustandardien mukaisesti. Lataa
Ilmoitus - Tilinumero - Edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu E 41 Lomakkeella edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa päämiehensä tilinumeron, jolle Kelan etuus maksetaan. Lataa
Maatalousyrittäjän selvitys (Liite TM) Mela/Kela Mela/Kela 001 Maatalousyrittäjän selvitys Lataa
Esitys etuuden maksamisesta kunnalle EV 241N Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle tilanteessa, jossa etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Lataa