Matkan kohde

Julkinen terveydenhuolto Yksityinen terveydenhuolto Kuntoutusmatka
Apteekkimatka Apuvälinematka Matka tieteelliseen tutkimukseen

Matkakorvaus myönnetään yleensä siihen lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa asiakas saa sairausvakuutuslaissa tarkoitetun tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon.

Julkinen terveydenhuolto

Matka lähimpään terveyskeskukseen tai julkiseen sairaalaan korvataan riippumatta siitä, mitä hoitoa tai tutkimusta potilas on siellä saanut.

Jos potilaalla tai kuntoutujalla on lääkärin lähetteeseen perustuva terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumus, matka korvataan sinne, missä sairauden hoitoon liittyvät tutkimukset on suoritettu, hoito annettu tai kuntoutus järjestetty. Terveydenhuollon ammattihenkilö merkitsee lomakkeelle SV 67, Todistus matkakorvausta varten, kohtaan 2 Käyntitiedot, että matkan aiheena on kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai ostopalveluna hankkima tutkimus, hoito tai kuntoutus.

Jos hoito on annettu palvelusetelillä tai asiakas on itse valinnut hoitopaikan valinnan vapauden perusteella, matka perusterveydenhuoltoon korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta oman kunnan tai kuntayhtymän pääterveyskeskukseen. Pääterveyskeskus on terveyskeskus, josta on saatavilla kunnan tai kuntayhtymän laajimmat terveydenhuollon palvelut. Erikoissairaanhoitoon tehty matka korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistolliseen sairaalaan.

Merkitse lomakkeelle SV 67, Todistus matkakorvausta varten, kohtaan 3 Käyntitiedot, että matkan aiheena on kunnan antamaan palveluseteliin perustuva tutkimus tai hoito.

Yksityinen terveydenhuolto

Matka yksityislääkäriin ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksikköön korvataan lähimpään tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan silloin, kun siellä tehty tutkimus tai annettu hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Lähin hoitopaikka arvioidaan julkisen terveydenhuollon hoidon porrastuksen mukaan. Lähimmäksi hoitopaikaksi tulkitaan terveyskeskus, jos yksityisen hoidon on antanut esimerkiksi yleislääkäri, hammaslääkäri tai fysioterapeutti. Jos asiakas on mennyt erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin vastaanotolle, lähimmäksi hoitopaikaksi tulkitaan yliopistollinen sairaala.

Huomioi, että yksityinen terveydenhuolto antaa potilaalle/kuntoutujalle todistuksen matkakorvausta varten vain silloin, kun annettu hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Merkitse tällöin lomakkeelle SV 67, Todistus matkakorvausta varten, kohtaan 4 Käynnin aihe, että kyseessä on sairaus tai muu syy, esim. julkisen terveydenhuollon järjestämä kuntoutus. Lisäksi yksityinen terveydenhuolto merkitsee hoidon antajan lomakkeelle kohtaan 5, Yksityinen terveydenhuolto. Jos hoidon antaja on muu kuin lääkäri, kirjataan lomakkeelle annettu hoito tai tehty tutkimus.

Kuntoutus

Kelan kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan matka korvataan sinne, mihin Kelan kuntoutuspäätös on annettu.

Jos asiakas tekee matkan julkisen terveydenhuollon järjestämään kuntoutukseen, merkitse lomakkeen SV 67, Todistus matkakorvausta varten kohtaan 2, käyntitiedot, että kyseessä on kunnan tai kuntayhtymän maksusitoumukseen perustuva kuntoutus.

Sopeutumisvalmennuskurssi

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan matka korvataan, jos kurssille on hakeuduttu lääkärin lähetteellä ja kurssiin sisältyy lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa, tutkimusta tai hoidon opastusta.

Sopeutumisvalmennuskurssin järjestäjä merkitsee lomakkeelle SV 67, Todistus matkakorvausta varten, kenen lääkärin lähetteellä potilas on hakeutunut sopeutumisvalmennuskurssille.

Kuntoremonttikurssi

Kuntoremonttikursseihin liittyviä matkakustannuksia ei korvata sairausvakuutuksesta.

Apuvälinematka

Jos Kela on myöntänyt kuntoutujalle apuvälineen, korvataan sen noutoon ja käytön opastukseen liittyvät matkat. Jos julkinen terveydenhuolto on antanut potilaalle/kuntoutujalle maksusitoumuksen sairaudenhoitoon kuuluvan apuvälineen hankkimiseen, valmistus-, huolto- ja välityspaikkaan, korvataan hänelle matkasta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset.

Merkitse lomakkeelle SV 67, Todistus matkakorvausta varten, maksusitoumuksen tai lähetteen antaja.

Apuvälineen kuljetus- tai postikuluja ei korvata sairausvakuutuksesta.

Apteekki

Potilaan käydessä apteekissa lääkärissäkäynnin yhteydessä, voidaan matkasta aiheutuneet lisäkustannukset korvata lähimpään apteekkiin. Terveydenhuolto ei kirjoita asiakkaalle erillistä todistusta apteekkimatkaa varten. Suorakorvausmatkojen tilauspuhelun yhteydessä tulee ilmoittaa apteekissa käynti.

Erikseen kotoa apteekkiin tehtyä lääkkeiden hakumatkaa ei korvata sairausvakuutuksesta.

Tieteellinen tutkimus

Tieteelliseen tutkimukseen tehtyjä matkoja ei korvata sairausvakuutuslain mukaan.

Poikkeustapauksessa matkat tieteelliseen tutkimukseen voidaan kuitenkin korvata, jos kyseinen tieteellinen tutkimus on saanut myönteisen päätöksen Kelan terveysosastolta matkojen korvattavuudesta ennen 31.12.2013.