Matkustustapa

Joukkoliikenne Oma auto Taksi Ambulanssi
Helikopteri Ambulanssilentokone Yhteiskuljetus Joukkoliikenneluvallinen pikkubussi

Matkojen korvaamisen yleisperiaate on, että matka korvataan halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan, ottaen huomioon potilaan/kuntoutujan terveydentila. Tarpeellisen kulkuneuvon valintaan vaikuttaa potilaan/kuntoutujan sairaus tai terveydentila ei se, millä kulkuneuvolla hän on matkan tehnyt.

Ensisijaisesti matkat korvataan yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Jos hoitolaitoksessa tai kuntoutuslaitoksessa perustellusti katsotaan, että asiakas ei voi sairautensa takia käyttää yleisiä kulkuneuvoja, voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset korvata erityisajoneuvon kustannusten mukaan. Erityisajoneuvolla tarkoitetaan omaa autoa, erilaisia takseja, ambulanssia, helikopteria ja muita vastaavia ajoneuvoja.

Puutteellisista julkisista liikenneyhteyksistä johtuvan erityisajoneuvon käytön potilas/kuntoutuja perustelee itse hakemuksessaan hakiessaan korvausta Kelasta tai tilauspuhelussa tilatessaan taksia tilausvälityskeskuksesta.  

Joukkoliikenne

Jos potilas/kuntoutuja on tehnyt matkan julkiseen sairaalaan, terveyskeskukseen tai Kelan järjestämään kuntoutukseen, hän ei tarvitse matkakorvauksen hakemiseksi erillistä todistusta terveydenhuollosta.

Yksityisen terveydenhuollon tulee aina kirjoittaa potilaalle/kuntoutujalle todistus SV 67, Todistus matkakorvausta varten, vaikka matka olisi tehty joukkoliikenteellä. Kirjoita todistus kuitenkin vain silloin, kun annettu hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa.

Oma auto

Oman auton korvausperuste on 0,20 e/km. Terveydenhuollossa otetaan kantaa oman auton käyttämiseen silloin, kun potilaan terveydentila sitä edellyttää.

Alle 100 km:n matka:

Jos potilas/kuntoutuja käyttää omaa autoa, voidaan matkakorvaus myöntää oman auton kilometrikorvauksen mukaan aina silloin, kun yhdensuuntainen matka on alle 100 kilometriä.

Julkiseen terveydenhuoltoon tai Kelan järjestämään kuntoutukseen tehdyistä matkoista potilas/kuntoutuja ei tarvitse hakemuksen liitteeksi todistusta terveydenhuollosta. Yksityisen terveydenhuollon tulee antaa myös näistä matkoista todistus potilaalle/kuntoutujalle.

Yli 100 km:n matka:

Terveydenhuollon tulee kirjoittaa potilaalle/kuntoutujalle lomake SV 67, Todistus matkakorvausta varten yli 100 km:n matkasta omalla autolla, jos terveydentila edellyttää oman auton käyttöä. Huomioi myös saattajan tarpeellisuus matkalla.  

Taksi, esteetön ajoneuvo (invataksi), paarivarustettu ajoneuvo

Potilaan/kuntoutujan taksimatka voidaan korvata silloin, kun hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi sen olevan sen hetkisen sairauden tai terveydentilan kannalta välttämätöntä. Tällaisia terveydentilaan liittyviä syitä on esimerkiksi infektiovaarassa olevilla potilailla, liikuntarajoitteisilla potilailla, matkan aikana pyörätuolissa istuvilla potilailla ja potilailla, jotka kotiutuvat anestesiassa suoritetusta päiväkirurgisesta toimenpiteestä.

Ajoneuvon valinnassa on huomioitava erityisesti se, että invataksi/esteetön ajoneuvo on perusteltava SV67 lomakkeella kohdassa 11 Perustelut. Invataksi on tarkoitettu ensisijaisesti henkilölle,

  • joka on liikuntakyvytön tai
  • joka kulkee koko matkan ajan pyörätuolissa istuen tai
  • joka tarvitsee paarikuljetuksen tai
  • joka ei pysty siirtymään edes autettuna pyörätuolista autoon/autosta pois tai
  • jonka apuväline on niin iso, että se ei mahdu tavalliseen taksiin.

Kokoon taittuva pyörätuoli on yleensä mahdollista kuljettaa myös henkilöautomallisen taksin tavaratilassa. Tällöin kuljettaja yleensä avustaa asiakasta tarvittaessa ajoneuvoon ja ajoneuvosta siirtymisessä riippumatta siitä, millä ajoneuvolla matka tehdään.

Asiakasta voidaan kuljettaa paarivarustetulla ajoneuvolla  silloin, kun hänen tulee matkustaa makuuasennossa.

Joukkoliikenneluvallinen pikkubussi

Joukkoliikenneluvallisella pikkubussilla tehdyt matkat Kela korvaa ainoastaan silloin, kun

  • matkustajia on vähintään 5 ja jokaisella matkustajalla on terveydenhuollon kirjoittama todistus SV 67 matkaa varten
  • kysymyksessä yhden henkilön kuljetus ja asiakas tarvitsee pyörätuolin tai paarikuljetuksen ja lisäksi siitä on terveydenhuollon kirjoittaman todistus matkalle.  

Ambulanssi

Jos potilas/kuntoutuja tuodaan hoitolaitokseen ambulanssilla, on matkatodistusta kirjoitettaessa otettava kantaa siihen, mikä kulkuneuvo olisi potilaan/kuntoutujan terveydentilan perusteella ollut tarpeellinen.

Kun ambulanssi on hälytetty hätäkeskuksen kautta, on hätäkeskuksen arvio ambulanssin tarpeellisuudesta riittävä. Hoitolaitoksen on kuitenkin laitettava leima ja allekirjoitus lomakkeelle SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta.

Helikopteri

Helikopterin käyttö sairastuneen tai vammautuneen asiakkaan kuljetuksessa voi olla tarpeellinen ja korvaukseen oikeuttava, jos maa- tai vesikuljetus ei tie- tai vesiyhteyden puuttumisen takia ole mahdollista. Helikopterikuljetus voi olla tarpeellinen esimerkiksi erämaa-, tunturi- ja saaristo-olosuhteissa sekä haettaessa äkillisesti sairastunut asiakas avomerellä olevasta laivasta sairaalahoitoon.

Matkaa ei korvata sairausvakuutuksesta tilanteissa, joissa ensihoitoa antava lääkäri on kuljetettu helikopterilla kohteeseen, mutta potilasta ei ole kuljetettu hoitoon samalla helikopterilla

Ambulanssilentokone

Ambulanssilentokoneella suoritettu kuljetus voi olla tarpeellinen pitkissä ja kiireellisissä kuljetuksissa, esimerkiksi jos potilas on menossa sairaalaan elinsiirtoon.

Yhteiskuljetus

Samaan suuntaan kotiutuvien potilaiden/kuntoutujien tulisi tehdä matka samalla taksilla eli yhteiskuljetuksella aina, kun se on mahdollista. Jos potilas/kuntoutuja ei sovellu yhteiskuljetukseen sairautensa tai terveydentilansa vuoksi, tee tästä merkintä lomakkeelle SV 67, Todistus matkakorvausta varten kohtaan 8 yhteiskuljetus. Perustele syy erikseen lomakkeen kohdassa 11, Perustelut ja lisätiedot.