Terveydenhuollon ammattihenkilöiden täytettäväksi tarkoitetut lomakkeet löytyvät ensisijaisesti käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä.

Lomakkeet ovat saatavilla ammattihenkilöiden käyttöön pdf-muodossa myös Terveysportti- ja Lääkäriportaali-palveluissa sekä Lääkäriliiton jäsenpalvelussa. Painettuja lomakkeita voi tilata Kelan lomakevarastosta lomakevarasto@kela.fi.

Todistus

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan/kuntoutujan sairauden tai sen hetkisen terveydentilan perusteella tarpeellisen ajoneuvon matkalle ja merkitsee tarpeelliseksi katsomansa kulkuneuvon potilaalle/kuntoutujalle annettavaan todistukseen (SV 67, SV 210 ja Y 79).

Jos hoitoyksikössä todetaan, että potilas/kuntoutuja olisi sairautensa tai terveydentilansa perusteella voinut tehdä matkan yleisellä kulkuneuvolla, vaikka onkin tullut taksilla, kirjoitetaan todistus yleisen kulkuneuvon mukaan.

Kun taksin käyttöä varten annetaan todistus, on terveydentila arvioitava aina potilaskohtaisesti.

Jos potilas/kuntoutuja on tullut pelkästään liikenneolosuhteiden vuoksi sairaalaan tai kuntoutukseen taksilla, ei hoitolaitoksen tule perustella erityisajoneuvon tarvetta lomakkeelle SV 67, Todistus matkakorvausta varten. Potilas/kuntoutuja perustelee erityisajoneuvon käytön hakiessaan matkakorvausta Kelasta.

Terveydenhuolto voi antaa potilaalle/kuntoutujalle etukäteen todistuksen esimerkiksi sairaalamatkaa tai Kelan kuntoutusmatkaa varten. Tällöin lomakkeelle SV 67, Todistus matkakorvausta varten, tehdään merkintä siitä, mihin sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen matka tehdään. Potilas/kuntoutuja ei tarvitse erillistä todistusta siitä hoitopaikasta, johon hänet kuljetettiin.

Todistus matkakorvausta varten, SV 67

Terveydenhuollon ammattihenkilö voi kirjoittaa asiakkaalle todistuksen erityisajoneuvon tarpeellisuudesta kertamatkalle, määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.

Tällainen todistus voi olla tarkoituksenmukaista kirjoittaa esimerkiksi vaikeasti vammaiselle henkilölle, joka tekee usein matkoja terveydenhuoltoon. Todistus käy kaikilla Kelan korvaamilla matkoilla julkisen terveydenhuollon yksikköön tai Kelan järjestämään kuntoutukseen.  Pitkäaikainen todistus (kohta 6) tulee aina perustella erikseen lomakkeen kohdassa 11 Perustelut ja lisätiedot. Pitkäaikaisen todistuksen mukainen ajoneuvo merkitään lomakkeelle kohtaan 7.

Matkoja pyritään yhdistelemään aina silloin, kun potilaan terveydentila mahdollistaa matkan yhdistelyn. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi kirjoittaa lomakkeelle SV67 Todistus matkakorvausta varten (kohta 8) oikeuden yksittäistaksin käyttöön, jos asiakas ei sovellu yhteiskuljetukseen terveydentilansa vuoksi.  Perusteluihin (kohta 11) tulee kirjoittaa, miksi asiakas ei sovellu yhteiskuljetukseen.

Todistuksen matkakorvausta varten allekirjoittaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka täyttää lomakkeeseen myös paikan, päivämäärän ja virka-asemansa.  Jos todistuksen allekirjoittajana on muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi osastosihteeri, tulee todistuksen lisätietoihin kirjoittaa sen lääkärin nimi, jonka lupaan erityisajoneuvon käyttö perustuu.

Mallilomake SV 67     Täyttöohje

Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, SV 210

Sairaankuljetuspalveluntuottajat ovat tehneet Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen. Palveluntuottajat käyttävät suorakorvausmenettelyssä lomaketta SV 210. Potilaan vastaanottanut henkilö arvioi ambulanssin tarpeellisuuden lomakkeen kohdassa Terveydenhoitolaitoksen todistus.

Laskelma ja korvaushakemus kuljetuksesta, Y 79

Osa kuljetuspalvelujen tuottajista (taksit) on tehnyt Kelan kanssa valtakirjasopimuksen. Tällöin terveydenhuolto voi arvioida erityisajoneuvon tarpeellisuuden autoilijan esittämällä lomakkeella Y 79. Terveydenhoitolaitoksen tai kuntoutuksen palveluntuottajan edustaja merkitsee lomakkeelle sen ajoneuvon, jonka potilaan/kuntoutujan sairaus tai terveydentila edellyttää. Lomake Y 79 on käytössä vain taksimatkojen valtakirjamenettelyssä.