Työntekijänä Suomessa

Oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ja eri etuuksiin voi perustua vakinaisen asumisen sijasta myös työskentelyyn Suomessa. Sosiaaliturvaasi vaikuttaa se, mistä maasta muutat Suomeen ja miten kauan työskentelysi Suomessa kestää.

Voit useimmissa tapauksissa kuulua Suomen sosiaaliturvaan heti maahan muutosta lukien, jos muuttoasi pidetään vakinaisena tai jos työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta. Tällöin työaikasi ja palkkasi täytyy täyttää työskentelyn vähimmäisvaatimukset.

Sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävät yleensä poikkeuksetta työharjoittelijat ja au pairit sekä muut lyhytaikaista tai pienipalkkaista työtä tekevät, joiden työsuhde ei täytä työssäoloehtoa.

Suomen sosiaaliturvaan voi kuulua myös vain osittain. Suomeen töihin alle 4 kuukaudeksi tulevalla on joissakin tilanteissa oikeus julkiseen terveydenhuoltoon. EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä töihin Suomeen tulevalla voi olla oikeus myös lasten kotihoidon tukeen.

Jos muutat Suomeen muualta kuin EU:n alueelta, Kela voi maksaa tietyin edellytyksin lapsilisää ja kotihoidon tukea.

Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Työskentelyn vähimmäisvaatimukset

Työskentelyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät silloin, jos teet työtä vähintään 18 tuntia viikossa ja jos palkkasi on vähintään työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, tulee kokoaikatyön palkan olla vähintään 1187 euroa kuukaudessa (2017).

Kaikkien Suomeen töihin muuttavien henkilöiden tulee täyttää työskentelyn vähimmäisvaatimukset, jotta he voivat päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelynsä perusteella. Ehto ei kuitenkaan koske niitä työntekijöitä, joiden katsotaan muuttavan Suomeen vakinaisesti asumaan.

Keikkatyöläisen työskentelyn vähimmäisvaatimukset

Jos sinulla on sopimus yhden tai useamman työnantajan kanssa jatkuvasta työskentelystä, mutta itse työskentely jaksottuu erilaisiin pätkiin, Suomen sosiaaliturvan piiriin pääsysi tämän työskentelyn perusteella riippuu siitä, täyttääkö työskentely vähimmäisvaatimukset.

Jos työsuhteesi seuraavat toisiaan, riippuu Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen siitä, voidaanko vähintään 4 kuukautta kestävän työskentelysi katsoa olevan yhtäjaksoista. Työskentely on yhtäjaksoista, jos työsuhteiden tai työskentelyjaksojen väliin jää vain viikonloppu tai pyhäpäivä. Mikäli työskentelyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät, pidetään työskentelyä yhtäjaksoisena, vaikka työsuhteet vaihtuisivat. Periodityyppisessä työssä voidaan hyväksyä myös viikon katkos.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 22.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017