Opiskelijana tai tutkijana ulkomaille

Opiskelijana tai tutkijana EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Henkilö, joka lähtee toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin opiskelemaan tai tutkijana, kuuluu EU-asetuksen 883/2004 perusteella pääsääntöisesti asuinmaansa sosiaaliturvaan.

EU- tai Eta-maissa ja Sveitsissä tilapäisesti oleskelevilla opiskelijoilla ja tutkijoilla on oikeus sairaanhoitoon oleskelumaassaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jos he ovat Suomessa sairausvakuutettuja.

Jos opiskelet tai teet tutkimustyötä ulkomailla alle vuoden ajan, sinun tulee ilmoittaa siitä Kelaan. Jos päätoimiset opinnot tai tutkimustyö ulkomailla kestävät yli vuoden ajan, voit hakea Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista.

Jos olet opiskelun ohessa töissä, siirryt EU-asetuksen pääsäännön mukaisesti yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Näin on siinä tilanteessa, kun työskentelyn kestoon ja palkan määrään liittyvät vähimmäisedellytykset täyttyvät ja palkastasi pidätetään sosiaaliturvamaksuja. Et voi samanaikaisesti kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Ilmoita aina ulkomailla tekemästäsi työstä Kelaan. Jos tutkijana saat apurahan lisäksi palkkaa, kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin.

Opiskelijana tai tutkijana sosiaaliturvasopimusmaassa

Pohjoismaihin opiskelemaan tai tutkimustyöhön lähtevien sosiaaliturva määräytyy samoin perustein kuin muihin EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin lähtevien kohdalla. Ulkomaille lähdöstä ja työskentelystä ilmoittaminen sekä Suomen sosiaaliturvan hakeminen tapahtuvat kuten edellä mainitussa tilanteessa.

Kanadan Quebeciin lähtevät opiskelijat ja tutkijat ovat oikeutettuja sairausvakuutukseen ja sairaanhoitoon. Muissa sosiaaliturvasopimuksissa ei ole opiskelijoita koskevia määräyksiä. Näissä maissa oleskelevien opiskelijoiden ja tutkijoiden sosiaaliturva määräytyy samoin kuin sopimuksettomien muiden maiden osalta. Kuitenkin jos olet samanaikaisesti töissä tai saat tutkijana työstäsi apurahan lisäksi palkkaa, sinuun sovelletaan kyseisen sosiaaliturvasopimuksen työntekijää koskevia määräyksiä.

Opiskelijana tai tutkijana muissa maissa

Nämä säännöt koskevat pääsääntöisesti myös EU- ja Eta-maihin, Sveitsiin ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähteviä opiskelijoita ja tutkijoita.

Ulkomaille muuttavat opiskelijat ja tutkijat säilyvät Suomen sosiaaliturvan piirissä, jos heidän on tarkoitus olla ulkomailla enintään vuoden ajan. Tällöinkin on kuitenkin ilmoitettava Kelaan ulkomaille lähdöstä.

Myös ulkomaille yli vuodeksi lähtevät opiskelijat ja tutkijat voivat säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä, mutta heidän tulee vuoden sisällä ulkomaille lähdöstä hakea päätöstä Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Mahdollista jatkopäätöstä haetaan vuoden sisällä edellisen päätöksen loppumisesta.

Edellytyksenä Suomen sosiaaliturvassa säilymiselle yli vuoden kestävien opintojen tai tutkimustyön ajalta on, että olet kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin jo ennen ulkomaille muuttoa ja sinulla on kiinteät siteet Suomeen. Opiskelun tulee lisäksi olla päätoimista, johtaa ammattiin tai tutkintoon ja tapahtua julkisen hallinnon alaisessa oppilaitoksessa.

Tutkimustyönä pidetään apurahoin tehtävää, tohtorin tutkinnon jälkeistä työtä. Jos saat työstäsi palkkaa, sosiaaliturvasi määräytyy työskentelyn perusteella. Vähäinen palkka ei kuitenkaan estä pitämästä sinua edelleen päätoimisena tutkijana Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Ulkomailla asuville opiskelijoille ja tutkijoille voidaan antaa päätös Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta ensin enintään viideksi vuodeksi, minkä jälkeen päätöstä voidaan jatkaa toiset viisi vuotta. Jos olet opiskellut tai toiminut tutkijana päätoimisesti ulkomailla kymmenen vuotta, sinun tulee palata Suomeen vähintään vuodeksi, jotta sinulle voidaan antaa uusi myönteinen päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomailla oleskelun aikana.

Apurahan saajana ulkomaille

Jos saat EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tapahtuvaa tutkimustyötä tai jatko-opintoja varten maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti vakuutettavaa suomalaista apurahaa, sinun on haettava apurahatyöskentelyn ajalle Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamista Eläketurvakeskukselta.

Suomalaista apurahaa saavan henkilön kohdalla voidaan soveltaa Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä enintään kahden vuoden ajan tai poikkeusluvalla enintään viiden vuoden ajan, kun tutkimustyötä tai jatko-opintoja tehdään EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Samoin toimitaan sosiaaliturvasopimusmaiden kanssa. Tällöin Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluminen edellyttää kuitenkin työskentelymaan viranomaisten suostumusta. Kaikissa tapauksissa Eläketurvakeskus tekee päätöksen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta.

Jos olet opiskelun ohessa töissä, siirryt yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin, mikäli täytät kyseisen maan työskentelyn vähimmäisehdot. Sinun tulee aina ilmoittaa ulkomailla tekemästäsi työstä Kelaan. Jos tutkijana saat apurahan lisäksi palkkaa, kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin.

Lisätietoja saat Eläketurvakeskuksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) sivuilta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 5.1.2015