Opintotuen ja opiskelijoiden asumisen tuen muutokset 1.8.2017

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk). Opintolainan määriä korotetaan kaikilla opiskelijoilla. Myös opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen myöntämisperusteisiin tulee useita muutoksia.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin.

Opiskelijoiden asumisen tuen muutokset
Korkeakouluopiskelijoita koskevat opintotukimuutokset
Opintolainamuutokset
Tulovalvonnan muutokset ja muut muutokset
Tukien muutokset yhteensä
Muutokset pähkinänkuoressa
Miten opiskelijan tulee toimia
Opintolainan takaussaatavan maksuvapautukset

Opiskelijat yleiseen asumistukeen

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Asumislisä säilyy ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskelevilla sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät automaattisesti.

Voit arvioida asumistuen määrän asumistukilaskurilla. Elokuusta 2017 alkaen opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa. Ilmoita asumistukilaskurissa opintoraha (yleensä 250 e/kk) kohdassa Opintoraha tai aikuiskoulutustuki.

Kokeile chattirobottia!

Chattirobotti neuvoo opiskelijoita, jotka siirtyvät yleisen asumistuen saajiksi. Saat chattirobotilta vastauksen kysymykseesi helposti ja nopeasti.

Kyseessä on kehitysversio, jonka sisältö ja toiminnot ovat vielä osin keskeneräisiä. Kehitämme palvelua jatkuvasti. Auta meitä siinä antamalla palautetta. Klikkaa "Anna palautetta" -linkkiä vastauksen alla tai kirjoita palautteesi ja ideasi palautepalvelussa

Kysy chattirobotilta!

Näin haet yleistä asumistukea

Voit hakea 1.8.2017 alkavaa yleistä asumistukea Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1 jo nyt, jos tiedät syksyn tulosi, asumismenosi ja muut asumisolosuhteesi.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, hänen on haettava tuen tarkistamista.

Voit saada yleistä asumistukea takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Jotta voit saada asumistuen elokuusta alkaen, asumistukihakemuksen on oltava Kelassa syyskuun loppuun mennessä. Vuokrasopimuksesi on pitänyt olla voimassa vähintään elokuun 1. päivästä alkaen.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat:

 • samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset (avio- ja avopuolisot sekä isovanhemmat, vanhemmat ja lapset)
 • muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset
 • yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet
 • erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan kuuluvat:

 • erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta
 • päävuokralainen ja alivuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia.

Yleisen asumistuen määrä

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot.

Asumistuen määrää laskettaessa jokaisen henkilön tulot arvioidaan joko keskiarvotulona tai jatkuvina tuloina.

 • Jos henkilön tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan.
 • Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilö saa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Jokaisen ruokakuntaan kuuluvan henkilön palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta tehdään ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys on 300 e/kk.

Katso tulojen alarajataulukot (tulojen määrä, joka ei pienennä asumistukea) ja tulojen ylärajataulukot (tulot, joilla asumistukea ei voi saada). Muista huomioida ansiotulovähennys ja se, että opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa (opintolaina ei ole). Opintorahasta ja muista sosiaalietuuksista ei tehdä ansiotulovähennystä, koska ne eivät ole palkkatuloa.

Asumistuessa huomioitaviin enimmäisasumismenoihin vaikuttavat ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta. Jos asut yksin vuokralla, asumismenoina huomioidaan asuinkunnasta riippuen enintään 344–508 e/kk. Asumistuki on 80 % enintään enimmäisasumismenojen suuruisista hyväksyttävistä asumismenoista, jos tulot eivät vaikuta asumistukeen.

Muistilista opiskelijoiden yleisestä asumistuesta

Huomioi myös seuraavat asiat:

 • Asumistukea voi saada Suomessa asuva henkilö. Ulkomaalainen voi saada asumistukea, jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.
 • Vuokralla asuminen on todistettava vuokrasopimuksella. Asumistukea ei myönnetä hotelli- tai laitosasumiseen eikä tilapäismajoitukseen (esim. opiskelijoiden hätämajoitukseen).
 • Asumistuki maksetaan kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Se maksetaan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille tai se voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle.
 • Asumistuen saaminen ei edellytä opiskelua. Asumistuessa ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja, mutta opintoraha huomioidaan tulona. Opintolainaa ei huomioida tulona.
 • Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen. Sitä ei huomioida tulona opintotuessa.
 • Asumistukea ei myönnetä opiskelijalle, joka voi saada opintoihin kuuluvan maksuttoman asunnon. Asumistuki voidaan kuitenkin myöntää, jos et voi ottaa asuntoa vastaan ja sinulla siihen on erityinen syy. Syyt ovat pääosin samat kuin opintotuen asumislisässä (ks. Maksuton asuntolapaikka asumislisässä).
 • Jos olet alle 18-vuotias itsenäisesti asuva (et asu vanhempasi luona), voit saada yleistä asumistukea, jos sinulla on ansiotuloja tai saat opintotukea tai muuta tukea. Hae ensin opintotukea. Jos sinulle myönnetään opintoraha tai opintolainan valtiontakaus, voit hakea asumistukea. Kela ei tutki sitä, nostatko opintolainaa.
 • Jos sinä, puolisosi tai muu perheesi asutte opintojen vuoksi useammassa asunnossa, voitte saada asumistuen vain yhteen asuntoon. Teidän on valittava, mihin asuntoon haette yleistä asumistukea.
 • Jos olet vuokrannut asunnon vanhemmaltasi tai jos vuokra-asunto on vanhempasi omistama, voit saada asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuensaajat.
 • Jos saat asumistukea, sinun on välittömästi ilmoitettava Kelalle tulojen olennaisesta muutoksesta, muutoksista ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden määrässä ja muista asumistukeen vaikuttavista muutoksista.

Opintotuen asumislisä 1.8.2017 jälkeen

Opintotuen asumislisää maksetaan vielä 1.8.2017 jälkeenkin

 • ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskeleville, jotka asuvat vuokralla (yleensä 210,00 e/kk)
 • Suomessa kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskeleville, jotka asuvat opiston asuntolassa (yleensä 88,87 e/kk).

Ulkomaan asumislisä voidaan myöntää

 • ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle
 • suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle, kun hän on suorittamassa opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla.

Opiskelijan pitää sekä asua että opiskella ulkomailla.

Jos et asu ulkomailla opintojen vuoksi, et voi saada asumislisää.

Jos asut yksin ja saat yleistä asumistukea Suomessa olevaan asuntoosi, voit saada asumislisää, kun aloitat opintojakson ulkomailla. Tällöin Suomessa olevan asuntosi asumistuki lakkautetaan viimeistään 3 kuukauden kuluttua.

Ulkomaan asumislisää ei myönnetä, jos asut vanhempasi luona tai omistusasunnossa. Omistusasunnolla tarkoitetaan sinun, puolisosi tai vanhempasi omistamaa asuntoa.

Lue lisää: Asumislisä Ahvenanmaalla opiskelevalle

Muutoksia korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään 1.8.2017 toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk).

  e/kk brutto Vanhempien tulojen vaikutus
Toinen aste
Vanhempien tulojen vaikutus
Korkeakoulu
Opintorahan perusmäärät kaikilla opiskelijoilla 1.8.2017 alkaen
Avioliitossa oleva tai elatusvelvollinen 250,28    
Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 250,28    
Itsenäisesti asuva 18–19-vuotias 250,28 C  
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 101,74 B A
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 81,39 A A
Vanhempansa luona asuva 17–19-vuotias 38,66 B A

Vanhempien tulojen perusteella opintorahaa voidaan
A = suurentaa; B = suurentaa tai pienentää; C = pienentää, vanhempien tulojen vaikutus poistuu 1.1.2018 alkaen

Opintorahamäärien yhtenäistäminen pienentää myös ammatillisessa koulutuksessa ulkomailla opiskelevien ja Snellman-korkeakoulussa opiskelevien opintorahoja, koska he ovat saaneet yhtä suurta opintorahaa kuin korkeakouluopiskelijat.

Uusien opiskelijoiden enimmäistukiaika lyhenee

Uusien korkeakouluopiskelijoiden tutkintokohtainen enimmäistukiaika lyhenee 2 kuukaudella. Uusia opiskelijoita ovat henkilöt, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen.

Tutkinnon laajuus opintopisteinä Tavoiteaika lukuvuosina Enimmäistukiaika kuukausina
Enimmäistukiajat, kun aloittaa ensimmäiset korkeakouluopintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen
120 2 21
150 2,5 26
180 3 30
210 3,5 35
240 4 39
270 4,5 44

 

Tutkinnon laajuus opintopisteinä
(alempi + ylempi = yhteensä)
Enimmäistukiaika alempaan tutkintoon kuukausina Enimmäistukiaika ylempään tutkintoon kuukausina Enimmäistukiaika yhteensä kuukausina
Enimmäistukiajat, kun aloittaa ensimmäiset korkeakouluopintonsa yliopistossa 1.8.2017 tai sen jälkeen
180+120=300 30 21 48
180+150=330 30 26 53
210+120=330 35 21 53
180+180=360 30 30 57
330     53
360     57

Toisen tutkinnon opintotukiaika lyhenee

Korkeakouluopintoihin myönnettävä kokonaistukiaika lyhenee 54 tukikuukauteen, kun korkeakoulututkinnon jo suorittanut aloittaa uudet korkeakouluopinnot syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen. Jos suoritat 360 opintopisteen laajuista lääketieteen tai eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa ja aloitat sen suorittamisen 1.8.2017 tai sen jälkeen, voit kuitenkin saada opintotukea yhteensä 57 tukikuukautta.

Kokonaistukiaika eli korkeakouluopintoihin yhteensä myönnettävä opintotukiaika on edelleen

 • 64 tukikuukautta, jos olet aloittanut uudet korkeakouluopinnot läsnä olevana opiskelijana 1.8.2014–31.7.2017
 • 70 tukikuukautta, jos olet aloittanut uudet korkeakouluopinnot läsnä olevana opiskelijana ennen 1.8.2014.

Opintolainaa enemmän ja helpommin

Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan. Tavallisin 400 euron kuukausilaina suurenee 650 euroon. Alle 18-vuotias toisen asteen opiskelija voi 1.8.2017 alkaen saada opintolainaa 300 e/kk ja kaikki ulkomailla opiskelevat 800 e/kk. Jos lainatakaus on myönnetty koko opiskeluajalle, saat heinäkuussa 2017 automaattisesti päätöksen lukuvuoden 2017–2018 opintolainasta.

Korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennyksen ja -hyvityksen enimmäismäärät eivät muutu, vaikka lainamäärät suurenevat. Opintolainahyvitys on 40 % ja opintolainavähennys 30 % siitä osasta opintolainaa, joka ylittää 2 500 euroa. Katso myös hyvityksen ja vähennyksen enimmäismäärät.

Maksuhäiriö ei enää syyslukukaudesta 2017 alkaen estä opintolainan valtiontakauksen saamista. Jos olet aiemmin hakenut lainatakausta etkä ole maksuhäiriön vuoksi saanut sitä, hae takausta verkossa opintotuen muutosilmoituksella (tai uudella opintotukihakemuksella, jos et vielä saa opintotukea). Voit hakea opintolainan valtiontakausta 1.8.2017 jälkeiselle opiskeluajalle maaliskuusta 2017 alkaen. Jos olet korkeakouluopiskelija ja saat opintorahaa, sinun ei tarvitse hakea lainatakausta, koska se myönnetään automaattisesti.

Opintolainan valtiontakausta ei kuitenkaan myönnetä, jos opintolainasi on Kelan perittävänä.

Opintolainan käyttämistä helpotetaan myös siten, että toisen asteen opiskelijat voivat nostaa kerralla koko lukukauden opintolainansa samoin kuin korkeakouluopiskelijat.

  Lainan nosto aikaisintaan
Opintolainan nostopäivät 1.8.2017 alkaen
Syyslukukauden (1.8.–31.12.) lainaerä 1.8.
Kevätlukukauden (1.1.–31.7.) lainaerä 1.1.

Lievennyksiä opintotuen tarveharkintaan

Opintotuen saajan omien tulojen tulovalvonnan takaisinperinnän korotusprosentti pienenee 15 %:sta 7,5 %:iin. Helmikuussa 2017 tehtävässä tukivuoden 2015 tulovalvonnassa korotus on vielä 15 %, mutta sen jälkeen eli tukivuodesta 2016 alkaen se on 7,5 %.

Huomioi myös opintoraha- ja asumislisämuutokset! Jos vuositulosi ylittävät opintotuen vuositulorajan, peru tai palauta loppuvuoden 2017 tukikuukausia eli kuukausia, joilta et saa asumislisää ja saat korkeakouluopiskelijana pienempää opintorahaa. Älä siis peru tai palauta alkuvuoden 2017 tukikuukausia.

Opintotuen vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen. Korotuksen suuruus perustuu palkkakehitykseen, ja uudet tulorajat ovat tiedossa vuoden 2017 loppupuolella.

18–19-vuotiaat: vanhempien tulojen vaikutus lievenee vuoden 2018 alussa

Myös vanhempien tulojen vaikutus lievenee vuoden 2018 alussa. Opiskelijan vanhempien tulot eivät enää sen jälkeen vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahaan.

Hae opintorahaa, jos olet itsenäisesti asuva 18–19-vuotias toisen asteen opiskelija 1.1.2018 tai sen jälkeen etkä ole saanut opintorahaa vanhempien tulojen vuoksi. Voit tehdä hakemuksen aikaisintaan heinäkuussa 2017. Jos saat tai olet saanut muuta opintotukea samoihin opintoihin, voit hakea verkossa opintorahaa opintotuen muutosilmoituksella. Jos saat opintorahaa, mutta sen määrää on pienennetty vanhempien tulojen vuoksi, myönnämme sinulle automaattisesti suuremman opintorahan tammikuusta 2018 alkaen.

Opiskelijoiden saama tuki suurenee

Opintolainakorotusten ja asumistukimuutoksen ansiosta useimpien opiskelijoiden tuki suurenee. Suomessa opiskelevan kuukausittaisen tuen määrä voi suurentua jopa 450 eurolla.

Yksin vuokralla asuvan pienituloisen opiskelijan kuukausituet muodostuvat noin 250 euron opintorahasta, 650 euron opintolainasta ja 275–405 euron asumistuesta hänen asuinkuntansa mukaan. Opintotuen ja asumistuen yhteismäärä on siten 1.8.2017 alkaen 1 175–1 305 e/kk. Ennen muutoksia opintotuen enimmäismäärä on Suomessa opiskelevalla 850–940 e/kk.

Tuen määrä pienenee korkeakouluopiskelijoilla, jotka eivät voi saada yleistä asumistukea puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulojen vuoksi. Kuukausittainen tuen määrä pienenee 5–40 eurolla, koska opintolainakorotus ei täysin kata opintorahan pienenemistä ja asumislisän maksamisen päättymistä. Jos Suomessa opiskeleva opiskelija ei saa asumistukea, hänen opintotukensa on 900 e/kk, josta 650 euroa on opintolainaa.

Muutokset pähkinänkuoressa

Pitääkö tehdä uusi hakemus?

Kela tarkistaa aiemmin myönnetyt opintotuet oikean suuruisiksi yleensä automaattisesti. Suurin osa opintotuen saajista saa opintotuen tarkistuspäätöksen toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Lukuvuoden 2017–2018 opintolainan valtiontakauspäätökset postitetaan heinäkuussa. Voit saada päätöksen jo aiemmin, jos haet kesäopintotukea tai jos opintotukeesi tehdään kevään aikana muusta muutoksesta johtuva tarkistus.

Muista tehdä opintotuen muutosilmoitus verkossa tai lomakkeella OT 15, jos

 • et ole saanut opintolainan valtiontakausta maksuhäiriön vuoksi (opintorahaa saavan korkeakouluopiskelijan ei tarvitse tehdä hakemusta). Voit hakea lainatakausta 1.8.2017 jälkeiselle opiskeluajalle aikaisintaan maaliskuussa.
 • olet itsenäisesti asuva 18–19-vuotias toisen asteen opiskelija etkä saa opintorahaa vanhempien tulojen vuoksi. Voit hakea opintorahaa 1.1.2018 jälkeiselle opiskeluajalle aikaisintaan heinäkuussa.

Jos et vielä saa mitään opintotukea, tee opintotukihakemus verkossa tai lomakkeella OT 1 (tai lomakkeella OT 3, jos opiskelet ulkomailla).

Yleistä asumistukea pitää hakea erikseen. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen.Voit hakea yleistä asumistukea Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1 jo nyt, jos tiedät syksyn tulosi, asumismenosi ja muut asumisolosuhteesi. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, asumistuen saajan on haettava tuen tarkistamista.

Voit saada yleistä asumistukea takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Jotta voit saada asumistukea elokuusta alkaen, asumistukihakemuksen on oltava Kelassa syyskuun loppuun mennessä. Vuokrasopimuksesi on pitänyt olla voimassa vähintään elokuun 1. päivästä alkaen.

Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät automaattisesti. Saat asiasta päätöksen viimeistään kesäkuun alussa.

Opintolainan takaussaatavan maksuvapautukset

Opintolainan takaussaatavan maksuvapautuksien myöntöperusteet muuttuvat 1.8.2017. Jatkossa maksuvapautuksille on laissa säädetty tuloraja. Lue lisää: Opintolainan korot ja lyhennykset ja Opintolainan takaussaatavan perintä.

Viimeksi muokattu 15.9.2017
Sivu päivitetty 8.2.2017