Korvauksen hakeminen

Sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten asiakkaan tulee esittää hoidon antajan selvitys tehdyistä tutkimuksista tai annetusta hoidosta. Selvitykset annetaan Kelan lomakkeilla. Näiden lomakkeiden sijaan voidaan käyttää myös muita lomakkeita, jotka Kelan terveysosasto on hyväksynyt. Lomakemallit lähetetään hyväksyttäväksi sähköpostitse osoitteeseen lomakkeet@kela.fi. Palvelujen tuottajien antamat selvitykset ovat virallisia asiakirjoja. Niihin tehtyjen merkintöjen tulee vastata tehtyjä tutkimuksia ja toimenpiteitä.

Korvausta sairaanhoidon kustannuksista on haettava Kelasta 6 kuukauden kuluessa maksamisesta. Jos maksu on peritty etukäteen, korvausta voi hakea vasta kun hoito on annettu. Työpaikkakassan jäsenet voivat hakevat korvausta myös työpaikkakassastaan.

Korvaushakemuksena voidaan käyttää selvityslomakkeen kääntöpuolella olevaa lomaketta, Korvaushakemus sairaanhoitokustannuksista, SV 127, tai erillistä Kelan hyväksymää lomaketta. Korvaushakemuksen voi täyttää ja tulostaa ositteesta www.kela.fi/lomakkeet.

Jos asiakas hakee korvausta useista sairaanhoidon kustannuksista samalla kertaa, riittää yhden hakemuksen täyttäminen.

Matkakorvauksista asiakas hakee korvausta lomakkeella SV 4 Matkakorvaushakemus.

Korvauksen hakijana voi olla asiakas, sosiaalihuollon toimielin tai asiakkaan antamalla valtakirjalla työnantaja tai vakuutusyhtiö.

Asiakas, hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu hakijasta pääasiallisesti huolehtiva henkilö täyttää korvaushakemuksen, vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi sekä allekirjoittaa hakemuksen. Tarvittaessa asiakas voi antaa valtakirjan korvauksen hakemiseen. Valtakirjan voi allekirjoittaa myös asiakkaan huoltaja tai edunvalvoja. 15 vuotta täyttäneellä asiakkaalla on oikeus itse hakea ja nostaa hänelle tuleva korvaus. Näin 15 vuotta täyttänyt asiakas on oikeutettu antamaan valtakirjan. Jos täysi-ikäiselle on määrätty edunvalvoja hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan, valtuutuksen antaa edunvalvoja.

Palvelujen tuottaja voi hakea korvausta solmittuaan Kelan kanssa sopimuksen suorakor-vausmenettelystä. Palvelujen tuottajan hakiessa korvausta asiakkaan puolesta, sitä on haettava 2 kuukauden kuluessa palvelun antamisesta. Suorakorvausmenettelyssä ei täytetä korvaushakemusta eikä valtakirjaa.

Lomakkeita voi tilata sähköpostitse osoitteesta lomakevarasto(at)kela.fi.

Asiakas näkee sairaanhoitokorvaustietonsa asiointipalvelusta

Kelan asiointipalvelussa asiakas voi katsoa, paljonko hän on saanut Kelasta korvauksia sairaanhoidosta.

Sairaanhoitokorvausten tiedoissa näkyvät kaikki korvaukset, jotka on maksettu asiakkaalle itselleen tai muulle maksun saajalle (esim. suorakorvauksena terveydenhuollon palvelujen tuottajalle). Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Viimeksi muokattu 8.12.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012