Usein kysyttyjä kysymyksiä työkyvystä

Kuka arvioi työkyvyttömyyttä ja missä tarkoituksessa?

Milloin ja miksi työkykyä arvioidaan?

Mikä lääkärinlausunto tarvitaan milloinkin?

Kuka arvioi työkyvyttömyyttä ja missä tarkoituksessa?

Suomessa lääkärit ovat oikeutettuja kirjoittamaan lääkärintodistuksia tai lääkärinlausuntoja työkyvyttömyydestä. Lääkärinlausunto on tarpeen, kun potilaan hoidosta ja tutkimuksista vastaava lääkäri on sitä mieltä, että potilas on työkyvytön työhönsä lääketieteellisestä näkökulmasta. Lääkärinlausunto on luonteeltaan lääkärin suositus.

Työsopimuslain mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan sairastumispäivästä aina yhdeksänteen sairauspäivään saakka. Se edellyttää, että työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden.

Tämän omavastuuajan jälkeen työkyvyttömyysasia tulee myös Kelan ratkaistavaksi, koska sen jälkeen Kela voi alkaa maksaa sairauspäivärahaa. Työnantaja vastaa sairausajan palkanmaksusta ja Kela sairauspäivärahan maksusta. Kela maksaa työnantajalle päivärahan työnantajan hakemuksen mukaan. Työnantaja saa siten maksamaansa sairausajan palkkaa vastaavan osuuden sairauspäivärahasta.

Myös työttömänä oleva voi hakea sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen. Työttömän pitää itse ilmoittaa sairastumisestaan TE-toimistoon, jotta työttömyysetuuden maksaja saa oikeat tiedot ajallaan.

Milloin ja miksi työkykyä arvioidaan?

Kun sairastut äkillisesti ja tarvitset terveydenhuollon palveluja, lääkäri arvioi myös, miten sairaus vaikuttaa kykyysi selviytyä työstäsi. Työkykyäsi ja suoriutumistasi arvioidaan myös, kun palaat työhön pidemmän sairauspoissaolon jälkeen. Työkyvyn arviointi on myös osa kroonisen sairautesi hoidon seurantaa.

Työikäisten työkykyä ja terveydentilaa arvioidaan monessa yhteydessä. Työterveyshuollon tehtävänä on arvioida työkykyä ja työssä suoriutumista niin työtehtävien asettamien vaatimusten kuin työkyvyn ylläpitämisenkin kannalta. Tämä tarkoittaa työkyvyn arviointia myös työtehtävien vaihtuessa. Työterveyshuolto tekee myös terveystarkastuksia, jotka kohdistuvat sairauksien vaaratekijöihin. Opiskelijaterveydenhuolto palvelee samalla lailla opiskelijoita.

Liikenneluvat edellyttävät, että ajoneuvon terveydelliset kuljettamisedellytykset arvioidaan. Ammattimaisen liikenteen kuljettajille tämä tarkoittaa myös työkyvyn arviointia.

Jos joudut odottamaan pitkään pääsyä erikoissairaanhoidon tutkimukseen tai hoitoon, voit jonotusaikana käydä työssä, jos lääkäri arvioi, että olet työkyinen. Jonotusaikana voit ehkä tehdä normaalia työtäsi tai työkykyysi sopeutettuja työtehtäviä. Tässä yhteydessä myös osa-aikatyö ja osasairauspäivärahakin voivat tulla kyseeseen.

Mikä lääkärinlausunto tarvitaan milloinkin?

Lääkärinlausunto on hoitavan lääkärin arvio potilaan työkyvystä. Eri tarkoituksiin tarvitaan eri lääkärinlausunnot.

  • A-todistus: lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä (sairauslomatodistus)
  • B-lausunto: yksityiskohtainen selvitys sairaudesta, tutkimuksesta, ennusteesta, mahdollisista suunnitelluista jatkotoimenpiteistä, kuntoutustarpeesta ja lääkehoidosta. B-lausunto tarvitaan yleensä etuutta varten, esim. lääkkeiden erityiskorvausta, kuntoutusta, eläkettä tai pitkäaikaista sairauspäivärahaa varten.
  • C-lausunto: selvittää sairauden laatua, sen vaikutusta selviytymiseen ja avuntarpeeseen tai lapsen sairauden aiheuttamia erityisongelmia. C-lausunto tarvitaan esim. eläkettä saavan hoitotuki- tai muita vammaistukihakemuksia varten.
  • E-lausunto: selvittää yleensä tapaturmista aiheutuneet vammat, tehdyt tutkimukset ja annetun hoidon vakuutusyhtiölle.
  • T-lausunto: selvittää terveydentilan esim. virkaa, opiskelua tms. varten.
  • Ajokorttilausunto vaaditaan ajokorttia haettaessa sekä tietystä iästä lähtien määrävuosittain.

Viimeksi muokattu 26.10.2012
Sivu päivitetty 19.10.2012