Usein kysyttyä sairauspoissaoloista

(sairauspäivärahan, osasairauspäiväraha)

Sairauspäiväraha

 1. Työntekijän sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt puoli vuotta sitten ja työntekijä on palannut työhön, mutta sairauspäiviä tulee edelleen. Kannattaako työnantajan hakea sairauspäivärahaa?
 2. Olisin lähettämässä Kelaan lomaketta Y17, mutta miten löydän sen asiointipalvelusta?
 3. Mitä teen, jos hakemus on lähtenyt asiointipalvelussa väärillä tiedoilla?
 4. Miten toimin, jos työntekijä menee sairauspäivärahajakson aikana kuntoutukseen, eikä työnantaja  maksa kuntoutuksen ajalta sairausajan palkkaa?

 5. Voiko työnantaja menettää sairauspäivärahan, jos päivärahaa haetaan myöhässä tapaturmavakuutuksen päätöksen viipyessä yli 2 kk?

 6. Ilmoitanko sairausajan palkat myös YEL-vakuutukseen kuuluvan osakeyhtiön osakkaan osalta?
 7. Työntekijä on ollut 6 kk:n aikana sairaana useassa eri pätkässä ja siirtynyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle 2 kk ennen sairastumistaan. Miltä ajalta ilmoitan 6 kk:n palkan?
 8. Työntekijä on ollut ensimmäiset päivät poissa töistä ilman lääkärintodistusta, pelkällä työnantajan luvalla. Miten ilmoitan poissaolon?
 9. Miten ilmoitan muuttuneen tilinumeron?

Osasairauspäiväraha

 1. Miten toimin, jos työntekijälle on myönnetty vuosilomaa lomamatkan vuoksi kesken osa-aikatyön sopimuksen ja osasairauspäivärahan maksamisesta työnantajalle on jo annettu päätös?
 2. Voiko työnantaja ilmoittaa sähköisesti osasairauspäivärahaan tarvittavan sopimuksen?

Sairauspäiväraha

Työntekijän sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt puoli vuotta sitten ja työntekijä on palannut työhön, mutta sairauspäiviä tulee edelleen.  Kannattaako työnantajan hakea sairauspäivärahaa?

Päivärahaa voidaan joissakin tilanteissa myöntää, vaikka enimmäisaika on täyttynyt. Voit hakea päivärahaa normaalisti palkanmaksun ajalta.  Kela selvittää, voidaanko päivärahaa myöntää enimmäisajan täyttymisestä huolimatta ja antaa päätöksen.

Olisin lähettämässä Kelaan lomaketta Y17, mutta miten löydän sen asiointipalvelusta?

Asiointipalvelussa Y17-lomake on jaettu etuuskohtaisiin ilmoituksiin. Koska etuuskohtaisia ilmoituksia on useita ja kukin niistä on osa  Y17-lomakkeesta, niistä ei käytetä lomakkeen nimeä.  

Asiointipalvelussa ilmoituksen tekeminen alkaa etuuden valinnalla, josta jatketaan ilmoituslajin valintaan. Annettavat tiedot vastaavat Y17-lomakkeen tietoja, mutta Y17-lomakkeella käytetty termi "Työstäpoissaoloajan palkka" on korvattu asiointipalvelussa poissaolon syytä kuvaavilla termeillä, kuten "Sairausajan palkka", "Kuntoutusajan palkka", "Äitiys- ja vanhempainvapaan palkka", "Isyys- ja vanhempainvapaan palkka"  jne. Työnantaja hakee esim. sairauspäivärahaa valitsemalla palvelun palkista Ilmoitus tai hakemus ja sen jälkeen etuudeksi Sairauspäivärahat ja klikkaa avautuvalta sivulta kohdan Ilmoitus sairauspäivärahaa varten ja lisäksi alakohdan Sairausajan palkka. Jos päivärahaa haetaan 6 kuukauden palkkatuloilla, samalla kertaa voi valita myös Esitetyt työtulot -alakohdan. Vastaavat valinnat tehdään myös silloin, jos ilmoitetaan palkattomasta sairauspoissaolosta.

Mitä teen, jos hakemus on lähtenyt asiointipalvelussa väärillä tiedoilla?

Jos lomake on annettu väärän työnantajan Y-tunnuksella  tai väärän työntekijän henkilötunnuksella,

 • Lähetä välittömästi Lisäselvitys (Lisäselvitys aikaisemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen) saman työnantajan ja saman työntekijän tiedoilla, esim: "Tänään klo 13.45 lähetetty ilmoitus on virheellinen. Pyydän poistaman lomakkeen, koska ilmoitus siinä on väärä henkilötunnus."
 • Lähetä  tämän jälkeen uusi lomake oikealla henkilötunnuksella normaalisti.
 • Kela poistaa virheellisen ja siitä kertovan pdf-lomakkeen Aiemmin lähetetyt-osiosta.

Jos virhe koskee ilmoitettua palkan määrää, sen suoritusaikaa tai tilinumeroa:

 • Lähetä sama lomake uudelleen ja kirjoita selostus virheestä Lisätietoja -kenttään,  esim. "Tämä on korjaus pv.kk.vvvv lähetettyyn ilmoitukseen, jossa palkka on ilmoitettu virheellisesti."

Virheellinen ja korjattu ilmoitus jäävät näkymään kohtaa Aiemmin lähetetyt, jos niissä ei ole toista henkilöä koskevia tietoja.

Miten toimin, jos työntekijä menee sairauspäivärahajakson aikana kuntoutukseen ja työnantaja ei maksa kuntoutuksen ajalta sairausajan palkkaa?

Jos olet jo antanut palkkatiedot sairauden ajalta ja aikajaksoon sisältyi myös kuntoutuksen aika, anna uusi palkkailmoitus samalle ajalle ja ilmoita vain sairauden perusteella maksettavat palkkatiedot.  Ilmoita Lisätietoja-kohdassa, että kyse korjausilmoituksesta, koska sairausajan palkkaa ei makseta kuntoutuksen ajalta.

Jos kuntoutusajaltakin maksetaan palkkaa, anna siitä erillinen, kuntoutusrahaa koskeva ilmoitus.

Ilmoitanko sairausajan palkat myös YEL-vakuutukseen kuuluvan osakeyhtiön osakkaan osalta?

Älä ilmoita YEL-vakuutukseen kuuluvan yrittäjän palkkatietoja, jos yrityksessä työskentelevä osakas on YEL-vakuutusvelvollinen työskentelyn ja/tai omistusosuuden perusteella tästä yritystoiminnasta. Jos omistusosuus ja/tai työskentely tässä yritystoiminnassa ei velvoita YEL-vakuutukseen ja työnantaja on vakuuttanut henkilön työntekijän eläkevakuutuksen mukaisesti, ilmoita sairausajan palkat normaalisti.

Työntekijä on ollut 6 kk:n aikana sairaana useassa eri pätkässä ja siirtynyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle 2 kk ennen sairastumistaan. Miltä ajalta ilmoitan 6 kk:n palkan?

Ilmoita palkka 6 kk:n ajalta ennen sairastumista. Jos työntekijä on 6 kk:n aikana menettänyt sairauden vuoksi palkkatulojaan yli kuukauden ajalta, voit esittää palkkatulot 6 kuukautta edeltävältä ajalta siten, että tulojaksot kattavat 6 kuukauden ajan. Sairausaika on erityinen syy pidentää 6 kuukauden tarkastelujaksoa, mutta osatyökyvyttömyyseläkkeen aika ei ole.

Jos työntekijä on siirtynyt 6 kk:n aikana esim. vanhuuseläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle, ilmoita palkat vain eläkkeellä olon ajalta.

Työntekijä on ollut ensimmäiset päivät poissa töistä ilman lääkärintodistusta, pelkällä työnantajan luvalla. Miten ilmoitan poissaolon?

Ilmoita yhtäjaksoinen sairauspoissaolo. Alkupäiväksi ilmoitat sen päivän, josta lukien työntekijä on ollut poissa omalla ilmoituksella edellyttäen, että poissaolo on tästä päivästä lukien jatkunut katkeamatta ja työntekijä on esittänyt lääkärintodistuksen. Ensimmäinen poissaolopäivä voi olla myös se päivä, jolloin työntekijä on sairastuttuaan poistunut kesken työpäivän. Näissä tilanteissa omavastuuaika alkaa yleensä työnantajan ilmoittamasta ensimmäisestä sairauspoissaolon päivästä.

Voiko työnantaja menettää sairauspäivärahan, jos päivärahaa haetaan myöhässä tapaturmavakuutuksen päätöksen viipyessä yli 2 kk?

Työnantaja hakee päivärahaa vakuutusyhtiöstä, jos työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai niiden epäilystä.  Työnantaja voi huoletta odottaa vakuutusyhtiön päätöstä, koska näissä tilanteissa sairauspäivärahan hakuaika lasketaan vakuutusyhtiön antaman päätöksen päiväyksestä.

Miten ilmoitan muuttuneen tilinumeron?

Ilmoita muutos joko työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y17 niiden työntekijöiden osalta, joilla päiväraha on maksussa. Jos päivärahaa ei ole maksussa, tilinumeromuutosta ei tarvitse ilmoittaa.

Jos etuus on maksussa, anna palkkailmoitus uudelleen ja kirjoita Lisätietoja-kenttään tieto siitä, että ilmoitus annettu uudelleen tilinumeromuutoksen vuoksi. Ilmoita myös, jääkö aikaisempi tilinumero käyttöön, esim.  "Tilinumero muuttunut pp.kk.vvvv lukien. Tilinumero FI00000000000000000 ei ole enää työnantajan käytössä."

Osasairauspäiväraha

Miten toimin, jos työntekijälle on myönnetty vuosilomaa lomamatkan vuoksi kesken osa-aikatyön sopimuksen ja osasairauspäivärahan maksamisesta työnantajalle on jo annettu päätös?

Jos osa-aikatyö keskeytyy esimerkiksi oman tai lapsen sairastumisen tai vuosiloman vuoksi tilapäisesti siten, että osa-aikatyö jatkuu keskeytyksen jälkeen sopimuksen mukaisesti, sopimuksen osapuolet eli työntekijä ja työnantaja voivat valita kahdesta menettelyvaihtoehdosta:

Osapuolet muuttavat osa-aikatyösopimusta siten, että sopimus päättyy keskeytyksen ajaksi ja jatkuu sen jälkeen. Kelaan toimitetaan tiedot uudesta osa-aikatyösopimuksesta. Osasairauspäivärahan maksaminen lakkaa keskeytyksen ajaksi ja jatkuu uuden osa-aikatyösopimuksen mukaisesti joko 0, 1, tai 10 päivän omavastuulla riippuen osa-aikatyöskentelyn keskeytyksen pituudesta sekä siitä, maksetaanko keskeytyksen ajalta sairauspäivärahaa.
Osa-aikatyösopimus pidetään voimassa keskeytyksen ajan. Osasairauspäivärahan maksaminen jatkuu keskeytyksen ajan sopimuksen mukaisesti ja suorituspäivät kuluvat. Kelaan ei tarvitse ilmoittaa tällaisesta tilapäisestä keskeytyksestä osa-aikatyössä osa-aikatyösopimuksen ollessa voimassa.

Jos osa-aikatyö ei jatku keskeytyksen jälkeen, keskeytyksestä on ilmoitettava Kelaan. Osasairauspäiväraha lakkautetaan osa-aikatyön keskeytyksen alkamisesta lukien.

Voiko työnantaja ilmoittaa sähköisesti osasairauspäivärahaan tarvittavan sopimuksen?

Työnantaja voi ilmoittaa tiedot osa-aikatyön sopimuksesta myös asiointipalvelussa. Jos työnantaja maksaa osasairauspäivärahan ajalta täyttä kokoaikatyötä vastaavaa palkkaa, tarvitaan myös työnantajan hakemus eli palkkatiedot osasairauspäivärahan ajalta.

Työntekijä, joka on kahdessa tai useammassa osa-aikatyössä yhteensä vähinään 35 tuntia viikossa, voi sopia työnantajiensa kanssa kokonaistyöaikansa vähentämisestä 40 – 60 %. Tällöin  jokaisen työnantajan on annettava Kelaan tiedot osa-aikatyön järjestelystä.

Viimeksi muokattu 6.3.2018
Sivu päivitetty 19.10.2012