Seminaarit

Tulevat tapahtumat

8.3.2018 Mitä omaishoitoperheeseen kuuluu?
Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Mitä kärkihankkeelle kuuluu nyt? Saako omaishoitaja toimeentulotukea? Entä mitä jos omaishoitoperheessä käytetään päihteitä? Miten omaishoitaja pärjää sote-markkinoilla? 

16.3.2018 Toimivatko asumisen tuet?
Asumisen tuet ovat herättäneet runsaasti yhteiskunnallista keskustelua, ja eri tukimuotojen uudistamista on vaadittu. Asumisen tukien tavoitteena on turvata erityisesti pienituloisten asuminen kustannustehokkaasti. Seminaarissa esitellään tutkimustietoa aiheesta ja kysytään, toimivatko asumisen tuet.

Menneet tapahtumat

5.12.2017 Sairauspoissaolojen trendit ja työkyvyttömyyden polut
Sairauspäivärahalla korvatut pitkät sairauspoissaolot ovat viime vuosina vähentyneet. Yleistrendi kätkee kuitenkin alleen suuria eroja sosiodemografisten ryhmien välillä. Sairauspoissaolojen kehitystä ja työkyvyttömyyspolkuja on seurattava väestöryhmittäin, jotta saadaan selville, missä tarvitaan lisätoimenpiteitä pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Tässä seminaarissa esittelemme tuoreita tuloksia tutkimushankkeista, joissa pitkien sairauspoissaolojen trendejä ja työkyvyttömyyden polkuja on tarkasteltu rekisteriaineistoilla.

23.11.20147 Kelan ja kuntien yhteistyö toimeentulotuen toimeenpanossa
Perustoimeentulotuki siirtyi kunnista Kelan hoidettavaksi tämän vuoden alussa. Muutos edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä Kelan ja kuntien välillä. Seminaarissa pohdimme tämän yhteistyön oikeudellisia kehyksiä, ilmenneitä haasteita sekä mahdollisia muutostarpeita.

21.11.2017 More equal start to life – The Finnish Ma­ter­nity pack­age
Finnish social security is best known internationally for the unique maternity package that was introduced 80 years ago. In the seminar we discuss the role of the maternity package in the promotion of public health and well-being of families.

15.11.2017 Miten tutkia kuntoutusta – voiko näytön pyramidia avata?
Kuntoutuksen tulisi perustua tietoon ja tutkimusnäyttöön. Miten kuntoutusta tulisi vakuuttavasti tutkia? Millä keinoilla voidaan hankkia vakuuttavaa näyttöä kuntoutuksesta?  Miten näytön pyramidi soveltuu kuntoutuksen tutkimuksen kehykseksi?  Seminaarissa pureudutaan kuntoutuksen tutkimusnäytön hankkimiseen liittyviin kysymyksiin.

25.10.2017 The Seventh Kela lecture: Heat, greed and human need: defining necessities for sustainable and equitable wellbeing
In his Kela lecture, professor Ian Gough introduces the main ideas in his forthcoming book: that universal human needs provide the only conceptual bridge to weigh up climate sustainability and equity, both in the here and now and between present and future generations.

13.10.2017 Miten vähentää NEET-nuorten määrää?
Koulutuksen, harjoittelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten eli NEET-nuorten määrä on Suomessa lisääntynyt. Palveluiden ja etuuksien uudistamiselle on tarvetta, ja uudistamisen lähtökohtana tulee olla nuorten tarpeet ja haasteet. Seminaarissa pohdimme osallistumistuloa yhtenä keinona vähentää NEET-nuorten määrää. Keskustelemme siitä, miten osallistumistuloon liittyvät nuorten palvelut kannustaisivat nuoria opiskeluun, harjoitteluun ja työhön.

16.6.2017 Toimisiko perustulo – mitä OECD arvioi?
Is a basic income feasible? An OECD perspective
OECD has studied the feasibility of a basic income in certain OECD countries, including Finland. Herwig Immervoll, a senior economist at the OECD, discusses the study and its findings. 

6.6.2017 Lääkehoidot muuttuvat – riittävätkö rahat?
Uudet lääkehoidot tuovat uusia mahdollisuuksia hoitaa sairauksia, mutta nostavat myös lääkekustannuksia. Lääkkeiden kustannusten jatkuvasti kasvaessa on pohdittava myös lääkkeiden määräyskäytäntöjä sekä lääkehoitojen tarpeellisuutta ja taloudellisuutta.

24.5.2017 Turvaa elämän eri vaiheissa – Kansaneläke 80 vuotta -juhlaseminaari
Ihminen kohtaa elämänsä aikana erilaisia riskejä. Etenkin sairastuminen, vammautuminen ja työkyvyn menetys ovat huomattavia riskejä toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Juhlaseminaarissa esittelemme kansaneläkkeen merkitystä yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä 1930-luvulta nykypäivään.

12.5.2017 EU ja työttömyysturva: mitä uutta, mitä haasteita? EU and unemployment benefits: old challenges, new proposals
Seminaari järjestetään Kelan tutkimuksen, Tampereen yliopiston apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puhan ja EU:n komission rahoittaman FreSsco-asiantuntijaverkoston yhteistyönä.

26.4.2017 Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen tukena
Tutkimusseminaari toimeentulotukijärjestelmästä ja sen kehittämisestä järjestetään yhteistyössä Kelan, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) -tutkimushankkeen tutkijoiden kanssa.

9.3.2017 Omaishoidon eettiset kysymykset hoitajan ja hoidettavan näkökulmasta
Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Omaishoitoon liittyy myös eettisiä kysymyksiä. Seminaarin on järjestänyt yhteistyössä Kelan tutkimus ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.

2.3.2017 Mistä yksityislääkäripalvelujen hintaerot johtuvat?
Ajankohtainen seminaari yksityislääkäripalvelujen saatavuudesta ja niiden hinnoittelusta.

Miten tuemme nuorten mielenterveyttä ja polkuja työelämään?
Seminaarissa pohditaan, miten mielenterveysongelmista kärsivien nuorten työkykyä ja työhön palaamista voitaisiin tukea nykyistä paremmin. Seminaarin järjestävät Kela ja Työterveyslaitos.

Toimeentulotukitilastot parempaan käyttöön 
Tilaisuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä toimeentulotuen tilastoinnista ja tilastojen tutkimuskäytön mahdollisuuksista sekä puutteista. Alustusten ja keskustelun tuella muodostamme kuvan tilastojen tilasta ja luonteesta toimeentulotukiuudistuksen jälkeen. Ensimmäisessä osassa luomme tilannekuvan tiedon tarpeista ja tilastoista. Jälkimmäisessä osassa hahmottelemme mahdollisuuksia parempaan tiedontuotantoon. Tilaisuus on suunnattu tutkijoille ja viranhaltijoille, jotka omassa työssään ovat tekemisessä toimeentulotukitilastojen kanssa tiedontuottajina tai tiedon hyödyntäjinä.

Socially Innovative Finland - Spotlight on the basic income experiment and the Finnish maternity package
Finnish social security is best known internationally for the unique Finnish maternity package. A new social innovation currently attracting international attention is the basic income experiment. We now have the pleasure to invite members of the media, the research community and anyone else interested to an event titled Socially Innovative Finland - Spotlight on the basic income experiment and the Finnish maternity package.

Sairauspoissaolot lyhyemmiksi – millä keinoin?
Sairauspoissaolot aiheuttavat mittavia kustannuksia työnantajille ja yhteiskunnalle sekä poissaolijoille itselleen. Sairauspoissaolon tarpeen ja pituuden määrittäminen on lääkäreiden yleisimpiä tehtäviä. Suomessa kuitenkin vasta suunnitellaan siihen ohjeistusta. Seminaarissa paneudutaan eri näkökulmista sairauspoissaolojen pituuksiin ja niihin vaikuttamiseen. Seminaari järjestetään yhteistyössä Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) - tutkimushankkeen kanssa.

Experimenting with Basic Income: Finland and Netherlands
Several countries in Europe and beyond are today considering experimenting with a basic income scheme. Finland and the Netherlands are the two countries within Europe that have spearheaded this approach, and have advanced plans to pilot a basic income experiment in the beginning of 2017.

Mieli hyväksi! Kela mielenterveyttä tukemassa ja tutkimassa
Miten Kela tukee mielenterveyttä? Voivatko sosiaaliturvaetuudet edesauttaa sitä hyvinvoinnin tilaa, jossa ihminen ymmärtää omat kykynsä, sopeutuu elämän arkisiin haasteisiin ja kykenee antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle? Pohdimme näitä asioita Kelan tutkimusseminaarissa, jonka näkökulmina ovat mm. lääkekorvaukset, kuntoutus ja sairauspäivärahat sekä etuuksien kustannukset. PechaKucha-sessiossa esitämme lyhyitä tietoiskuja mielenterveyteen liittyvistä Kelan tutkimushankkeista.

Valinnanvapaus terveydenhuollossa – Mihin suuntaan Suomen-mallia kehitetään?
Mitä sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudesta tiedetään kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen perusteella? Miten Kelan asiakkaat suhtautuvat valinnanvapauteen ja mitkä tekijät vaikuttavat päätöksentekoon? Mitä yksityisistä lääkäripalvelumarkkinoista tiedetään?

Etäkuntoutus – kuntoutuksen uusi mahdollisuus
Palvelujen digitalisoiminen on yksi Sipilän hallituskauden tavoitteista. Myös kuntoutuksessa on yleistynyt erilaisten etäteknologiaa hyödyntävien sovellusten käyttö. Mitä etäkuntoutus on? Mitä se edellyttää? Keille se sopii? Onko se vaikuttavaa? Näihin asioihin paneudutaan Kelan järjestämässä seminaarissa. Puhujina ovat samana päivänä julkaistavan Etäkuntoutus-kirjan kirjoittajat.

Perustulo globaalissa maailmassa
Seminaarissa pohditaan perustulon mahdollisuuksia kansainvälisessä ympäristössä. Minkälaisia reunaehtoja EU-lainsäädäntö asettaa? Mitä haasteita globalisoituneet työmarkkinat asettavat perustulolle?

Omaishoito tänään ja huomenna
Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Millaisia tuloksia omaishoitoa koskevista tutkimuksista on saatu? Mikä on omaishoidon uudistusten tilanne tänään? Toteutuvatko KOHO –työryhmän esitykset ja mitä muuta uutta omaishoitajille kaavaillaan? Näihin asioihin paneudutaan tässä Kelan tutkimuksen, Ikäinstituutin ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n järjestämässä seminaarissa.

Kelan etuudet sotessa - onko monikanavarahoitus pian historiaa?
Miten Kelan kautta rahoitetut etuudet toimivat tulevassa järjestelmässä. Kantaako sote jatkossa vastuuta myös sairausvakuutuksen rahoista? Kelan tutkimus ja sen yhteistyökumppanit analysoivat monikanavaista palvelujärjestelmää ja mitä sote-palveluita oululaiset Kelan etuuksien saajat ovat käyttäneet.

Sosiaaliset oikeudet ja säästötoimet
Seminaarissa pohditaan, millaisia rajoja perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sisältyvät sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet asettavat leikkaavalle politiikalle ja toisaalta millaisia vaikutuksia leikkauksilla on haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien kannalta.

Kestävä kehitys - EVVK?
Seminaarissa pohditaan millaiseen ihmis- ja hyvinvointikäsitykseen ja luontosuhteeseen kestävän kehityksen vision tulisi perustua? Millaista olisi kestävä ihmisyys, kestävä hyvinvointi ja kestävä työ?

Lääke-euro talouden puristuksessa
Seminaarissa kuullaan Uuden-Seelannin ratkaisuista hillitä lääkekustannuksia ja mahdollistaa lääkkeiden saatavuus kaikille väestöryhmille. Esittelemme myös tuoreimpia tuloksia Kelassa tehdystä lääkkeistä koskevasta tutkimuksesta.

Muutoksenhaku sosiaalivakuutuksessa
Seminaarissa tarkastellaan oikeusturvakeinoja ylikansallisella ja kansallisella tasolla. Erityisen huomion kohteena ovat sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus, jotka toimivat muutoksenhakueliminä sosiaalivakuutukseen liittyvissä asioissa.

Narkolepsia osana elämää
Seminaarin tavoitteena on tuoda ajankohtaista tietoa tunnistetuista narkolepsia-perheiden tarpeista sekä eri toimijoiden mahdollisuuksista vastata niihin. Seminaarissa julkaistaan Kelan raportti narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista sekä STM:n asettaman työryhmän ohjeistus perheiden psykososiaalisen tuen järjestämisestä.

Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin III - Oikeussuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa
Tässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan tutkimuksen ja Suomen Sosiaalioikeudellisen Seuran (SSOS) järjestämässä seminaarissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä oikeussuojakeinoja ja niihin liittyviä instituutioita. Huomion kohteena on oikeussuojan tehokkuus. Seminaari on osa sosiaalioikeudellisia kysymyksiä käsittelevää seminaarisarjaa.

Perustulo – perusoikeudet -symposiumi
Tilaisuudessa keskustellaan perustulon mahdollisuuksista turvata Suomen perustuslain takaamat taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Keskustelijoina ovat mm. professori Evelyn Forget Kanadasta sekä tutkija Bettina Leibetseder Itävallasta. He kertovat Kanadan perustulokokeilun terveysvaikutuksista ja Itävallan minimitulokeskustelusta kansainvälisessä viitekehyksessä.

Rakas mutta raskas työ – tutkimustietoa omaishoitajista
Kelan tutkimus esittää alkupaloja tutkimushankkeesta, jossa selvitetään omaishoitajien arkea: toimeentuloa, jaksamista ja avunsaantia. Seminaaria voi seurata myös verkon kautta.

Lasten terveyspalvelut julkisella ja yksityisellä – miten kahden kanavan palveluita käytetään ja miksi?
Seminaarissa esitellään tutkimuksia lasten terveyspalvelujen käytöstä eri näkökulmista ja erilaisin tutkimusmenetelmin. Erityisesti esillä on tuoretta tietoa yksityisestä sairauskuluvakuutuksesta, sen merkityksestä ja vaikutuksista.

Kelan tutkimus 50 vuotta
Kelan tutkimusosasto täyttää 50 vuotta, minkä kunniaksi järjestetään Kestävä hyvinvointi ja Kela Lecture -juhlaseminaarit.

Viimeksi muokattu 8.2.2018
Sivu päivitetty 25.2.2014