Tuet ja palvelut

Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaat ottavat Kelaan yhteyttä, ovat lapsen syntymä, opintojen aloittaminen, sairastuminen, työttömyys tai eläkkeelle siirtyminen.

Lapsiperheet

Lapsen vanhemmilla on oikeus äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan. Tukea voi saada myös kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta Kela maksaa kuukausittain lapsilisää. Yksinhuoltaja saa lapsilisän korotettuna. Pienten lasten hoitoa Kela tukee kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella.

Opiskelijat

Kela maksaa opiskelijalle kuukausittain opintorahaa. Opiskelija voi saada myös asumislisää, jos hän asuu ja opiskelee ulkomailla tai Ahvenanmaalla. Myös kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskeleva ja oppilaitoksen asuntolassa asuva voi saada asumislisää.

Opintorahaa voi saada lukio- ja ammatillisista opinnoista aina korkeakouluopintoihin saakka. Sekä opiskelijan omat tulot että kotona asuvien nuorempien opiskelijoiden vanhempien tulot vaikuttavat opintorahan määrään. Opintotukeen kuuluu myös opintolaina, jonka valtio takaa. Lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat voivat saada myös koulumatkatukea pitkiin koulumatkoihin.  

Työttömät

Kelasta saavat perusturvan ne työttömät, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan tai joiden kassan maksama päiväraha on päättynyt. Kelan  maksamat työttömyysetuudet ovat peruspäiväraha ja tarveharkintainen työmarkkinatuki.

Työttömyysetuuksia maksetaan vain ajalta, jolloin henkilö on työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, joka antaa Kelalle lausunnon siitä, täyttyvätkö edellytykset etuuden maksamiseen.

Eläkeläiset

Kela maksaa peruseläketurvana kansaneläkettä silloin, kun henkilön työeläke tai yrittäjätoimintaan perustuvat eläkkeet jäävät pieniksi tai hän ei saa niitä lainkaan. Lisäksi pientä eläkettä saavalle voidaan maksaa takuueläkettä.

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen lisäksi Kelan hoitamaa eläketurvaa ovat eläkkeensaajan asumistuki, eläkettä saavan hoitotuki, lapsikorotus sekä rintamalisät.

Pitkäaikaisesti työttöminä olleille ja vaikeaan työmarkkinatilanteeseen joutuneille voidaan maksaa ennen eläkkeen alkamista eläketukea.

Asevelvolliset

Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen puolisolleen ja lapsilleen. Sotilasavustuksena voi myös saada vakinaisen asunnon kohtuulliset asumismenot ja opintolainojen korot.

Asumisen tuet

Jotta pienituloisilla olisi mahdollisuus asua kohtuullisen hyvätasoisissa asunnoissa, he voivat saada Kelasta asumistukea osaan asumismenoistaan. Asumistukea saa sekä vuokra- että omistusasunnon menoihin. Osa asumiskustannuksista on kuitenkin maksettava aina itse.

Sairastaminen

Yleinen sairausvakuutus korvaa sairaudesta aiheutuvia kuluja. Potilaalla on mahdollisuus valita, käyttääkö hän julkisia vai yksityisiä terveyspalveluita.

Sairausvakuutuksesta Kela korvaa potilaalle osan yksityislääkärien palkkioista ja yksityisten hoitopaikkojen tutkimus- ja hoitokuluista. Myös yksityisestä hammashoidosta saa korvausta. Lisäksi Kela maksaa korvausta omavastuuosuuden ylittävistä matkakuluista sekä lääkärin määräämistä lääkkeistä.

Kun sairastunut ei voi tehdä työtään, sairauspäiväraha korvaa hänen ansionmenetystään. Jos työnantaja maksaa palkkaa sairausajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus sairaanhoitoon oleskellessaan tilapäisesti toisessa EU- ja ETA-maassa tai Sveitsissä. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka saa maksutta Kelasta.

Vammaistuet

Vammaisille ja pitkäaikaissairaille Kela maksaa vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, jotta heidän olisi helpompi selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Tuen määrät on porrastettu sairauden tai vamman aiheuttaman avuntarpeen tai ohjauksen ja valvonnan, haitan tai rasituksen perusteella.

Kuntoutus

Kuntoutus säilyttää ja parantaa sairastuneen tai vammautuneen henkilön työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Kela korvaa ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kuluja. Kela tukee myös muuta kuntoutusta, jota toteutetaan eduskunnan vuosittain myöntämän määrärahan turvin.
Kuntoutusajan toimeentuloa turvaa kuntoutusraha.

Omaisen kuolema

Kun puoliso tai lapsen isä, äiti tai muu huoltaja kuolee, lakisääteiset perhe-eläkkeet turvaavat lesken ja lasten toimeentuloa. Perhe-eläkkeitä saa sekä Kelasta että vainajan työeläkelaitoksesta. Myös tapaturma- ja liikennevakuutuksesta maksetaan perhe-eläkkeitä.

Pienituloinen leski voi saada Kelasta myös eläkkeensaajan asumistukea tai yleistä asumistukea.

Muutto Suomeen tai muutto ulkomaille

Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomeen muuttavan henkilön katsotaan asuvan Suomessa maahan tulosta lähtien, jos hänen tarkoituksenaan on jäädä tänne vakinaisesti asumaan. Suomesta ulkomaille muuttanut henkilö ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Ulkomailla tilapäisesti, enintään vuoden, oleskelevaa pidetään Suomessa asuvana ja Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvana henkilönä.

Työnantajat

Kela korvaa työnantajille työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon kustannuksia. Jos työntekijä saa palkkaa lakisääteisen vapaansa ajalta, Kela maksaa sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä kuntoutusrahan suoraan työnantajalle. Kela korvaa myös perhevapaiden aikana kertyneen vuosiloman kustannuksia työnantajalle sekä naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia perhevapaakorvauksella.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tukea voi saada perusosalla katettaviin menoihin ja muihin perusmenoihin.
Perusosa on kiinteä summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin. Muita perusmenoja ovat esimerkiksi asumismenot ja muut kuin perusosaan sisältyvät julkisen terveydenhuollon menot.

Jos perheellä on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Viimeksi muokattu 16.6.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012