Tuet ja palvelut

Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaat ottavat Kelaan yhteyttä, ovat lapsen syntymä, opintojen aloittaminen, sairastuminen, työttömyys tai eläkkeelle siirtyminen.

Lapsiperheet

Lapsen vanhemmilla on oikeus äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan. Tukea voi saada myös kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta Kela maksaa kuukausittain lapsilisää. Yksinhuoltaja saa lapsilisän korotettuna. Pienten lasten hoitoa Kela tukee kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella.

Opiskelijat

Kela maksaa opiskelijalle kuukausittain opintorahaa ja asumislisää. Opintorahaa voi saada lukio- ja ammatillisista opinnoista aina korkeakouluopintoihin saakka. Sekä opiskelijan omat että nuorempien opiskelijoiden kohdalla vanhempien tulot vaikuttavat opintorahan määrään. Opintotukeen kuuluu myös opintolaina, jonka valtio takaa.

Työttömät

Kelasta saavat perusturvan ne työttömät, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan tai joiden kassan maksama päiväraha on päättynyt. Kelan hoitamaa työttömyysturvaa ovat peruspäiväraha ja tarveharkintainen työmarkkinatuki. Työvoimapoliittisen koulutuksen ajalta työtön voi saada Kelasta koulutustukea.

Eläkeläiset

Kela maksaa peruseläketurvana kansaneläkettä silloin, kun henkilön työeläke tai yrittäjätoimintaan perustuvat eläkkeet jäävät pieniksi tai hän ei saa niitä lainkaan.

Kansaneläkkeen lisäksi Kelan hoitamaa eläketurvaa ovat eläkkeensaajan asumistuki, eläkettä saavan hoitotuki, lapsikorotus sekä rintamalisät. Niitä voi saada, vaikka ei saisikaan Kelasta eläkettä.

Asevelvolliset

Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen puolisolleen ja lapsilleen. Sotilasavustuksena voi myös saada vakinaisen asunnon kohtuulliset asumismenot ja opintolainojen korot.

Asumisen tuet

Jotta pienituloisilla olisi mahdollisuus asua kohtuullisen hyvätasoisissa asunnoissa, he voivat saada Kelasta asumistukea osaan asumismenoistaan. Asumistukea saa sekä vuokra- että omistusasunnon menoihin. Osa asumiskustannuksista on kuitenkin maksettava aina itse.

Sairastaminen

Yleinen sairausvakuutus korvaa sairaudesta aiheutuvia kuluja. Potilaalla on mahdollisuus valita, käyttääkö hän julkisia vai yksityisiä terveyspalveluita.

Sairausvakuutuksesta Kela korvaa potilaalle osan yksityislääkärien palkkioista ja yksityisten hoitopaikkojen tutkimus- ja hoitokuluista. Myös yksityisestä hammashoidosta saa korvausta. Lisäksi Kela maksaa korvausta omavastuuosuuden ylittävistä matkakuluista sekä lääkärin määräämistä lääkkeistä.

Kun sairastunut ei voi tehdä työtään, sairauspäiväraha korvaa hänen ansionmenetystään. Jos työnantaja maksaa palkkaa sairausajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus sairaanhoitoon oleskellessaan tilapäisesti toisessa EU- ja ETA-maassa tai Sveitsissä. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka saa maksutta Kelasta.

Vammaistuet

Vammaisille ja pitkäaikaissairaille Kela maksaa vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, jotta heidän olisi helpompi selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Tuen määrät on porrastettu sairauden aiheuttaman haitan ja kustannusten perusteella.

Kuntoutus

Kuntoutus säilyttää ja parantaa sairastuneen tai vammautuneen henkilön työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Kela korvaa ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kuluja.

Kela tukee myös muuta kuntoutusta, jota toteutetaan eduskunnan vuosittain myöntämän määrärahan turvin.

Kuntoutusajan toimeentuloa turvaa kuntoutusraha.

Omaisen kuolema

Kun puoliso tai lapsen isä, äiti tai muu huoltaja kuolee, lakisääteiset perhe-eläkkeet turvaavat lesken ja lasten toimeentuloa. Perhe-eläkkeitä saa sekä Kelasta että vainajan työeläkelaitoksesta. Myös tapaturma- ja liikennevakuutuksesta maksetaan perhe-eläkkeitä.

Pienituloinen leski voi saada Kelasta myös eläkkeensaajan asumistukea tai yleistä asumistukea.

Muutto Suomeen tai muutto ulkomaille

Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomeen muuttavan henkilön katsotaan asuvan Suomessa maahan tulosta lähtien, jos hänen tarkoituksenaan on jäädä tänne vakinaisesti asumaan. Suomesta ulkomaille muuttanut henkilö ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Ulkomailla tilapäisesti, enintään vuoden, oleskelevaa pidetään Suomessa asuvana ja Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvana henkilönä.

Työnantajat

Kela korvaa työnantajille työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon kustannuksia. Jos työntekijä saa palkkaa lakisääteisen vapaansa ajalta, Kela maksaa sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä kuntoutusrahan suoraan työnantajalle. Kela korvaa myös perhevapaiden aikana kertyneen vuosiloman kustannuksia työnantajalle.

Viimeksi muokattu 19.10.2012
Sivu päivitetty 19.10.2012