Tulot

Ruokakunnan kuukausituloa ovat sekä ansio- että pääomatulot.

Asumistuen määrään vaikuttavat lähes kaikki ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden säännölliset bruttotulot. Tuloista ei vähennetä veroja, eikä niistä tehdä muita vähennyksiä. Myös ruokakunnan omaisuudesta voi tulla arvioitavaksi kuukausituloa.

Varsinaisen palkan lisäksi palkkatuloksi katsotaan myös luontoisedut ja palkkaan maksettavat lisät. Ne selviävät yleensä palkkakuitin perusteella, esimerkiksi asunto-, auto- ja ravintoetu sekä ylityökorvaukset, vuorotyölisät ja lomarahat. Palkan lisäksi maksettavat erilaiset kulukorvaukset, esimerkiksi matkakustannusten korvaukset, verottomat päivärahat tai hoitolapsen hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaukset, eivät ole asumistuessa tuloja.

Ruokakunnan tuloiksi katsotaan myös

 • ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha
 • työttömän peruspäiväraha
 • työmarkkinatuki
 • sairauspäiväraha
 • kuntoutusraha
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
 • lasten hoidon tuet (lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, joustava hoitoraha, osittainen hoitoraha)
 • aikuiskoulutustuki
 • eläkkeet ja perhe-eläkkeet (esim. kansaneläke, leskeneläke)
 • omaishoidon tuen hoitopalkkio.

Arvioitu kuukausitulo

Jos palkkakuitista ei ilmene kuukausipalkkaa, kuukausipalkka lasketaan kertomalla päiväpalkka luvulla 30.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan keskimäärin 21,5 päivältä kuukaudessa. Siksi työttömyyspäivärahat kerrotaan luvulla 21,5, kun päivärahaa arvioidaan kuukausituloksi. Muut päivärahat kerrotaan luvulla 25, kun ne arvioidaan kuukausituloksi.

Kuukausituloiksi lasketaan lisäksi pääomatulot, esimerkiksi vuokratulot, erilaisten sijoitusten tuotot, osinkotulot sekä talletusten korot. Korko- ja osinkotulot otetaan tulona huomioon, jos ruokakunnan jäsenen korko- ja osinkotulot ylittävät yhteensä 5 euroa kuukaudessa. Korkotuloja arvioitaessa jokaisen ruokakunnan jäsenen talletuksista vähennetään käyttövaroina 2 000 euroa. Velkojen korkoja ei vähennetä kuukausitulosta.

Jos ruokakuntaan kuuluvalla henkilöllä ei ole säännöllisiä tuloja, vaan tulot vaihtelevat kuukausittain tai kausiluontoisesti, hänen kuukausitulonsa arvioidaan Kelassa keskiarvotulona seuraaville 12 kuukaudelle. Keskiarvotulo lasketaan niiden tulojen perusteella, jotka ruokakunnan jäsenen voidaan arvioida saavan tulevan vuoden aikana.

Esimerkki keskiarvotulon arvioimisesta

Siiri hakee asumistukea 1.4.2014 alkaen. Siiri on määräaikaisessa työsuhteessa 1.4.–31.7.2014. Hänen palkkansa tältä ajalta on 1 550 e/kk. Työsuhteen päättymisen jälkeen 1.8.2014–31.3.2015 Siirin arvioitu työttömyysetuus on 702,19 e/kk. Hänellä ei ole muuta tuloa tiedossaan työsuhteen päättymisen jälkeen. Siirin tulojen keskiarvo, joka vaikuttaa asumistuen määrään, arvioidaan seuraavalla tavalla: Palkkatulo 1.4.–31.7.2014: 4 kk x 1 550 e/kk = 6 200 e Työttömyysetuus 1.8.2014–31.3.2015: 8 kk x 702,19 e/kk = 5 618 e Tulot yhteensä:1.4.2014–31.3.2015 = 11 818 e/v Siirin keskimääräinen kuukausitulo 1.4.2014 lukien: 11 818 e: 12 kk = 985 e/kk

Jos ruokakunnan jäsenellä on kuitenkin asumistuen myöntö- tai tarkistusajankohdasta lukien tiedossa vähintään viisi kuukautta jatkuva tulo, katsotaan tämä pysyväksi tuloksi eikä hänelle arvioida keskiarvotuloa.

Jos tarkkoja tietoja tuloista ei ole arviointihetkellä käytettävissä, voidaan tuloksi arvioida vähintään työmarkkinatuen suuruinen tulo. Tällaista tuloa ei kuitenkaan arvioida henkilölle, joka ei käy työssä esimerkiksi opiskelun tai lasten hoidon vuoksi.

Opiskelija

Jos opiskelijalla ei ole säännöllisiä tuloja, kuukausituloksi arvioidaan keskimääräinen kuukausitulo opiskelun ohella saatavien tulojen ja kesäansioiden perusteella. Opiskelijalle voidaan arvioida valmistumisen jälkeiselle ajalle työmarkkinatuen suuruinen tulo, jos muita tuloja ei ole tiedossa.

Yrittäjä

Yrittäjän tulo arvioidaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos tätä tuloa ei ole, aloittavalla yrittäjällä tuloksi arvioidaan mahdollisen starttirahan määrä. Jos tätäkään ei ole, käytetään vähimmäistuloa tai yrittäjän omaa arviota tulosta.

Asumistukeen eivät vaikuta

Asumistuen saamiseen eivät vaikuta tilapäiset pienet tulot, esimerkiksi asevelvollisten päivärahat, sotilasavustus eivätkä alle 18-vuotiaiden lasten tilapäiset tai vähäiset palkkatulot.

Ruokakunnan kuukausitulojen määrään eivät vaikuta myöskään seuraavat tulot:

 • lapsilisä
 • opintoraha ja asumislisä
 • toimeentulotuki
 • työllistymisraha
 • lapsen elatusapu
 • lapsen elatustuki
 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • lapseneläke
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki ja lapsikorotus
 • rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä
 • sotilasvammakorvaus
 • eri etuuksiin liittyvät kulukorvaukset.

Kuukausituloihin ei lueta alivuokralaiselta saatavaa vuokratuloa, koska se vähennetään asumismenoista.

Välitarkistus

Muista ilmoittaa heti Kelaan, jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 300 euroa/kk tai vähenevät vähintään 160 euroa/kk verrattuna edellisen päätöksen tuloihin.

 

Sivu päivitetty 01.01.2014