Asumistukeen vaikuttavat tulot

Ruokakunnan kuukausituloina huomioidaan:

 • Ansiotulot
  Esimerkiksi palkka, luontaisedut, palkkaan maksettavat lisät, kuten asunto-, auto- ja ravintoetu sekä ylityökorvaukset, vuorotyölisät ja lomarahat
   
 • Pääomatulot
  Esimerkiksi vuokratulot, erilaisten sijoitusten tuotot, osinkotulot sekä talletusten korot.
  Ruokakunnan kunkin jäsenen korko- ja osinkotulot otetaan tulona huomioon, jos ne ylittävät 10 euroa kuukaudessa.
  Metsätalouden tulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna metsän pinta-alalla. Metsän todellista myyntituloa ei huomioida tulona.
  Vuokratulosta vähennetään vuokranantajan maksamat vastike ja hoitomenot.
   
 • Useat sosiaalietuudet, esimerkiksi:
  Peruspäiväraha
  Työmarkkinatuki
  Ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha
  Sairauspäiväraha
  Kuntoutusraha
  Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
  Lasten kotihoidon tuki
  Osittainen hoitoraha ja kuntalisä
  Yksityisen hoidon tuki (hoitajan tulona)
  Aikuiskoulutustuki
  Perhehoitajan palkkio
 • Eläkkeet ja perhe-eläkkeet, esimerkiksi:
  Kansaneläke
  Leskeneläke
  Työeläke
  Ulkomailta saatu eläke
  Työkyvyttömyyseläke
  Kuntoutustuki

Alaikäisen lapsen tulot otetaan huomioon vain silloin, kun hän on tuen hakija tai tuen hakijan puoliso.

Yrittäjän tulo arvioidaan YEL- tai MYEL -vakuutuksen työtulon perusteella. Jos yrittäjällä ei ole YEL -vakuutusta, tuloksi voidaan arvioida starttirahan määrä, vähimmäistulo tai yrittäjän oman arvion mukainen tulo. Tilinpäätöstietoja ei tarvitse toimittaa.

Kuukausituloksi arvioidaan vähimmäistulo eli työmarkkinatuen suuruinen tulo ilman lapsikorotuksia, jollei ruokakuntaan kuuluva henkilö voi osoittaa, että hänellä ei ole mahdollisuutta hankkia vastaavan suuruista tuloa. Tällaista tuloa ei kuitenkaan arvioida henkilölle, joka ei käy työssä esimerkiksi opiskelun tai lasten hoidon vuoksi.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 29.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017