Rahoitustukea tutkimuksiin

Kela myöntää rahoitusta kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Hakeminen

Seuraava haku päättyy 13.2.2018 klo 12.00. Täytä rahoitushakemus ja lähetä se liitteineen sähköpostilla osoitteella kirjaamo@kela.fi (2.1.2018 alkaen) tai lähetä postitse osoitteella Kelan tutkimusryhmä, Kelan KKRL 12 §:n tutkimusvarat, PL 450, 00056 Kela.

Hakemus laaditaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka sisältää rahoitushakemuslomakkeen ja tarvittavat liitteet.

Lisätietoja: KKRL-tutkimus@kela.fi

 1. Kohdennetun haun aiheet 2018

  Tälla kertaa ei ole kohdennettua hakua, vain yleinen haku.

  Lue Ilona Autti-Rämön blogikirjoitus KKRL 12 §:n mukaisten tutkimusvarojen kohdentaminen tarkentuu.

 2. Yleinen haku
  Rahoitustukea voidaan hakea tutkimuksiin, jotka tukevat KKRL 12 §:n tavoitteita (ks. tutkimusrahoituksen jakamisen periaatteet)

 3. Joustava haku
  Joustava haku vastaa ajankohtaisiin tietotarpeisiin. Parhaillaan ei ole meneillään joustavaa hakua.

Menettely ja ehdot

Tutkimusrahoituksen jakamisen periaatteet

Kela voi myöntää rahoitusta sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimukseen. Tämä perustuu lain Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005, myöhemmin KKRL) 12 §:ään. Vuosittain jaettavissa oleva summa määräytyy eduskunnan päätöksen mukaan.

Tutkimusrahoituspäätöstä tehtäessä kiinnitetään huomiota mm.

 • tutkimuksen ajankohtaisuuteen, sovellettavuuteen ja hyödynnettävyyteen käytännössä
 • hankkeen merkitykseen Kelan hoitaman sosiaaliturvan tietotarpeiden kannalta 
 • hankkeen tarkoituksenmukaisuuteen ja soveltuvuuteen suhteessa tutkittavaan ilmiöön sekä valittujen tutkimusmenetelmien validiteettiin
 • tutkimusaineiston laatuun ja riittävyyteen sekä aineiston, tutkimushypoteesin ja valittujen menetelmien yhteensopivuuteen
 • tutkijaryhmän kokeneisuuteen ja sitoutuneisuuteen saattaa hanke loppuun
 • rahoitus- ja aikataulusuunnitelmien selkeyteen ja realistisuuteen
 • tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Rahoitusta ei myönnetä julkisen terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen eikä lääketieteelliseen perustutkimukseen. Tutkimustulosten tulee olla julkisia, eikä rahoitusta voida myöntää kaupallisiin tarkoituksiin. Sairauksien ehkäisyä koskevien tutkimushankkeiden tulee ensisijaisesti kohdistua sekundaaripreventioon.

Hankkeelle voidaan myöntää jatkorahoitusta vain perustelluista syistä. Jatkohakemuksessa on tuotava esille

 • kuvaus aiemman rahoituksen käytöstä
 • analyysi tutkimuksen edistymisestä sille asetettuihin tavoitteisiin nähden
 • perustelu jatkorahoituksen tarpeelle.

Rahoituksen määrä ja kohdentuminen

KKRL 12 §:n perusteella annettava rahoitus vaihtelee tutkimushankkeiden luonteen ja laajuuden mukaan. Rahoitusta annetaan yksittäiselle hankkeelle enintään 3 vuoden ajaksi ja ilman erityisiä perusteluja korkeintaan 300 000 €. Rahoitus kohdennetaan sairasvakuutuksen ja kuntoutuksen kehittämisen kannalta tärkeisiin tutkimuksiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahoitus voidaan myöntää vain osalle tutkimushanketta.

Rahoitusta voi hakea

 • tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, palkkioihin ja henkilösivukuluihin aineiston hankintakuluihin, tilastoanalyyseihin ja kulutustarvikkeisiin.
 • tutkimuksen edellyttämiin matkakuluihin.
 • vakuutusmaksuihin.

Tutkimushankkeen yleiskustannukset voivat olla enintään 15 % ja palkkakulujen sivukulut enintään 30 % hankkeen kokonaisbudjetista. Tutkijoiden tulee itse huolehtia tutkimukseen, niiden vastuukysymyksiin tai matkoihin liittyvistä vakuutuksista. Arvioidut vakuutusmaksut voi liittää tutkimusrahoitushakemukseen.

Kelan rekisteriaineistojen käyttö

Jos tutkimus perustuu Kelan rekisteritietojen käyttöön, tulee tutkimusryhmällä olla Kelan lupa näiden tietojen poimintaan ja käyttöön. Tietopyynnöt käsittelee ja luvat myöntää Kelan hallinto- ja toimitilayksikkö, joka tekee myös kustannusarvion tietopoiminnasta. Lupakäsittely kestää 2-3 kuukautta.

Hakijat

Rahoitusta voidaan myöntää tutkimusta harjoittavalle laitokselle tai muulle yhteisölle. Vain painavien perustelujen pohjalta rahoitus voidaan myöntää suoraan yksityishenkilölle. Yksityisen hakijan tulee itse huolehtia palkkaukseen liittyvistä eläke- ja vakuutusmaksuista ja veroista.

Tiedotus

Kelan tutkimusryhmä huolehtii tutkimusmäärärahoista tiedottamisesta sivuillaan internetissä sekä tarpeen mukaan päivälehdissä ja tieteellisissä aikakauskirjoissa.

Kohdennettu tutkimusohjelmahaku ja yleinen haku

Kelan tutkimusryhmä voi ohjata hakemuksia kohdennetuilla tutkimusohjelmilla. Ohjelmat voivat olla usean vuoden mittaisia.

Rahoitustukea voidaan aina hakea myös muihin kuin kohdistetun haun aihealueisiin, jos ne tukevat KKRL 12 §:n tavoitteita.

Hakemuslomake

Tutkimusmäärärahoja haetaan rahoitushakemuslomakkeella.

Lomakkeessa kysytään

 • hankkeen nimeä ja suorittajatahoa
 • vastuututkijaa ja tutkijaryhmää (henkilöt nimettävä)
 • tutkimuksen tarkoitusta
 • tutkimuksen soveltuvuutta KKRL 12 §:n määrittelemään tarkoitukseen ja/tai suunnatun haun tarkoitukseen
 • tutkimusasetelmaa ja -menetelmää
 • tutkimuksen aikataulua
 • kokonaisrahoituksen suuruutta, muita rahoittajia ja omarahoitusosuutta
 • Kelalta haettua osuutta kokonaisrahoituksesta ja sen erittelyä kustannusryhmittäin sekä aikataulutettuna tutkimuksen etenemisen mukaisesti (rahoituserien aikataulutus).

Lomakkeeseen liitetään erillinen, enintään 10-sivuinen tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen niin edellyttäessä tutkimuslaitoksen tutkimuslupa, tutkimuseettinen lausunto sekä lupa Kelan (tai muun tahon) rekistereiden tai muiden tutkimusaineistojen käyttöön.Tutkimussuunnitelmassa tulee olla kirjattuna kokonaisrahoituksen tarve jaoteltuna vuosittaisiin kustannusryhmiin.

Hakemus laaditaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka sisältää rahoitushakemuslomakkeen ja tarvittavat liitteet.

Tutkimusetiikka

Rahoituspäätöksen ehtona on eettisten asioiden asianmukainen käsittely. Tutkimushankkeissa tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita. Hakemukseen tulee liittää arvio tutkimukseen liittyvistä eettisistä erityispiirteistä ja eettisen toimikunnan lausunto.  Mikäli eettisen toimikunnan lausuntoa ei ole pyydetty, tulee sen puuttuminen perustella.

Hakemusten käsittely ja päätökset

Hakemusten käsittely hakuajan päättymisestä lopulliseen päätökseen kestää 3–4 kuukautta. Jos tutkimushanke soveltuu paremmin KKRL 12§:n kehittämisvaroista rahoitettavaksi, siirretään hakemus ilman erillistä hakuprosessia kehittämistoiminnan hankkeiden hakuprosessiin.

Tutkimusmäärärahapäätöksistä tiedotetaan hakijoille viivytyksettä. Hyväksytyistä tutkimushankkeista lähetetään myöntökirje, jossa ilmenevät myös tarvittavat käytännön toimenpiteet rahoituksen saamiseksi. Rahoitussopimus edellyttää sitä, että tutkijoilla on organisaationsa tutkimuslupa, tarvittavat luvat tutkimuksessa käytettävien aineistojen käyttöön sekä tarvittaessa tutkimuseettisen toimikunnan puolto.

Kaikki rahoitustukea saaneet tutkimushankkeet julkaistaan Kelan tutkimuksen internetsivuilla, kun rahoitussopimukset on solmittu.

Muutoksenhaku

Kelan päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä kun sai tiedon päätöksestä (Laki Kansaneläkelaitoksesta (731/2001) 24 §). Päätöksiin liitetään tieto muutoksenhaun mahdollisuudesta.

Sopimus

Hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta laaditaan hankkeen toteuttajan ja Kelan välinen sopimus. Jos sopimusta ei synny kuuden kuukauden aikana Kelan tekemästä päätöksestä, rahoituspäätös raukeaa.

Sopimuksessa sovitaan

 • tutkimuksen edistymisen raportoinnista
 • rahoitusaikataulusta
 • tulosten julkaisemisesta
 • niistä perusteista, joiden nojalla rahoitus voidaan keskeyttää tai periä takaisin.

Tutkimustulosten raportointi

Hankkeen edistymisestä tulee laatia raportti vähintään kerran vuodessa maksuerien yhteydessä. Tutkimuksesta laaditaan myös yleistajuinen loppuraportti Kelan tutkimuksen internetsivuille. Myös muut tutkimuksesta julkaistavat artikkelit ja raportit tulee olla julkisesti saatavissa.

Rahoitustuen jakamisen valvonta

KKRL 12 §:n tarkoittaman rahoitustuen jakamista valvovat sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutusasiain neuvottelukunta ja Kelan hallitus.

Kela tekee KKRL 12 §:n tarkoittamasta rahoitustuesta vuosittain selvityksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Kelassa rahoitustuen jakamista suunnitellaan vuosittain laadittavilla kolmivuotissuunnitelmilla ja samalla annetaan selvitys edellisenä vuonna jaetuista tuista. Selvitys annetaan tiedoksi kuntoutusasiain neuvottelukunnalle ja Kelan hallitukselle.

Viimeksi muokattu 13.12.2017
Sivu päivitetty 21.1.2015