TYK-kuntoutus

  • Uusi KIILA-kuntoutus korvaa TYK-kuntoutuksen 1.5.2016 alkaen. Toukokuuhun mennessä aloitetut Tyk-kuntoutukset saatetaan loppuun.

Kelan TYK-toiminta jatkuu ammatillisena kuntoutuksena voimassa olevien sopimusten mukaisesti ajalla 1.1.–30.4.2016. Tämä koskee sekä yksilö- että ryhmämuotoista TYK-kuntoutusta. TYK-toiminta toteutetaan vuoden 2012–2015 voimassa olevan kuntoutuksen standardin mukaisesti.

Hakemusten käsittelyajat

Kela asettaa vuosittain keskeisten etuuksien käsittelylle tavoiteajat (= aika, joka kuluu Kelaan saapuneen hakemuksen rekisteröinnistä siihen, että ratkaisija antaa siitä päätöksen). Tavoiteajat ovat keskiarvoja, joten osa hakemuksista käsitellään aina jonkin verran tavoiteaikaa nopeammin, osa hitaammin. Kuntoutusratkaisun tavoiteaika on 5 viikkoa.

Työkyvyn parantamiseksi

Työntekijä voi parantaa omaa työkykyään TYK-kuntoutuksessa, jos hänen työkykynsä ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi. TYK-kuntoutus voi myös olla ratkaisu, kun asianmukaisesti todetun sairauden tai vamman arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

Kuntoutukseen pääsyn edellytyksenä on lisäksi, että kuntoutustarve ja mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa ja, että työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseksi. Tällöin työntekijä voi hakeutua perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta ammatilliseen kuntoutukseen.

Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus voidaan toteuttaa yksilökohtaisena valmennuksena tai saman työpaikan työntekijöiden tai samaa työtä tekevien ryhmämuotoisena valmennuksena. Valmennus on kuitenkin aina yksilöllisesti suunniteltua.

Työnantajan rooli on ammatillisessa kuntoutuksessa tärkeä. Kuntoutujan lähiesimies ja työterveyshuolto tekevät yhteistyötä, jotta kuntoutus olisi tuloksellista. Työnantajan kiinnostus kuntoutukseen sitouttaa kuntoutujaa tavoitteisiin ja kuntoutuksen tulos paranee. Molemmat saavat parhaan hyödyn, kun myös työnantaja tai hänen edustajansa osallistuu TYK-kuntoutuksen yhteistyöpäivään.

Ammatillisen kuntoutuksen aikana voidaan havaita keinoja parantaa kuntoutujan työolosuhteita työpaikalla. Ne käydään läpi kuntoutujan kanssa työterveyshuollossa ja tehdään mahdolliset muutokset työpaikalla.

TYK- kuntoutuksessa on mahdollista käyttää myös työpaikan omia asiantuntijoita.

TYK-kuntoutus on lakisääteistä ammatillista kuntoutusta.

Jos työnantaja maksaa kuntoutujalle palkkaa kuntoutuksen ajalta, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 12.5.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012