Aslak-kurssit

 

Uusia ASLAK-kursseja ei enää aloiteta, mutta käynnistyneet kurssit viedään loppuun vuonna 2016.

Toukokuussa 2016 alkava KIILA-kuntoutus on uusi työssäoleville tarkoitettu ammatillista työkykyä tukeva kuntoutus. Se korvaa Tyk-kuntoutukset.

Kuntoutuksen tavoite on työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen, silloin kun työ- ja toimintakyvyn heikkenemisen riskit ovat jo todettavissa. Tavoitteena on kuntoutujan fyysisen kunnon, työnhallinnan, henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantuminen, terveiden elämäntapojen ja itsehoitokeinojen omaksuminen sekä kuntoutujan työn ja työolosuhteiden kehittämisprosessien käynnistyminen.

Kenelle?

ASLAK-kuntoutus on suunniteltu sellaisille työntekijäryhmille ja ammattialoille, joissa esiintyy työstä johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittumista, joka johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen ja työkyvyn heikkenemiseen. Kuntoutuja on halukas tekemään muutoksia.

Kuntoutuksen sisältö

ASLAK-kurssi on aina ryhmämuotoista kuntoutusta. ASLAK-kurssi toteutetaan laitos- tai avomuotoisena kuntoutuksena tai niiden yhdistelmänä. Kursseja järjestetään joko lyhyt- tai pitkäkestoisena. Laitos- ja avomuotoisen kurssin yhdistelmän toteutustapa sovitaan hakijatahon, palveluntuottajan ja Kelan kanssa suunnittelupalaverissa.

Kurssin rakenne muodostuu alkujaksosta, kurssijaksosta(-ista), yhteistyöpäivästä ja loppujaksosta sekä mahdollisesta yhdestä työpaikkakäynnistä. Yhteistyöpäivä toteutetaan yhdellä kurssijaksolla.

Alueellisissa työpaikkakohtaisissa kursseissa kurssipäiväohjelmaan sisältyy aina alkujakson yhteistyökokous.

Lyhytkestoinen kurssi

Kuntoutus kestää 10–12 vuorokautta, ja siihen kuuluu alkujakso, kurssijakso(t), yhteistyöpäivä ja loppujakso. Lisäksi on mahdollisuus järjestää yksi työpaikkakäynti. Kurssi toteutetaan kahdeksan kuukauden sisällä sen alkamisesta.

Pitkäkestoinen kurssi

Kuntoutus kestää 20–22 vuorokautta, ja siihen kuuluu alkujakso, kurssijaksot, yhteistyöpäivä ja loppujakso. Lisäksi on mahdollisuus järjestää yksi työpaikkakäynti. Kurssi toteutetaan noin vuoden sisällä sen alkamisesta.

Kurssin kestoon, sisältöön ja jaksotukseen vaikuttavat kuntoutujan, työpaikan, ammattialan ja työterveyshuollon esille nostamat tarpeet.

Kuntoutuksen sisältö perustuu terveyden edistämisen, elämänhallinnan tukemisen ja työ- ja toimintakyvyn paranemisen tähtääviin toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin. Kuntoutus nivotaan lähelle kuntoutujan työtä, työympäristöä ja arkea. Kuntoutuksen sisällön tulee tukea kuntoutujan yksilöllisiä tavoitteita, joita työstetään koko kuntoutusprosessin ajan. Kuntoutus on kokonaisvaltainen oppimis- ja ratkaisukeskeinen prosessi, jossa kuntoutujan itsereflektiotaitojen lisääntyessä omat ajattelu- ja toimintamallit voivat rakentua uudelleen.

Kuntoutusprosessi etenee eri teemojen kautta: terveys, ravitsemustieto ja fyysinen aktivointi, psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta sekä ammatillisesti syvennytty osuus/työhön ja työympäristöön liittyvät tekijät, moniammatillisen työryhmän ohjaamina ryhmäkeskusteluina tai – työskentelyinä sekä erilaisina toiminnallisina harjoitteina. Kursseilla käsiteltäviä teemoja/aihealueita työstetään jaksojen välille annettavien tehtävien avulla. Välitehtävät tukevat kuntoutumista.

Suunnittelu

Kuntoutujat voivat olla samasta työpaikasta tai eri työpaikoista tai samalta ammattialalta. Kurssi voi olla siten työpaikka- ja/tai ammattialakohtainen. ASLAK-kuntoutukseen liittyy olennaisesti työpaikan, työterveyshuollon, kuntoutuslaitoksen ja Kelan välinen yhteistyö. Näin tuetaan kurssille osallistujan yksilöllistä kuntoutumisprosessia.

Voit kysyä ASLAK-kursseista työterveyshuollostasi. Löydät niistä tietoja myös Kelan kuntoutuskurssihaulla.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 8.3.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012