Työkykyä ylläpitävä kuntoutus (TYK)

Kelan TYK-toiminta jatkuu ammatillisena kuntoutuksena voimassa olevien sopimusten mukaisesti ajalla 1.1.–30.4.2016. Tämä koskee sekä yksilö- että ryhmämuotoista TYK-kuntoutusta. Sopimuksen mukaisesti TYK-toimintaa toteutetaan vuoden 2012–2015 voimassa olevan kuntoutuksen standardin mukaisesti.

Kuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu normaalisti nykyisen käytännön mukaisesti, kuitenkin viimeistään maaliskuun puolivälissä.

Uusi KIILA-kuntoutus korvaa 1.5.2016 alkaen Tyk-kuntoutuksen.

Tavoite

Jos olet työelämässä, voit saada tukea Kelan työkykyä ylläpitävän ja parantavan valmennuksen eli TYK-kuntoutuksen avulla, jotta voit jatkaa nykyisessä tai sitä vastaavassa työssä.

TYK-kuntoutuksella pyritään parantamaan sekä fyysistä että psyykkistä työ- ja toimintakykyä. Siinä kiinnitetään huomiota myös työympäristöön ja olosuhteisiin työpaikalla.Työterveyshuolto ohjaa työntekijät Kelan TYK-kuntoutukseen, jos työpaikalla tai työterveyshuollossa tehdyt toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Kenelle?

Työntekijä voi parantaa omaa työkykyään TYK-kuntoutuksessa, jos hänen työkykynsä ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi. TYK-kuntoutus voi myös olla ratkaisu, kun asianmukaisesti todetun sairauden, vian tai vamman arivoidaan arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Kuntoutukseen pääsyn edellytyksenä on lisäksi, että kuntoutustarve ja mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa ja, että työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseksi. Tällöin työntekijä voi hakeutua perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta ammatilliseen kuntoutukseen.

Suunnittelu

Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus on aina yksilöllisesti suunniteltua, ja se voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisina ryhminä. Ryhmässä tapahtuvan valmennuksen suunnitteluun osallistuvat Kelan, kuntoutuslaitoksen, työnantajan ja työterveyshuollon edustajat.

Valmennusjaksolla ohjataan ja neuvotaan työhön ja ammattitaitoon sekä työssä selviytymiseen ja työympäristön muutosmahdollisuuksiin liittyvissä asioissa. Yksilökohtaisessa TYK-kuntoutuksessa jaksojen aikana työpaikkayhteyksiä järjestetään kuntoutujan tarpeen mukaan.

Kuntoutuksen sisältö ja toteutus

TYK-kuntoutus toteutetaan kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutukseen kuuluu 1–12 vuorokauden selvitysjakso, jossa laaditaan yksilöllinen valmennussuunnitelma, sekä valmennusjakso, joka kestää enintään 19 vuorokautta. Kuntoutusjaksot voidaan toteuttaa myös lyhyissä jaksoissa, joiden välillä työskentelet työpaikallasi. Koko kuntoutusprosessin kesto on n. 1–2 vuotta.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 25.4.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012