Ulkomaille lähetetyt työntekijät

Lähetettynä työntekijänä EU- ja Eta-maassa tai Sveitsissä

Suomalaisen työnantajan toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin lähettämät työntekijät säilyttävät oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan ulkomaan komennuksensa ajan. Edellytyksenä on, että työsuhde lähettävään työnantajaan säilyy koko komennuksen ajan ja että lähetetty työntekijä on lähtiessään kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Jos olet muuttamassa EU- ja Eta-maahan tai Sveitsiin lähetettynä työntekijänä, työnantajasi on haettava sinulle ennen ulkomaille lähtöä Eläketurvakeskuksesta todistus E101/A1, jolla voit osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan työkomennuksen ajan. Sinun tulee tarvittaessa esittää todistus esimerkiksi työskentelymaasi viranomaisille tai palkkasi maksavalle yritykselle.

Esimerkki

Suomalainen työnantaja lähettää Suomen sosiaaliturvaan kuuluvan Jannen töihin ensin viideksi kuukaudeksi Ranskaan ja sen jälkeen kahdeksi vuodeksi Espanjaan. Janne tarvitsee molempia maita varten erillisen E101/A1-todistuksen Eläketurvakeskuksesta. Janne ja hänen työnantajansa eivät saa Kelasta erillistä päätöstä oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan.

Kela saa tiedon todistuksesta, jonka perusteella oikeus asumisperusteiseen sosiaaliturvaan jatkuu. Kela ei lähetä erillistä päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta työntekijälle tai työnantajalle.

Lähetetyllä työntekijällä on oikeus perhe-etuuksiin Suomesta siitä riippumatta, missä EU-maassa työntekijän perhe asuu. Perhe-etuuksilla tarkoitetaan EU-tilanteissa Suomen etuuksista lapsilisää, lasten kotihoidon tukea ja eläkkeensaajan lapsikorotusta. Näistä ja muista etuuksista kerrotaan tarkemmin kohdassa Etuuksien maksu.

Lähetetty työntekijä saa Kelasta ilman erillistä hakemusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jota vastaan hän saa sairaanhoitoa työskentelymaassaan.

Oikeus sairaanhoitoon

Suomesta ulkomaille lähetetty työntekijä säilyy Suomen sairausvakuutuksessa ulkomaan komennuksensa ajan. Lähetetty työntekijä saa tarvitsemansa sairaanhoidon komennusmaan lainsäädännön mukaisesti. Suomi maksaa sairaanhoidon kustannukset. Lähetetty työntekijä saa pitää Kela-kortin ja Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Toimi näin

  1. Pyydä Kelasta lomake E 106 tai S1, jota voit hakea soittamalla Kelan maahan- ja maastamuuton palvelunumeroon. Vaihtoehtoisesti voit täyttää hakemuksen sairaanhoitoa koskevasta asiakirjasta maahan- ja maastamuuton tilanteissa (SV 140).
  2. Rekisteröidy asuinpaikkasi sairausvakuutuslaitoksessa.Jos maksat sairaanhoidosta asuinvaltiossasi täyden hinnan, voit hakea jälkikäteen Kelasta sairausvakuutuskorvauksia lomakkeella Korvaushakemus ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista (SV 128).
  3. Kela korvaa asuinvaltiossasi aiheutuneita tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksia sairausvakuutuslain mukaisesti.Myös muualla kuin asuinvaltiossasi tai Suomessa annetusta kiireellisestä hoidosta voi hakea korvauksia Kelasta, jos olet maksanut sairaanhoidosta täyden hinnan, lomake on Korvaushakemus ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista (SV 128).

Pohjoismaissa saat yleensä sairaanhoitoa henkilötodistuksellasi, passillasi ja kertomalla kotiosoitteesi Suomessa.Suomessa voit käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita kuntalaisen asiakasmaksulla. Osoitat hoito-oikeutesi Kela-kortilla tai tarvittaessa Kelasta pyydettävällä Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Saat todistuksen Kelan maahan- ja maastamuuttoasioiden palvelunumerosta 020 634 0200.

Lisätietoja

Lähetettynä työntekijänä sosiaaliturvasopimusmaassa

Suomalaisen työnantajan sosiaaliturvasopimusmaahan lähettämä työntekijä säilyy sopimuksen kattaman sosiaaliturvan osalta Suomen sosiaaliturvan piirissä, vaikka työkomennus kestäisi yli vuoden. Lähetetyn työntekijän muu sosiaaliturva määräytyy samoin kuin sopimuksettomissa maissa työskentelevien.

Eläketurvakeskus ratkaisee sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettyjen työntekijöiden osalta sen, kuuluvatko he sopimuksen kattamin osin Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomailla työskentelynsä ajan. Kela puolestaan ratkaisee oikeuden sosiaaliturvasopimuksen ulkopuoliseen sosiaaliturvaan. Eläketurvakeskus voi myöntää lähetetylle työntekijälle todistuksen, jolla hän voi osoittaa kuuluvansa Suomen sosiaaliturvaan. Todistuksella työntekijä välttyy maksamasta sosiaaliturvamaksuja kahteen maahan.

Pohjoismaat

Toiseen Pohjoismaahan lähetettyihin työntekijöihin pätevät samat periaatteet kuin toiseen EU- ja Eta-maahan lähetettyihin työntekijöihin.

USA

USA:n sosiaaliturvasopimus koskee lähetettyjen työntekijöiden osalta eläkkeiden lisäksi sairaus- ja vanhempainvakuutusta sekä lapsilisää. Sinulle siis voidaan maksaa näitä etuuksia Suomesta, vaikka muuttaisit USA:han yli vuodeksi. USA:han lähetetty työntekijä voi saada Eläketurvakeskuksesta todistuksen FI/USA 1A, jolla hän voi osoittaa olevansa lähetetty työntekijä. Todistus on voimassa enintään viisi vuotta.

Kanada

Kanadan sosiaaliturvasopimus koskee ainoastaan eläkkeitä, eli eläkkeesi karttuu Suomeen siltä ajalta, kun olet Kanadassa lähetettynä työntekijänä. Kanadaan lähetetty työntekijä voi saada Eläketurvakeskuksesta todistuksen FI/CAN 1 enintään kolmen vuoden ajaksi. Todistuksella osoitat, että säilyt Suomen eläkevakuutuksen piirissä.

Chile

Chilen sosiaaliturvasopimus koskee lähetettyjen työntekijöiden osalta ainoastaan eläkkeitä, eli sinulle karttuu eläkettä Suomesta siltä ajalta, kun olet Chilessä työkomennuksella. Voit saada Eläketurvakeskuksesta todistuksen FI/CL 1, jolla osoitat kuuluvasi Suomen eläkevakuutuksen piiriin komennuksen ajan.

Israel

Israelin sopimus kattaa lähetettyjen työntekijöiden osalta eläkkeet, lapsilisän, äitiysavustuksen ja sairausvakuutuksen mukaan lukien vanhempainetuudet. Sinulle voidaan maksaa näitä etuuksia Suomesta, vaikka muuttaisit Israeliin yli vuodeksi. Israeliin lähetetty työntekijä voi saada Eläketurvakeskuksesta todistuksen FIN/ISR 1, jos komennus kestää enintään kolme vuotta.

Quebec

Quebeciin lähetetyt työntekijät kuuluvat sosiaaliturvajärjestelyn perusteella Suomen terveydenhuollon ja sairausvakuutuksen piiriin. Lähetetty työntekijä ja hänen perheenjäsenensä saavat sairaanhoitoetuudet Quebecistä esittämällä Eläketurvakeskuksen myöntämän todistuksen FI/Q1 paikalliselle sairausvakuutusviranomaiselle.

Australia

Australian sairaanhoitosopimus kattaa vain sairaanhoidon tilapäisen oleskelun aikana. Voit osoittaa oikeutesi sairaanhoitoon passilla tai Kela-kortilla. Suomalaisen työnantajan Australiaan työkomennukselle lähettämä työntekijä voi pysyä Suomen työeläke- ja kansaneläkelain piirissä enintään viisi vuotta, ja maksut maksetaan Suomeen. Lähetetyn työntekijän todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta.

Lähetettynä työntekijänä muissa maissa

Muihin kuin EU- ja Eta-maihin, Sveitsiin ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähetetyt työntekijät säilyvät yleensä alle vuoden komennuksen ajan Suomen sosiaaliturvan piirissä ilman erillistä hakemusta. Ulkomailla oleskelusta on kuitenkin ilmoitettava Kelaan.

Samat säännöt koskevat myös sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettyjä työntekijöitä siltä osin kuin jokin etuus ei kuulu sosiaaliturvasopimuksen piiriin.

Suomalaisen työnantajan lukuun tai suomalaisen työnantajan ulkomaiseen emo-, tytär- tai sisaryritykseen yli vuodeksi lähetetyn työntekijän on haettava päätöstä Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta Kelasta vuoden sisällä muutosta tai edellisen päätöksen päättymisestä. Sosiaaliturvassa säilymisen edellytys on, että olet välittömästi ennen komennusta kuulunut Suomen sosiaaliturvaan ja että sinulla on kiinteät siteet Suomeen. Kansalaisuudellasi tai sillä, oletko ollut ennen komennusta saman työnantajan palveluksessa, ei ole merkitystä.

Lähetetyille työntekijöille voidaan antaa vakuuttamispäätös ulkomaille ensin enintään viideksi vuodeksi, minkä jälkeen päätöstä voidaan jatkaa vielä toiset viisi vuotta, jos sinulla edelleen on kiinteät siteet Suomeen. Jos olet työskennellyt ulkomailla kymmenen vuotta, sinun tulee palata Suomeen vähintään vuodeksi, jotta sinulle voidaan antaa uusi myönteinen vakuuttamispäätös ulkomaan komennukselle.

Jos suomalainen työnantaja palkkaa ulkomailla asuvan, Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvan henkilön palvelukseensa, Kela voi hakemuksesta päättää, että työntekijä säilyy edelleen Suomen sosiaaliturvan piirissä. Suomalaisen työnantajan ulkomaiseen tytär-, sisar- tai emoyritykseen palkkaama työntekijä ei kuitenkaan säily Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Esimerkki

Suomalainen työnantaja lähettää Laurin yrityksen kiinalaiseen tytäryhtiöön töihin kolmeksi vuodeksi. Lauri säilyttää oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan komennuksen ajan, koska hän on kuulunut siihen myös ennen komennusta ja hän käy Suomessa säännöllisesti loma-aikoina myös ulkomailla oleskelun ajan. Jos Lauri sen sijaan asuisi Kiinassa ja hakisi sieltä töitä samasta tytäryhtiöstä, ei häntä voitaisi pitää Suomen sosiaaliturvan piirissä vaan hän menettäisi oikeutensa Kelan etuuksiin.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 16.4.2015