Usein kysyttyä uudesta asumistuesta

Tällä sivulla käsitellään vuonna 2015 voimaan tulleita asumistuen muutoksia

Ansiotulovähennys 1.9.2015 alkaen

Asumistuen uudistus 1.1.2015 alkaen

Mitä ansiotulovähennys tarkoittaa?

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että asumistuen määrää laskettaessa jokaisen ruokakuntaan kuuluvan henkilön yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Ansiotulovähennys tehdään jokaiselle ruokakuntaan kuuluvalle erikseen, eli se on siis henkilökohtainen. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta.

Esimerkki: Marko ja Miia hakevat Kelasta yleistä asumistukea. Heillä on kolme alaikäistä lasta. Markolla on palkkatuloa 1 000 euroa kuukaudessa ja Miia saa ansiosidonnaista päivärahaa 1 000 euroa kuukaudessa.

  • Markon palkkatulosta voidaan tehdä ansiotulovähennys eli hänen tulonaan huomioidaan 700 euroa kuukaudessa.
  • Miian ansiosidonnaisesta päivärahasta vähennystä ei voida tehdä, joten Miian tulona huomioidaan 1 000 euroa kuukaudessa.

Yleisessä asumistuessa ruokakunnan tuloina huomioidaan siis yhteensä 1 700 euroa kuukaudessa.

Mistä tuloista ansiotulovähennys voidaan tehdä?

Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta.

Yrittäjän tulo arvioidaan Kelassa YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, tuloksi voidaan arvioida starttirahan määrä, vähimmäistulo tai yrittäjän oman arvion mukainen tulo. Myös näistä tuloista voidaan tehdä ansiotulovähennys.

Mistä alkaen ansiotulovähennyksen voi saada?

Ansiotulovähennyksen voi saada 1.9.2015 alkaen, kun kyseinen lainpykälä tulee voimaan.

Pitääkö ansiotulovähennystä hakea vai saako sen automaattisesti?

Jos sinulla on ansiotulovähennykseen oikeuttavaa tuloa, Kela tekee siitä ansiotulovähennyksen automaattisesti hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Esimerkki: Pekka saa yleistä asumistukea. Hänen tulonaan asumistuessa on huomioitu työmarkkinatukea 705 e/kk ja palkkaa 190 e/kk. Pekka haki asumistuen tarkistusta syyskuussa 2015, koska hän kuuli uudesta ansiotulovähennyksestä. Pekan asumistukeen vaikuttavat olosuhteet olivat ennallaan. Ansiotulovähennys voidaan tehdä vain palkasta.
Pekan asumistukea ei voitu tarkistaa pelkästään ansiotulovähennyksen vuoksi, koska tulot eivät laskeneet vähintään 200 euroa. Pekan tuki tarkistetaan seuraavassa väli- tai vuositarkistuksessa, jolloin myös ansiotulovähennys huomioidaan. Ansiotulovähennys voidaan huomioida tuen tarkistusajankohdasta eteenpäin.

Voiko ansiotulovähennystä hakea takautuvasti?

Kuten yleisessä asumistuessa muutoinkin, ansiotulovähennyksen vuoksi tehtävissä tarkistuksissa on yhden kuukauden takautuva hakuaika.

Miten voin arvioida, vaikuttaako ansiotulovähennys tukeni määrään?

Asumistuen laskurin avulla voit arvioida oman tukesi määrän. Laskuri huomioi ansiotulovähennyksen silloin, kun lasket tuen määrää 1.9.2015 alkaen ja sinulla on tulona palkka- ja/tai yrittäjätuloa. Laskuriin pitää viedä todelliset tulot, koska laskuri ottaa huomioon ansiotulovähennyksen automaattisesti. Voit verrata laskurin arviota viimeksi annetussa asumistukipäätöksessäsi huomioituihin tuloihin. Päätös on postitettu sinulle kotiin, ja voit lukea sen myös kirjautumalla Kelan asiointipalveluun. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja Kelan palvelunumerosta 020 692 201.

Jos olet aikaisemmin saanut yleisestä asumistuesta hylkäävän päätöksen esimerkiksi palkkatulojen vuoksi, sinun kannattaa arvioida laskurilla mahdollisuus asumistukeen.

Miten pitkään ansiotulovähennyksen voi saada?

Niin pitkään kuin sinulla on ansiotulovähennykseen oikeuttavaa tuloa, voit saada ansiotulovähennyksen. Vähennykselle ei ole säädetty enimmäisaikaa.

Voiko ansiotulovähennyksen saada, jos vähennykseen oikeuttavaa tuloa ei ole 300 euroa kuukaudessa?

Voi saada. Jos ansiotulovähennykseen oikeuttavan tulon määrä on alle 300 euroa kuukaudessa, Ansiotulovähennyksenä vähennetään koko tulon määrä, jolloin tuloa ei siis huomioida lainkaan.

Saan Kelasta asumistukea. Tuloni nousevat loppuvuoden aikana. Miten tämä vaikuttaa tuen määrään?

Tuki tarkistetaan, jos yleistä asumistukea saavan ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 euroa. Ilmoita tulojen muutoksesta Kelaan.

Esimerkki 1: Jyrki saa yleistä asumistukea ja hänen tulonaan on työmarkkinatuki 705 e/kk.
Jyrki aloittaa työn 1.10.2015, ja hänen palkkansa on 1 300 euroa kuukaudessa.
Jyrkin palkkatulosta tehdään ansiotulovähennys. Hänen palkkanaan huomioidaan asumistukea laskettaessa 1 000 euroa (1 300 e – 300 e).
Jyrkin huomioon otettavissa tuloissa ei tapahdu huomattavaa muutosta (1 000 e – 705 e = 295 euroa), joten Jyrkin asumistukea ei tarkisteta tulojen muutoksen 1.11.2015 alkaen. Eli Jyrkin tuen määrä ei laske vaikka hänen tulonsa nousevat.

Esimerkki 2: Jaana hakee yleistä asumistukea 1.9.2015 alkaen. Hän saa palkkaa 1 100 e/kk. Jaanalle myönnettiin yleinen asumistuki 1.9.2015 alkaen, ja päätöksessä Jaanan tulona huomioitiin ansiotulovähennyksen jälkeen 800 euroa (1 100 e – 300 e).
Jaana saa paremman työpaikan 1.12.2015 alkaen, ja hänen palkkansa nousee 1 600 euroon.
Jaana hakee asumistuen tarkistusta. Jaanan tuloissa tapahtuu huomattava muutos (tulot nousevat 400 e), koska aikaisemmassa päätöksessä Jaanan tulona oli huomioitu 800 euroa ja muutoksen jälkeen huomioitava tulo on 1 300 euroa. Jaanan tuki siis tarkistetaan.
 

Asumistuen uudistus 1.1.2015 alkaen

Milloin tukeni muuttuu?

Uusi laki yleisestä asumistuesta tuli voimaan 1.1.2015. Yleisen asumistuen maksaminen jatkuu kuitenkin entisin perustein seuraavaan väli- tai vuositarkistukseen asti. Voit hakea tuen tarkistamista jo ennen tätä, jos välitarkistuksen perusteet täyttyvät. Tarkistamisen teet kätevimmin verkossa.

Eläkkeensaajan asumistukea koskeva lainmuutos tuli myös voimaan 1.1.2015. Muutokset otetaan huomioon seuraavassa tarkistuksessa vuosien 2015 - 2016 aikana.

Miten asumistuki muuttuu?

Muutoksen tarkoitus on yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistukea, jolloin myös tuen hakeminen helpottuu.

Yleinen asumistuki on uudistuksen jälkeen edelleen 80 prosenttia hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Jos hyväksyttävien asumismenojen määrä ylittää enimmäisasumismenot, lasketaan tuen määrä enimmäisasumismenojen mukaan. Jatkossa kuitenkin hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. Siihen eivät enää vaikuta asunnon valmistumis- tai perusparantamisvuosi, pinta-ala eikä lämmitysjärjestelmä.

Myös perusomavastuu selkeytyy. Uudistuksen ansiosta käytöstä poistuvat asunnon sijaintiin perustuvat omavastuutaulukot. Vastedes perusomavastuu määräytyy samalla tavalla koko maassa.

Perusomavastuu lasketaan kaavalla, jossa omavastuun määrään vaikuttavat ruokakunnan yhteenlasketut tulot sekä ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä. Lapsilla on kaavassa suurempi painoarvo.

Voiko tukeni määrä muuttua?

Uudistuksen vuoksi lähes kaikkien tuensaajien tuet muuttuvat, mutta muutokset ovat enimmäkseen vähäisiä. Noin 73 prosentilla tuen arvioidaan nousevan tai pysyvän ennallaan ja noin 27 prosentilla tuen arvioidaan pienentyvän. Tuki voi hieman laskea esimerkiksi niillä, joiden nykyinen asumistuki on myönnetty enimmäisasumismenoilla.

Laissa on määritelty vuoden mittainen siirtymäsuoja asiakkaille, joilla yleinen asumistuki pienenisi vuonna 2015 tehtävässä vuositarkistuksessa lainmuutoksen vuoksi 100 euroa tai enemmän. Näille asiakkaille tukea maksetaan vuositarkistuksen jälkeenkin entisen suuruisena seuraavaan väli- tai vuositarkistukseen saakka, jos ruokakunnan olosuhteet eivät muutu.

Miten voin arvioida, voisinko saada asumistukea?

Nykyisen asumistuen määrän tai mahdollisuuden saada asumistukea voi arvioida laskurin avulla.

Asumistukikysymyksiin vastataan myös Kelan palvelunumerossa 020 692 201.

Olen saanut asumistukea kesästä alkaen. Pitääkö sitä hakea uudistuksen takia uudelleen?

Tukea ei ole tarpeen hakea uudelleen lainmuutoksen vuoksi. Tuen maksaminen ei myöskään katkea vuodenvaihteessa uudistuksen takia. Asumistuki tarkistetaan seuraavassa väli- tai vuositarkistuksessa.

Olen puolisoni omaishoitaja. Mitä tarkoittaa, että omaishoidon tuen hoitopalkkio etuoikeutetaan asumistuessa?

Se tarkoittaa, että omaishoidon tukea ei enää huomioida tulona yleisessä asumistuessa. Omaishoidon tukea ja yleistä asumistukea saavan kannattaa tarkistaa tuki heti vuoden alussa. Jos tulot omaishoidon tuen kanssa ovat aiemmin ylittäneet asumistuen tulorajat, kannattaa arvioida uudelleen mahdollisuus asumistukeen. Arvion voi tehdä kätevästi esimerkiksi laskurin avulla.

Olen pienituloinen eläkeläinen. Mitä asumistukea voin saada?

Eläkkeensaajana sinulla voi olla mahdollisuus saada eläkkeensaajan asumistukea. Oikeus eläkkeensaajan asumistukeen perustuu henkilön saamaan eläkkeeseen. Uudistuksessa tilanne muuttuu siten, että myös kaikki vanhuuseläkettä ja takuueläkettä saavat henkilöt siirtyvät eläkkeensaajan asumistuen piiriin. Jos saat pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai vapaaehtoista eläkettä, kuulut edelleen yleisen asumistuen piiriin.

Eläkeasioihin liittyviin kysymyksiin vastataan myös Kelan palvelunumerossa 020 692 202.

Voinko jatkossakin valita yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä?

Valintaoikeus yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä poistuu. Vielä nykyisin joissain tilanteissa eläkkeensaaja voi valita yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä. Vastaisuudessa esimerkiksi kaikki lapsiperheet voivat hakea vain yleistä asumistukea.

Olen opiskelija. Saanko edelleen opintotuen asumislisää?

Opiskelijoiden kohdalla mikään ei muutu. Pääsääntöisesti opiskelijat kuuluvat edelleen opintotuen asumislisän piiriin.

Olen pienituloinen, mutta minulla on rahaa pankkitilillä ja omistan metsää. Omaisuuden vuoksi en ole aiemmin saanut asumistukea. Kuulin, että voisin saada sitä nyt. Pitääkö tämä paikkansa?

Uuden lain perusteella omaisuuden vaikutus yleisessä asumistuessa muuttuu. Omaisuudesta ei enää lasketa tuloa. Kuitenkin omaisuudesta saatava tuotto (esimerkiksi vuokra- tai korkotulo) vaikuttaa edelleen asumistuen määrään. Jos omistat metsää, asumistuessa lasketaan metsästä ns. laskennallista tuottoa, joka huomioidaan yleisessä asumistuessa tulona entiseen tapaan.

Eläkkeensaajan asumistukeen omaisuus vaikuttaa kuten ennenkin.

Hyväksytäänkö asumisoikeusasunnossa lainojen korkoja asumismenoiksi?

Jatkossa asumisoikeusasunnoissa voidaan asumismenoiksi hyväksyä 73 % asumisoikeuden hankkimiseksi otettujen lainojen koroista. Aiemmin lainojen korkoja hyväksyttiin asumismenoiksi ainoastaan omistusasunnoissa.

Osaomistusasunnoissa lainojen korkoja ei edelleenkään hyväksytä asumismenoiksi.

Miten haen yleistä asumistukea?

Hae yleistä asumistukea verkossa. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Muista liittää hakemukseen tarvittavat liitteet. Voit lähettää ne asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa Yleisen asumistuen hakemuksen (AT 1) ja postittaa sen sekä liitteet mihin tahansa Kelan toimistoon tai palvelupisteeseen.

Jos yleinen asumistukeni pienenee uudistuksen takia, enkä hae tuen tarkistamista vuoden alussa, peritäänkö minulta jotain takaisin?

Laki tuli voimaan 1.1.2015, mutta yleistä asumistukea maksetaan entisin perustein seuraavaan väli- tai vuositarkistukseen asti. Asumistuen maksamista jatketaan tarkistukseen saakka entisin perustein, jos olosuhteissasi ei ole tapahtunut muutosta. Jos elämäntilanteesi muuttuu, ilmoita siitä viipymättä Kelaan. Kätevimmin ilmoituksen voit tehdä verkossa.

Kela maksaa asumistukeni suoraan vuokranantajalle. Mitä minun pitää tehdä asumistuen uudistuessa?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Kun asumistuki tarkistetaan, maksu jatkuu vuokranantajalle uuden lain perusteella samoin kuin vanhan lain aikana. Lisätietoja vuokranantajalle maksusta.

Onko asumistuessa voimassa edelleen tarkistuksen lykkäyssäännös?

Uudessa asumistukilaissa ei enää ole pitkäaikaistyöttömän tuen tarkistamisen lykkäystä. Sen sijaan yleinen asumistuki tarkistetaan tulojen muutoksen vuoksi aina kuukautta nykyistä myöhemmin eli sitä seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on ollut voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen. Tämä koskee kaikkia tuensaajia. Esimerkiksi, jos tulot muuttuvat 15.4.2015, asumistuki tarkistetaan 1.6.2015 alkaen.

Tuloni muuttuvat. Milloin tukeni tarkistetaan?

Yleinen asumistuki tarkistetaan tulojen muutoksen vuoksi aina kuukautta nykyistä myöhemmin eli sitä seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on ollut voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen. Tämä koskee kaikkia tuensaajia. Esimerkiksi, jos tulot muuttuvat 15.4.2015, asumistuki tarkistetaan 1.6.2015 alkaen.

Tuleeko asumistukeen suojaosuus?

Asumistuessa asiasta käytetään termiä ansiotulovähennys, eikä suojaosuus kuten työttömyysturvassa. Ansiotulovähennys tulee yleisessä asumistuessa voimaan 1.9.2015.

Ansiotulovähennys tehdään jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansio- ja yrittäjätuloista. Vähennys tarkoittaa sitä, että asumistuen määrää laskettaessa ansio- ja yrittäjätuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Jos ruokakunta saa esimerkiksi 1 000 euroa palkkaa, tästä huomioidaan 700 euroa tulona.

Muuttuko asumistuen laskutapa lainmuutoksessa?

Yleinen asumistuki lasketaan edelleen niin, että hyväksyttävistä, kuitenkin enintään enimmäisasumismenoista, vähennetään perusomavastuu. Asumistuen määrä on 80 % tästä erotuksesta.

Mitä tarkoittaa perusomavastuu?

Ruokakunnan yhteenlasketut tulot määrittelevät perusomavastuun määrän. Perusomavastuun laskennassa otetaan käyttöön kaava. Vuoden 2015 tasossa kaava on

0,4 x [T - (605 +100 x A + 223 x L)], jossa

  • T = ruokakunnan yhteenlasketut tulot
  • A = aikuisten lukumäärä
  • L = lasten lukumäärä
  • 605 euroa on vakiomäärä, ja tämä tuloraja oikeuttaa täysimääräiseen tukeen

Esimerkki: Ruokakunnassa on yksi aikuinen ja kaksi lasta. Ruokakunnan tulot ovat 1 460 €/kk. Perusomavastuu lasketaan seuraavasti:

0,4 x [1 460 - (605 +100x1 + 223x2)] = 0,4 x (1 460 – 1 151)= 0,4 x 309 = 123,60.

Perusomavastuun määrään vaikuttavat siis tulot sekä ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä. Lapsilla on kaavassa suurempi painoarvo. Samalla tulotasolla omavastuu pienenee ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän kasvaessa. Kaavan lähtökohta on, että jos henkilö asuu yksin ja saa täyttä työmarkkinatukea, hänellä ei ole perusomavastuuta.

Perusomavastuu määräytyy samalla tavalla koko maassa. Niinpä tulonmuutoksen vaikutus on sama kaikilla riippumatta tuloista tai asunnon sijaintikunnasta.

Mitä tarkoittavat hyväksyttävät asumismenot?

Asumismenoiksi voidaan hyväksyä vuokra, vastike, erikseen maksettavat vesi- ja lämmityskustannukset, omakotitalon hoitomenot sekä osa asuntolainan koroista.

Uudessa laissa on määritelty asumismenojen ylärajat eli enimmäisasumismenot, jotka voidaan enintään hyväksyä asumismenoiksi asumistukea laskettaessa. Lainmuutoksen jälkeen hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. Sen sijaan siihen eivät enää vaikuta asunnon valmistumis- tai perusparantamisvuosi, pinta-ala eikä lämmitysjärjestelmä.

Miten asumistuen määrä lasketaan?

Yleinen asumistuki on 80 prosenttia hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Jos hyväksyttävien asumismenojen määrä ylittää enimmäisasumismenot, tuen määrä lasketaan enimmäisasumismenojen mukaan.

Esimerkki: Ruokakunta asuu Oulussa. Asunnon vuokra on 1 150 €/kk. Ruokakunnassa on yksi aikuinen ja kaksi lasta. Ruokakunnan tulot ovat 1 460 €/kk. Perusomavastuu on 123,60 €.

Oulussa asuvan kolmen hengen ruokakunnan enimmäisasumismenot ovat 761 €. Hyväksyttävät asumismenot eli vuokra on 1 150 €. Koska ruokakunnan vuokra ylittää enimmäisasumismenot, käytetään asumistuen määrän laskemisessa enimmäisasumismenoja.

Tuen määrä on 0,8 x (761 – 123,60) eli 0,8 x 637,40 = 509,92

(Luvut ovat vuoden 2015 tasossa.)

 

Viimeksi muokattu 3.8.2016
Sivu päivitetty 14.11.2014