Terapiat

Kuntoutukseen kuuluvat erilaiset yksilöllisesti suunnitellut terapiat, esim.

  • fysioterapia (erityismuodot allas-, lymfa- ja ratsastusterapia)
  • toimintaterapia (erityismuoto ratsastusterapia)
  • puheterapia
  • psykoterapia (erityismuoto kuvataideterapia)
  • musiikkiterapia
  • neuropsykologinen kuntoutus
  • monimuotoryhmäterapia
  • päiväkuntoutus.

Terapia myönnetään yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Terapiat voivat olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Lisäksi psykoterapiaa voidaan toteuttaa perheterapiana.

Terapioita voidaan jaksottaa esimerkiksi tiivistämällä niitä tarvittaessa tai eri terapiamuotoja vuorottelemalla. Terapiakäyntien määrä voi olla myös vähäinen esimerkiksi silloin, kun terapia toteutetaan ohjauksellisena. Terapian voi myös tauottaa ja käynnistää tarvittaessa uudelleen, sen sijaan, että se toteutuu pitkäaikaisesti.

Kuntoutujan omaisen tai läheisen ohjaus toteutuu pääsääntöisesti normaalin terapiakäynnin yhteydessä. Kun kuntoutujan osallistuminen ohjaustilanteeseen ei ole tarkoituksenmukaista, voidaan ohjaus toteuttaa ohjauskäynteinä. Ne tulee perustella kuntoutussuunnitelmassa.

Ohjauskäyntejä voi olla 1-10 kertaa vuodessa ja psykoterapiaan liittyen alle 26-vuotiaiden kuntoutujien omaisille enintään 20 kertaa vuodessa.

Vaativassa lääkinnällisessä terapiassa voidaan tarvita vanhempien ohjauskäyntejä, jotka voidaan tarpeen mukaan toteuttaa perheessä, hoitoyhteisössä, päiväkodissa tai koulussa.


Fysioterapian tarkoitus on parantaa tai turvata itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä.

Toimintaterapian tarkoitus on mahdollistaa toiminta arjen ympäristössä, kun kehitysviive, -häiriö, vamma tai sairaus haittaa toimintakykyä.

Puheterapian tarkoitus on parantaa tai turvata vuorovaikutusta ja kommunikaatiota sekä syömistä ja nielemistä.

Psykoterapian tarkoitus on lieventää mielenterveyshäiriöitä ja tukea itsenäistä selviytymistä eri elämäntilanteissa.

Musiikkiterapian tarkoitus on musiikin keinoin tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja toimintakykyä.

Neuropsykologisen kuntoutuksen tarkoitus on lievittää tai poistaa tiedollisten toimintojen vaikeuksia ja tukea omien vahvuuksien tiedostamista sekä helpottaa arjessa selviytymistä.(Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen neuropsykologista kuntoutusta haettaessa kuntoutussuunnitelman pohjana tulee aina olla neuropsykologin tekemä neuropsykologinen tutkimus. Tällaiseksi hyväksytään myös erikoissairaanhoidon neurologisessa tai lastenneurologisessa yksikössä ilman neuropsykologista pätevyyttä tehty neuropsykologinen tutkimus.)

Monimuotoryhmäterapian tarkoitus on vahvistaa kuntoutujan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä omassa arkiympäristössä sekä estää syrjäytymistä. Se on ryhmämuotoista kuntoutusta, jota toteuttaa kaksi eri avoterapiamuodon terapeuttia yhdessä.

Päiväkuntoutus on avokuntoutusta, joka toteutetaan yksityisessä kuntoutuslaitoksessa. Se on tarkoitettu aikuiskuntoutujille. Päivään kuuluu vähintään 5 tuntia aktiivista ohjelmaa, johon sisältyy vähintään kahta eri yksilöterapiana toteutettua avoterapiaa.

Terapia kotona, koulussa, päiväkodissa tai muussa arjen ympäristössä

Usein on tarkoituksenmukaista toteuttaa yksilöterapia kuntoutujan arkiympäristössä taitojen siirtymiseksi arkeen ja kuntoutujan lähipiirin ohjaamiseksi yksilöterapiakäyntien aikana. Terapian toteuttaminen ns. kotikäynteinä kirjataan kuntoutussuunnitelmaan.

Lakimuutos

Kuntoutuksen sisältö

Viimeksi muokattu 14.11.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012