Vammaistukiin muutoksia 1.6.2015

Laki vammaisetuuksista muuttuu 1.6.2015 alkaen. Muutokset koskevat lähinnä eläkettä saavan hoitotukea ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Alle 16-vuotiaan vammaistuessa muutos koskee vain sitä, mitä huomioidaan sairaudesta aiheutuvina erityiskustannuksina.

Mikä muuttuu?

Eläkettä saavan hoitotuki:

 • Asiakkaalla on jatkossakin oikeus perushoitotukeen avun tai ohjauksen ja valvonnan perusteella.
 • Erityiskustannukset voivat ainoastaan korottaa perustuen (62,48 e/kk) korotetuksi tueksi (155,53 e/kk). Erityiskustannuksia tulee tällöin olla kuukausitasolla vähintään korotetun tuen verran.
 • Perushoitotukea ja ylintä hoitotukea (328,87 e/kk) ei voi saada pelkästään erityiskustannusten perusteella.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki:

 • Oikeus perusvammaistukeen ei enää edellytä erityiskustannuksia.

 • Perusvammaistukeen on jatkossa oikeus henkilöllä, joka ei saa eläkettä saavaan hoitotukeen oikeuttavaa eläkettä ja jonka toimintakyky on sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ja jolle aiheutuu sairaudesta tai vammasta olennaista haittaa.

 • Erityiskustannukset voivat ainoastaan korottaa perustuen (93,28 e/kk)  korotetuksi tueksi (217,66 e/kk).

 • Ylintä vammaistukea (422,06 e/kk) ei voi enää saada pelkästään erityiskustannusten perusteella.

 • Jos asiakas on saanut hylkäävän päätöksen 16 vuotta täyttäneen vammaistuesta sillä perusteella, että sairaudesta ei aiheudu erityiskustannuksia, hänen kannattaa hakea etuutta uudestaan.

Alle 16 vuotiaan vammaistuki:

 • Myöntämisedellytykset säilyvät ennallaan

 • Lakimuutos vaikuttaa siihen, mitä kustannuksia huomioidaan erityiskustannuksina.

Usein kysyttyä lakimuutoksesta

Olen vammaistuen saaja, miten lakimuutos vaikuttaa minun tukeeni?

Mitkä erityiskustannukset huomioidaan?

Mitä kustannuksia ei huomioida?

Hakemukseni on ennen uuden lain voimaantuloa hylätty, kannattaako minun hakea nyt vammaistukea uudestaan? Voinko hakea sitä samalla lääkärinlausunnolla?

Mistä tiedän, ratkaistaanko hakemuksen uuden vai vanhan lain mukaisesti?

Voinko ilmoittaa hakemuksessa, että haen etuutta uuden lain perusteella?

Miksi lainmuutoksen jälkeen ylintä tukea ei voi enää saada kustannusten perusteella?

Olen vammaistuen saaja, miten lakimuutos vaikuttaa minun tukeeni?

Lakimuutos ei vaikuta maksussa oleviin etuuksiin. Etuuden maksamista jatketaan siihen saakka, kunnes se määräaikaisuuden tai muun syyn vuoksi lakkaa tai se tarkistetaan.

Mitkä erityiskustannukset huomioidaan?

Erityiskustannusten huomioiminen harkitaan aina tapauskohtaisesti. Kuitenkin kustannusten täytyy aina aiheutua toimintakykyä heikentävästä sairaudesta sekä olla jatkuvia, tarpeellisia ja ylimääräisiä. Lisäksi asiakkaan pitää vastata itse kustannuksista, eli ei esim. saada niihin korvausta vakuutusyhtiöstä.

Laissa on lisäksi mainittu ne kustannuslajit joita voidaan huomioida:

 1. kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset
 2. palveluasumisen tai tuetun asumisen yhteydessä aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset
 3. laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat kustannukset pl. pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu
 4. lääkärin tai hammaslääkärin antamasta tai määräämästä hoidosta aiheutuvat kustannukset
 5. lääkärin määräämästä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset
 6. sellaiset hoitoon tai kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet kohdissa  4 tai 5  tarkoitetuista huomioon otettavista hoidoista tai kuntoutuksesta
 7. lääkärin, hammaslääkärin tai lääkkeen määräämisestä annetuissa säännöksissä tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat kustannukset

Mitä kustannuksia ei huomioida?

Kustannuksina ei voida huomioida niitä kustannuksia, jotka eivät täytä yleisiä edellytyksiä. Tällöin kustannukset eivät aiheudu toimintakykyä heikentävästä sairaudesta tai ole jatkuvia, tarpeellisia tai ylimääräisiä. Myöskään niitä kustannuksia ei huomioida joista asiakas ei vastaa itse, eli saa niihin korvauksen muualta. Muutoksen jälkeen  mm.  seuraavia  kustannuksia  ei voida huomioida erityiskustannuksina:

 • apuvälineiden hankkimiseen ja käyttämiseen liittyvät kustannukset ml. turvapuhelin
 • luontaistuotteiden ja homeopaattisten valmisteiden käytöstä aiheutuvat kustannukset
 • kunnan järjestämien kuljetuspalveluiden omavastuuosuudet
 • ulkomaanmatkojen ja lomamatkojen kustannukset
 • puutarhanhoitoon, pihatöihin ja remontteihin liittyvät kustannukset
 • harrastusluonteisesta toiminnasta perittävät maksut
 • auton hankinta- ja ylläpitokustannuksetansionmenetys (esim. sairauden tai lapsen hoitamisenvuoksi saamatta jäänyt palkka tai sijaisen palkkakulut)
 • edunvalvojan palkkio
 • palkatulle hoitajalle tai henkilökohtaiselle avustajalle maksettu matkakorvaus
 • vammaispalvelulain nojalla myönnetyn henkilökohtaisen avustajan palkka
 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 c §:ssä tarkoitettua pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävää maksua.
 • omaiselle tai muulle läheiselle tai tuttavalle maksettavat palkkiot
 • päivätoimintamaksut
 • muut kuin lääkärin määräämään hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset
 • hoitotarvikkeet ja välineet
 • omaishoitajan vapaapäivästä aiheutuvat kustannukset
 • hygieniaan liittyvät kustannukset
 • erityisvaatteet ja ylimääräiset vaatekulut
 • erityisruokavalio

Hakemukseni on ennen uuden lain voimaantuloa hylätty, kannattaako minun hakea nyt vammaistukea uudestaan? Voinko hakea sitä samalla lääkärinlausunnolla?

Jos perusvammaistuki on hylätty sillä perusteella, ettei kustannuksia ole riittävästi, kannattaa tukea hakea uudelleen. Tämä edellyttää lisäksi sitä, että päätöksessä on mainittu sinulla olevan sairaudesta aiheutuva olennainen haitta. Jos Kelaan aiemmin toimittamasi lääkärinlausunto ei ole puolta vuotta vanhempi, et tarvitse uutta lääkärinlausuntoa.

Mistä tiedän, ratkaistaanko hakemuksen uuden vai vanhan lain mukaisesti?

Sinun ei tarvitse hakiessasi etuutta tietää kumpaa lakia sovelletaan. Etuutta myönnettäessä harkitsemme aina alkamisajan tapauskohtaisesti ja tämän vuoksi saamasi päätös voi olla joko uuden tai vanhan lain mukainen. Jos etuus myönnetään 1.6.2015 alkaen tai sen jälkeen, sovelletaan uutta lakia. Vammaisetuuksissa on kuuden kuukauden takautuva hakuaika, eli voit saada vanhan lain mukaisen päätöksen vielä marraskuussa 2015 jättämääsi hakemukseen.

Voinko ilmoittaa hakemuksessa, että haen etuutta uuden lain perusteella?

Vammaisetuuksia ei haeta tietylle ajalle, vaan myöntöaika harkitaan aina tapauskohtaisesti. Täten asiakas ei voi päättää mistä alkaen tai miten pitkäksi ajaksi etuus myönnetään.

Miksi lainmuutoksen jälkeen ylintä tukea ei voi enää saada kustannusten perusteella?

Lakimuutoksen jälkeen kustannukset voivat vaikuttaa vain siten, että perustuki korotetaan kustannusten vuoksi korotetuksi tueksi. Muutoksen tarkoituksena on asiakkaiden yhdenvertaisuuden lisääminen. Tähän pyritään sillä, että etuuden määrään vaikuttaa enemmän se, miten sairaus vaikeuttaa arjessa selviytymistä kuin se, kuinka paljon tai minkä hintaisia palveluja asiakkaalla on mahdollisuus ostaa.