Överenskommelserna om social trygghet

När du flyttar till eller från Finland kan din rätt till social trygghet grunda sig på de överenskommelser om social trygghet som Finland har ingått med de nordiska länderna, USA, Kanada, Chile, Israel, Australien och Indien (träder i kraft 1 augusti 2014). Med Australien har Finland dessutom en överenskommelse som gäller sjukvård under en tillfällig vistelse. Med Quebec har Finland ingått en separat avtalsreglering om social trygghet.

Överenskommelserna gäller i allmänhet arbetstagare och deras familjemedlemmar. Bestämmelserna tillämpas endast på de grupper av personer och de områden av den sociala tryggheten som ingår i överenskommelserna. Om inte din sociala trygghet regleras i en överenskommelse om social trygghet tillämpas den finländska nationella lagstiftningen och de bestämmelser som finns där om tillfällig respektive stadigvarande flyttning till eller från Finland på dig. Närmare information om detta finns under punkten Andra länder.

Överenskommelserna gäller olika delar av den sociala tryggheten

  • Överenskommelsen om social trygghet med USA gäller folkpension och familjepension samt i fråga om utsända arbetstagare dessutom sjuk- och föräldraförsäkring och barnbidrag.
  • Överenskommelsen om social trygghet med Kanada gäller ålderspension och familjepension.
  • Överenskommelsen om social trygghet med Chile gäller ålderspension och familjepension samt sjukvård för pensionärer.
  • Överenskommelsen om social trygghet med Israel gäller ålderspension och familjepension, barnbidrag och moderskapsunderstöd. För utsända arbetstagares del gäller överenskommelsen dessutom sjukförsäkring och föräldraförmåner.
  • Avtalsregleringen som ingåtts med Quebec gäller hälso- och sjukvård samt sjukförsäkring. Enligt avtalet har tillfälliga arbetstagare, utsända arbetstagare, studerande och forskare samt deras familjemedlemmar rätt till hälso- och sjukvård i Quebec.
  • Överenskommelsen om social trygghet med Australien gäller ålderspension.
  • Personer som omfattas av sjukförsäkringen i Finland och som vid tillfällig vistelse i Australien behöver sjukvård har rätt till omedelbart nödvändiga sjukvårdstjänster.
  • I Finland inverkar överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Indien (träder i kraft 1 augusti 2014) endast på pensionerna enligt arbetspensionssystemet. Överenskommelsen gäller inte folkpensionerna från FPA och andra FPA-förmåner.

Nordiska konventionen om social trygghet

På personer som rör sig mellan de nordiska länderna tillämpas i allmänhet bestämmelserna i EU-förordningen om social trygghet. Enligt den nordiska konventionen om social trygghet tillämpas EU-förordningen också på persongrupper den annars inte skulle omfatta. Sådana är bl.a. tredjelandsmedborgare som rör sig mellan Danmark och de övriga nordiska länderna.

Den nordiska konventionen innehåller bl.a. den så kallade femårsregeln som gäller arbetslöshetsskydd vid återflyttning. Enligt regeln kan man direkt godkänna arbetshistorian i ett annat nordiskt land i arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning då en person återvänder till Finland från ett annat nordiskt land. Ett krav är ändå att personen under de senaste fem åren har arbetat i Finland eller fått arbetslöshetsdagpenning från Finland.

Enligt konventionen ersätts extra kostnader för hemresa mellan de nordiska länderna vid sjukdomsfall.

I konventionen preciseras också närmare hur bosättning ska fastställas i oklara fall.

Nordiskt samarbete i fråga om yrkesinriktad rehabilitering

Den nordiska konventionen om social trygghet ålägger de nordiska länderna att samarbeta inom den gränsöverskridande yrkesinriktade rehabiliteringen. De nordiska länderna har ingått bilaterala administrativa överenskommelser i fråga om anordnandet av rehabilitering och de praktiska tillvägagångssätten. Överenskommelserna underlättar skötseln av rehabiliteringsärenden när en person har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet och i enlighet med den arbetar i ett nordiskt land och är bosatt i ett annat. Finland har ingått överenskommelser med Sverige, Norge, Island och Danmark.

Det kan vara svårt för den som ansöker om rehabilitering att uppfylla villkoren för att få en penningförmån under rehabiliteringen (t.ex. rehabiliteringspenning) om både sysselsättningslandet och bosättningslandet stramt tillämpar sin nationella lagstiftning.

Bilaterala rehabiliteringsöverenskommelser tillämpas i situationer där

  • en person arbetar i ett nordiskt land och bor i ett annat
  • rehabiliteringsåtgärderna genomförs i bosättningslandet och penningförmånen betalas från sysselsättningslandet.

Senast ändrad 18.4.2017
Uppdaterad 27.8.2015