EU-lagstiftningen

Inom EU omfattas arbetstagare av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet

Den sociala tryggheten för personer som flyttar från ett EU-land till ett annat koordineras genom EG-förordning 883/2004. Med stöd av EG-förordning 883/2004 avgörs vilket lands sociala trygghet ska gälla för personer som rör sig inom EU-området. Huvudregeln är att om du är en arbetstagare omfattas du av den sociala tryggheten i det land där du arbetar. Om du inte har ett arbete bestäms din rätt till social trygghet utifrån lagstiftningen i ditt bosättningsland.

Syftet med EG-förordningen är att se till att personer som rör sig inom EU omfattas av den sociala tryggheten i endast ett land åt gången. Genom förordningen vill man dessutom garantera att personer som flyttar från ett EU-land till ett annat inte på grund av flyttningen ska gå miste om den sociala trygghet som de har tjänat in. Förordningen tillämpas på sådana medborgare i EU-länder som omfattas av eller som har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsländer, samt på deras familjemedlemmar. Kontrollera försäkringstillhörigheten i fråga om Finland  via FPA:s e-tjänst.

EG-förordningen kan också tillämpas på tredjelandsmedborgare

Europaparlamentet och rådet antog 24.11.2010 förordning nr 1231/2010, enligt vilken EG-förordning 883/2004 och EG-förordning 987/2009 även ska gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar. Ändringen trädde i kraft 1.1.2011.

De bestämmelser som gäller samordningen av den sociala tryggheten inom EU gäller således även personer som är medborgare i ett land utanför EU och som lagligen bor inom EU:s område (s.k. tredjelandsmedborgare) och vars livssituation har kopplingar till flera EU-medlemsländer. På sådana tredjelandsmedborgare tillämpas i huvudsak samma samordningsregler för den sociala tryggheten som när det gäller EU-medborgare.

Danmark, Norge och Island tillämpar fortfarande EG-förordning 1408/71 på tredjelandsmedborgare via den nordiska konventionen om social trygghet. Också Förenade kungariket tillämpar fortfarande den äldre förordningen om social trygghet 1408/71 på tredjelandsmedborgare.

EES-länderna och Schweiz tillämpar också den nya EG-förordningen

Även EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein) tillämpar fr.o.m. 1.6.2012 EG-förordning 883/2004 i stället för den gamla EG-förordningen 1408/71. Även Schweiz tillämpar EG-förordning 883/2004 fr.o.m. 1.4.2012, men dock endast på EU-medborgare som rör sig mellan EU-området och Schweiz.

Om inte din sociala trygghet regleras i EG-förordningen tillämpas på dig den finländska nationella lagstiftningen och de bestämmelser som finns där om tillfällig respektive stadigvarande flyttning till eller från Finland. Närmare information om detta finns under punkten Andra länder.

EU-länderna är följande

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien (från 1.7.2013), Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är följande

Island, Liechtenstein och Norge, som med stöd av EES-avtalet tillämpar EU-lagstiftningen. Dessutom tillämpas i fråga om Schweiz nästan samma regler som när det gäller EU- och EES-länderna.

Att flytta från ett EU-land till ett annat land

Vad händer med din sociala trygghet (hälsovård, pensioner, arbetslöshetsskydd) när du flyttar från ett EU-land till ett annat. Längd 3'05 Språk: engelska.

Mer information

Senast ändrad 9.5.2014
Uppdaterad 19.10.2012