Ansökan om ersättning för företagshälsovård

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för företagshälsovårdskostnader enligt bokföringen per räkenskapsperiod. Ersättning ska sökas inom 6 månader efter räkenskapsperiodens slut. De kostnader som uppges i ansökan måste gå att kontrollera mot arbetsgivarens bokföring.

  • Ersättning ska sökas med en enda ansökan, även om tjänsterna på de olika verksamhetsställena köpts av flera olika serviceproducenter eller en serviceproducent bytts ut under räkenskapsperioden.
  • I en och samma ansökan får ingå endast en arbetsgivares kostnader. Ett moderbolag och dess dotterbolag är separata arbetsgivare. De söker ersättning med egna, separata ansökningar.
  • Inga bilagor behöver läggas till ansökan. FPA kan vid behov begära tilläggsutredningar, såsom verksamhetsplanen för företagshälsovården, ett utlåtande av arbetarskyddskommissionen eller någon annan tilläggsutredning.

Handläggningsställena för ansökningar gällande företagshälsovård ger också närmare information om hur man söker ersättning för företagshälsovårdskostnader och om de ersättningar som betalats ut.

Ansökan på webben

Man kan söka ersättning via e-tjänsterna för arbetsgivare, under punkten Företagshälsovårdsersättningar. För att kunna använda e-tjänsten måste arbetsgivaren ha ett FO-nummer och en Katso-kod (som administreras av skatteförvaltningen, se www.skatt.fi/katso).

På webben kan arbetsgivaren

  • fylla i ansökan helt och hållet själv eller
  • utnyttja de basuppgifter som serviceproducenten har skickat in elektroniskt (kostnads- och verksamhetsuppgifter),
  • se de ansökningar arbetsgivaren skickat in via e-tjänsten och deras handläggningsskede och
  • se beslut som meddelats arbetsgivaren.

Producenten av företagshälsovårdstjänster kan skicka in basuppgifter för arbetsgivarens ansökan ifall producenten har tillgång till

  • ett datasystem som lämpar sig för förmedling av uppgifterna och
  • ett skriftligt avtal med FPA om elektronisk förmedling av uppgifter.

Dessutom avtalar serviceproducenten med arbetsgivaren om elektronisk förmedling av uppgifterna.

Tjänsten begär endast nödvändig information

I e-tjänsten anger arbetsgivarens representant om han eller hon endast anmäler kostnader för förebyggande företagshälsovård eller också kostnader för sjukvård, d.v.s. för vilken ersättningsklass han eller hon anmäler kostnads- och verksamhetsuppgifter. Utifrån de alternativ som den sökande väljer styr e-tjänsten honom eller henne att fylla i endast de uppgifter som är nödvändiga för ansökan.

Tjänsten kontrollerar att alla obligatoriska frågor besvarats och att uppgifterna angetts i rätt form.  Uppgifterna förmedlas elektroniskt till FPA:s system. Så här går behandlingen av ansökningarna snabbare.

Ansökan på pappersblankett

Alternativt kan arbetsgivaren skriva ut och fylla i papperblanketten Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 98 TTHr.  Det finns separata ifyllningsanvisningar för blanketten, SV 101a TTHr.

Arbetsgivaren kan också komplettera serviceproducentens förhandsifyllda blankett så att den blir en ersättningsansökan.

 

Läs mer

Senast ändrad 18.10.2017
Uppdaterad 13.12.2014