Utsända arbetstagare

Utsänd arbetstagare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz

Arbetstagare som en finsk arbetsgivare sänder till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz bibehåller sin rätt till den finländska sociala tryggheten under utstationeringen. En förutsättning är att anställningsförhållandet till den sändande arbetsgivaren bibehålls under hela utstationeringen och att den utsända arbetstagaren omfattas av den finländska sociala tryggheten vid avresan.

Om du tänker flytta till ett EU- eller EES-land eller till Schweiz som utsänd arbetstagare ska arbetsgivaren före avresan ansöka för dig om ett intyg E101/A1 från Pensionsskyddscentralen med vilket du kan påvisa att du omfattas av den finländska sociala tryggheten under utstationeringen. Du ska vid behov visa upp intyget för myndigheterna i sysselsättningslandet eller det företag som betalar din lön.

Exempel

En finsk arbetsgivare sänder Janne, som omfattas av den finländska sociala tryggheten, för att arbeta fem månader i Frankrike och därefter för två år till Spanien. För båda länderna behöver Janne ett skilt intyg E101/A1 från Pensionsskyddscentralen. Janne och arbetsgivaren får inget separat beslut från FPA om rätten till den finländska sociala tryggheten.

FPA får uppgift om intyget och på basis av detta fortgår rätten till den bosättningsbaserade sociala tryggheten. FPA skickar inget separat beslut om att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten till arbetstagaren eller arbetsgivaren.

Utsända arbetstagare har rätt till familjeförmåner från Finland oberoende av i vilket EU-land arbetstagarens familj bor. I EU-sammanhang avses med familjeförmåner de finländska förmånerna barnbidrag, stöd för hemvård av barn samt barnförhöjningen för pensionstagare. Närmare information om dessa och andra förmåner finns under Utbetalning av förmåner.

Utsända arbetstagare får utan särskild ansökan ett europeiskt sjukvårdskort från FPA och med detta kort får personen sjukvård i sysselsättningslandet.

Rätt till sjukvård

En arbetstagare som sänts från Finland till ett annat land fortsätter att omfattas av den finländska sjukförsäkringen under utstationeringen. En utsänd arbetstagare får nödvändig sjukvård enligt stationeringslandets lagstiftning. Finland står för sjukvårdskostnaderna. En utsänd arbetstagare får hålla kvar FPA-kortet och det europeiska sjukvårdskort som FPA beviljat.

Gör så här

  1. Begär blankett E 106 eller S1 från FPA. Du kan ansöka om blanketten genom att ringa FPA:s servicenummer för frågor i anknytning till flyttning till eller från Finland. Du kan också fylla i en ansökan om intyg gällande sjukvård vid flyttning till eller från Finland (SV 140).
  2. Registrera dig hos sjukförsäkringsinstitutionen på din bosättningsort. Om du betalar fullt pris för sjukvården i ditt bosättningsland kan du i efterskott ansöka om sjukvårdsersättning från FPA med blanketten Ansökan om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands (SV 128).
  3. FPA ersätter nödvändiga sjukvårdskostnader i bosättningslandet i enlighet med sjukförsäkringslagen. Ersättning kan också sökas från FPA för akut vård som getts annanstans än i bosättningslandet eller i Finland om du betalat fullt pris för vården; den relevanta blanketten är Ansökan om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands (SV 128).

I de nordiska länderna får man i regel sjukvård genom att visa upp en identitetshandling eller sitt pass och genom att uppge sin hemadress i Finland. I Finland kan du anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster till samma klientavgift som kommuninvånare. Du kan påvisa din rätt till vård med FPA-kortet och vid behov med ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland från FPA. Du får intyget genom att ringa FPA:s servicenummer för frågor i anknytning till flyttning till eller från Finland 020 634 0300.

Ytterligare information

Utsänd arbetstagare i ett avtalsland

En arbetstagare som en finsk arbetsgivare sänt till ett avtalsland fortsätter att omfattas av den finländska sociala tryggheten till den del som omfattas av överenskommelsen även om utstationeringen är längre än ett år. Den utsända arbetstagarens rätt till social trygghet fastställs till övriga delar på samma sätt som för dem som arbetar i icke avtalsländer.

I fråga om utsända arbetstagare till avtalsländer avgör Pensionsskyddscentralen om de till de delar som överenskommelsen täcker omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbetet utomlands. FPA avgör för sin del rätten till den sociala trygghet som överenskommelsen inte omfattar. Pensionsskyddscentralen kan bevilja den utsända arbetstagaren ett intyg med vilket denne kan påvisa att han eller hon omfattas av den finländska sociala tryggheten. När arbetstagaren har ett intyg undgår han eller hon att betala socialförsäkringsavgifter till två länder.

De nordiska länderna

För utsända arbetstagare till ett annat nordiskt land gäller samma principer som för utsända arbetstagare till EU- och EES-länder.

USA

I fråga om utsända arbetstagare gäller överenskommelsen med USA pensioner och också sjukförsäkring och föräldraförsäkring samt barnbidrag. De här förmånerna kan alltså betalas ut från Finland även om du flyttar till USA för en längre tid än ett år. En utsänd arbetstagare till USA kan få intyg FI/USA 1A från Pensionsskyddscentralen, med vilket arbetstagaren kan påvisa att han eller hon är en utsänd arbetstagare. Intyget är giltigt högst fem år.

Kanada

Överenskommelsen med Kanada gäller endast pensioner, dvs. pension intjänas i Finland under tiden som utsänd arbetstagare i Kanada. En utsänd arbetstagare till Kanada kan få intyg FI/CAN 1 från Pensionsskyddscentralen för högst tre år. Med intyget påvisar du att du fortfarande omfattas av pensionsskyddet i Finland.

Chile

I fråga om utsända arbetstagare omfattar överenskommelsen med Chile endast pensioner, dvs. pension intjänas i Finland under utstationeringen i Chile. Du kan få intyg FI/CL 1 från Pensionsskyddscentralen, med vilket du påvisar att du omfattas av den finländska pensionsförsäkringen under utstationeringen.

Israel

I fråga om utsända arbetstagare gäller överenskommelsen med Israel pensioner, barnbidrag, moderskapsunderstöd och sjukförsäkring, inklusive föräldraförmåner. De här förmånerna kan betalas ut från Finland även om du flyttar till Israel för en längre tid än ett år. En utsänd arbetstagare till Israel kan få intyg FIN/ISR 1 från Pensionsskyddscentralen om utstationeringen fortgår högst tre år.

Quebec

Utsända arbetstagare till Quebec omfattas på basis av avtalsregleringen av den finländska hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen. Den utsända arbetstagaren och dennes familjemedlemmar får sjukvårdsförmåner i Quebec genom att visa upp intyg FI/Q1 från Pensionsskyddscentralen för den lokala sjukförsäkringsmyndigheten.

Australien

Sjukvårdsöverenskommelsen med Australien omfattar endast sjukvård under tillfällig vistelse. Du kan påvisa rätten till sjukvård med passet eller FPA-kortet. En arbetstagare som en finsk arbetsgivare sänt till Australien kan fortsätta att omfattas av den finska arbetspensionslagstiftningen och folkpensionslagen i högst fem år och avgifterna ska betalas till Finland. Intyg för utsända arbetstagare söks hos Pensionsskyddscentralen.

Utsänd arbetstagare i andra länder

Arbetstagare som sänts till andra länder än EU- och EES-länder, Schweiz eller avtalsländer fortsätter i regel att omfattas av den finländska sociala tryggheten utan särskild ansökan under en utstationering på mindre än ett år. Utlandsvistelsen ska dock anmälas till FPA.

Samma regler gäller också för arbetstagare som sänts till avtalsländer till den del som en förmån inte omfattas av överenskommelsen.

En utsänd arbetstagare som arbetar för en finsk arbetsgivare eller som sänts till den finska arbetsgivarens utländska moder-, dotter- eller systerbolag för mer än ett år ska ansöka om ett beslut från FPA om att han eller hon omfattas av den finländska sociala tryggheten inom ett år från flyttningen eller det tidigare beslutets slutdatum. Ett villkor för att man ska kunna fortsätta att omfattas av den sociala tryggheten är att man omedelbart före utstationeringen omfattats av den finländska sociala tryggheten och att man har fast anknytning till Finland. Medborgarskapet eller huruvida man arbetat för samma arbetsgivare före utstationeringen har inte betydelse.

En utsänd arbetstagare kan ges ett beslut om försäkringstillhörighet för utlandet först för högst fem år, och därefter kan beslutet förlängas ännu med fem år om arbetstagaren fortfarande har fast anknytning till Finland. Om du har arbetat utomlands i tio år ska du återvända till Finland för minst ett år för att kunna få ett nytt beslut om försäkringstillhörighet för en utstationering.

Om en finsk arbetsgivare anställer en utomlands bosatt person som omfattas av den finländska sociala tryggheten kan FPA på ansökan bestämma att arbetstagaren fortsättningsvis omfattas av den finländska sociala tryggheten. En arbetstagare som en finsk arbetsgivare anställt till ett utländskt dotter-, moder- eller systerbolag kvarstår däremot inte i den finländska sociala tryggheten.

Exempel

Den finska arbetsgivaren sänder Lauri för att arbeta tre år i företagets kinesiska dotterbolag. Lauri bibehåller sin rätt till den finländska sociala tryggheten under utstationeringen eftersom han omfattats av den också före utstationeringen och han besöker Finland regelbundet under semestrarna också under utlandsvistelsen. Om Lauri däremot bodde i Kina och sökte arbete där i samma dotterbolag, skulle han inte kunna kvarstå i den finländska sociala tryggheten utan han skulle mista sin rätt till FPA-förmåner.

Läs mer

Senast ändrad 4.4.2016
Uppdaterad 19.10.2012