FPA-rehabilitering för barn och ungdomar

Hemkommunen har i första hand ansvaret för rehabilitering av barn och unga under 16 år

För barn kan FPA bevilja

  • krävande medicinsk rehabilitering. Denna form av rehabilitering beviljas inte barn som vårdas på en offentlig anstalt och inte heller då rehabiliteringen sker i direkt anslutning till sjukvården. FPA beviljar inte krävande medicinsk rehabilitering till barn som vårdas på en offentlig vårdinrättning och inte heller då rehabiliteringen sker i direkt anslutning till sjukvården.
  • anpassningsträning och rehabilitering för barn med olika sjukdomar. Kurserna ordnas i samarbete med handikapporganisationerna och hälsovården. Anpassningsträningskurser, som ordnas årligen för olika sjukdomsgrupper, pågår cirka en vecka. I många av dessa kurser kan även även barnets föräldrar och syskon delta.
  • En förälder som deltar i en anpassningstränings- eller rehabiliteringskurs med sitt barn kan som ersättning för utebliven inkomst under kurstiden få rehabiliteringspenning. Aktuella kurser finns på www.fpa.fi/sokrehabkurs.
  • Hjälpmedel som möjliggör yrkesinriktadestudier då en sjukdom eller funktionsnedsättning orimligt försvårar studier. Hjälpmedlet kan till exempel vara en läs-TV, punktskrifts-, eller storbildsskärm eller annan datorutrustning.
  • År 2012 inleder FPA rehabilitering för barn och unga med narkolepsi.

Rehabiliteringen bygger alltid på en rehabiliteringsplan som görs upp vid den hälsovårdsenhet som svarar för vården av barnetPlanen görs i samråd med föräldrarna. Rehabiliteringsplanen görs upp för minst 1 och högst 3 år.Den medicinska rehabiliteringen kan utgöras av långa och krävande rehabiliteringsperioder i form av institutionsvård eller öppen vård.Ungdomar över 16 år

Ungdomar som fyllt 16 år kan få psykoterapi eller neuropsykologisk rehabilitering (t.ex. i samband med läs- och skrivsvårigheter eller ADHD) i form av behovsprövad rehabilitering. Hemkommunen ansvarar för vården av yngre barn.

Ungdomar som genomgått grundutbildning kan av FPA beviljas yrkesinriktad rehabilitering om en sjukdom eller ett handikapp väsentligt begränsar valet av arbete och yrke. Rehabiliteringen är i första hand utbildning med sikte på arbetslivet.

Under rehabiliteringstiden kan 16-19-åringar få rehabiliteringspenningspenning för ungdomar.

Närmare information om rehabilitering på FPA-byrån och på servicenumret 020 692 225 (må-fre kl. 8-18).

Mer information

Senast ändrad 26.8.2016
Uppdaterad 19.10.2012