Vanliga frågor om basinkomsten

Varför ordnas försöket med basinkomst?

Syftet med försöket är att utreda om det finländska systemet för social trygghet kan reformeras så att det grundar sig på en basinkomst.

Vad är en flitfälla?

En av målsättningarna med basinkomsten är att avskaffa flitfällor. En flitfälla är en situation där det inte lönar sig för en person som har sociala förmåner att börja arbeta eftersom arbetsinkomsterna minskar förmånerna så att de inkomster personen får i handen inte ökar.

Har man infört basinkomst i något annat land?

Några länder har prövat på basinkomst före Finland. Försöken har dock skilt sig från varandra avsevärt. Läs närmare: Suomen perustulokokeilu osa kansainvälistä jatkumoa (på Finska).

Hur väljer man ut dem som ska delta i försöket med basinkomst?

En försöksgrupp på 2 000 personer väljs ut genom ett slumpmässigt urval i december 2016. I det slumpmässiga urvalet deltar alla de personer i åldern 25–58 år som har fått arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA i november 2016 och som inte har fått förmånen på grund av permittering.

Vad händer om jag får arbete under försöket?

Om basinkomsttagaren får arbete under försöket får han eller hon ändå behålla basinkomsten. Förvärvsinkomster av lönearbete, företagsverksamhet eller eget arbete inverkar inte på basinkomsten. Det har inte heller någon betydelse om det är heltids- eller deltidsarbete.

Kan man vägra delta i försöket? Varför inte?

Man kan inte vägra delta i försöket eftersom resultaten av uppföljningsundersökningen då skulle förvrängas.

Måste jag fortfarande besöka arbets- och näringsbyrån?

Basinkomsten orsakar inga ändringar i arbets- och näringsbyråns tjänster och inte heller i de arbetskraftspolitiska villkoren för arbetslöshetsförmånen.

Måste man göra en anmälan om arbetslöshetstid?

Ett villkor för att arbetslöshetsförmånen ska betalas ut medan försöket med basinkomst pågår är att personen fyller i och lämnar in en anmälan om arbetslöshetstid.

Till arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning betalas ofta en förhöjningsdel (t.ex. barnförhöjning eller den förhöjningsdel som betalas för sysselsättningsfrämjande service). Då återstår det ännu ett belopp att betala ut efter att basinkomsten dragits av från arbetslöshetsförmånen. Om du får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning utan förhöjningsdel återstår det inte något att betala ut efter att basinkomsten dragits av och du behöver inte göra en anmälan om arbetslöshetstid till FPA.

Kan jag inleda företagsverksamhet och samtidigt få basinkomst? Inverkar startpeng på basinkomsten?

Företagsverksamhet är inget hinder för utbetalning av basinkomst. Startpeng eller andra stöd för inledande av företagsverksamhet inverkar inte heller på beloppet eller utbetalningen av basinkomst.

Får man barnförhöjning i samband med basinkomsten?

Basinkomsten är alltid 560 euro/mån. Barnförhöjning betalas inte ut i samband med basinkomst. Om den som deltar i försöket har barn som ska försörjas, lönar det sig att också ansöka om arbetslöshetsunderstöd under den tid försöket varar. Barnförhöjning betalas ut i samband med arbetslöshetsunderstöd. Eftersom det fulla beloppet av arbetslöshetsförmånen plus barnförhöjningar är större än basinkomsten betalas denna skillnad utöver basinkomsten.

Hur inverkar basinkomsten på bostadsbidraget?

När bostadsbidrag beviljas anses basinkomsten alltid vara minst lika stor som grunddagpenningen. Också andra förmåner som ska beaktas i samband med bostadsbidraget, såsom löneinkomst, beaktas som inkomst.

 

Inverkar basinkomsten på dagvårdsavgifterna?

Basinkomsten beaktas på samma sätt som andra inkomster när man beräknar de bruttoinkomster som inverkar på familjens dagvårdsavgifter. Du får mer information från din egen kommun.

Jag flyttar utomlands. Kan jag ändå få basinkomst?

Om du visats utomlands i mer än 30 dagar betalas ingen basinkomst. Utbetalningen kan återupptas om du återvänder till Finland.

Kan jag börja studera om jag får basinkomst?

Du kan börja studera på normalt sätt. Om du börjar studera under försöket kan du

  • fortsätta med försöket. Då har du inte rätt till studiestöd, bostadstillägg (fram till 31.7.2017) eller statsgaranti för studielån. Vid behov kan du dock ansöka om allmänt bostadsbidrag för dina boendeutgifter.
  • ansöka om studiestöd hos FPA för den tid studierna varar. Du kan dock inte få studiestöd samtidigt som du får basinkomst och därför avbryts utbetalningen av basinkomst för den tid studiestödet betalas ut. Utbetalningen av basinkomst kan återupptas när studiestödet upphört.

Kan jag förlora basinkomsten under försöket?

Vissa sociala förmåner eller andra begränsningar kan leda till att man förlorar basinkomsten. Den som får basinkomst ska meddela FPA om det sker förändringar som gäller basinkomsten eller som hindrar utbetalningen av den.

Vilka uppgifter samlar man in om mig och för vilket ändamål används de?

Uppgifter om de personer som deltar i försöket sparas i FPA:s register för försöket med basinkomst.

Uppgifterna används endast för administrering, statistikföring och undersökningar i anslutning till försöket.

Följande uppgifter om de personer som hör till försöksgruppen sparas i registret:

  • namn
  • personbeteckning
  • huruvida personen haft arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning i november 2016
  • utbetald basinkomst
  • beslut som FPA meddelat.

FPA meddelar deltagarnas namn och personbeteckningar också till Skatteförvaltningen och kommunerna.

Läs mer

Senast ändrad 29.3.2017
Uppdaterad 7.12.2016