Stöd för boende

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan - Bostadsbidrag för pensionstagare AE 1r Med blanketten söks bostadsbidrag för pensionstagare. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Allmänt bostadsbidrag AT 1r Blankett för ansökan om allmänt bostadsbidrag. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Bilaga - Allmänt bostadsbidrag - Fullmakt att företräda kollektivhushåll AT 5r Bilaga till ansökan om bostadsbidrag. Med denna blankett kan ett kollektivhushåll befullmäktiga en av medlemmarna att söka bostadsbidrag. Ladda Ner
Meddelande - Bostadsbidrag för pensionstagare - Begäran om indragning AE 4r Med blanketten begär kunden att bostadsbidraget för pensionstagare dras in och meddelar orsaken till detta. Ladda Ner
Bilaga - Allmänt bostadsbidrag - Personer som hör till hushållet AT 1jr Bilaga till ansökan om bostadsbidrag. Den här blanketten ska fyllas i som ett tillägg till ansökan om bostadsbidrag, om hushållet har fler än 6 medlemmar. Ladda Ner
Anmälan - Allmänt bostadsbidrag - Indragning av bostadsbidrag AT 6r Blankett för begäran om indragning av allmänt bostadsbidrag. Justering av bostadsbidrag söks med blankett AT 1r. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan om fortsatt bidrag - Allmänt bostadsbidrag AT 13r Används endast då man ansöker om förlängning av bidrag som betalas för viss tid. Ladda Ner
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda Ner
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Ansökan - Utbetalning av FPA-förmån till dödsbo EV 224r Med denna blankett kan företrädare för dödsbon ansöka om att FPA-förmåner betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Framställan om utbetalning av förmån till kommunen EV 241Nr Blanketten används för anhållan om att en förmån ska betalas till kommunen då utbetalning till bidragstagaren själv skulle äventyra bidragstagarens eller dennes familjs försörjning. Ladda Ner
Meddelande - Betalning av förmån till kommunen EV 255r Blanketten används då en förmån uppbärs till kommunen med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter eller 23 § i lagen om utkomststöd. Ladda Ner
Bilaga - Intyg om boende till ansökan om studiestöd OT 8r Bilaga till studiestödsansökan: Fastighetsägare eller hyresvärden undertecknar blanketten. Ladda Ner
Ansökan - Militärunderstöd SA 1r Med denna blankett ansöker man om militärunderstöd Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan - Uppgifter om hyresvärden Y 12r Ifylls av hyresvärden. Uppgifter om hyresvärden då bostadsbidraget betalas till hyresvärden. Ladda Ner
Utredning om överbetalning Y 14r På blanketten kan du lämna en utredning om orsakerna till överbetalningen och om din ekonomiska situation innan ett beslut om återkrav utfärdas. Ladda Ner
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda Ner
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Förfrågan om verksamhetsenheten Y 236r Med blanketten begärs uppgifter om verksamhetsenheten. Ladda Ner