Sjukdom

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll
Ansökan om ersättning för kostnader för företagshälsovård för företagare SV 116 TTHr - Ladda Ner
Hälsovårdscentrals redovisning till FPAs byrå SV 114 TTHr - Ladda Ner
Redogörelse för hälsovårdscentrals arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare SV 113 TTHr - Ladda Ner
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 98a TTHr Med den här blanketten ansöker arbetsgivaren om ersättning för företagshälsovårdskostnader; separata ifyllningsanvisningar finns på blanketten SV 101a TTHr. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer och en Katso-kod. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r På blanketten ansöks om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i utlandet. Ladda Ner
Ansökan - Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland SV 178r Ansökan om ersättning för läkemedelskostnader i Finland om ersättning inte erhållits på apoteket, en ny rätt till ersättning beviljats eller årssjälvrisken (takbeloppet) överskridits. Om kostnaderna uppkommit utomlands, använd blankett SV 128r. Ladda Ner
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Sjukdagpenningar SV 8r Med blanketten kan personkunder ansöka om sjukdagpenning och meddela om olycksfall. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande - Partiell sjukdagpenning SV 28r Med blanketten kan man meddela om avtal om deltidsarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för partiell sjukdagpenning. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r Med blanketten söks ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. Ladda Ner
Ansökan - Europeiskt sjukvårdskort SV 193r På blanketten görs ansökan om europeiskt sjukvårdskort. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Reseersättning SV 4r Med blanketten ansöker man om ersättning för resekostnader föranledda av sjukdom, graviditet eller förlossning eller av rehabilitering som ordnas av FPA. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Rätt till vård vid flyttning från Finland SV 140r Använd ansökan när du flyttar till ett EU-/EES-land eller Schweiz och söker rätt till sjukvård på samma grunder som de som bor där, eller när ditt bosättningsland fortfarande är Finland men ett EU-/EES-land eller Schweiz svarar för sjukvårdskostnaderna. Ladda Ner
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda Ner
Ansökan - Sjuk-/invalidspension ETK/Kela 7002r Med blanketten söker man sjuk-/invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen och arbetspensionslagarna, individuell förtidspension och delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna. Ladda Ner
Företagarblanketter för hälsovårdscentralen - Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 114 TTHr och utredningarna SV 112 TTHr och SV 113 TTHr SV 118 TTHr Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 114 TTHr och utredningarna SV 112 TTHr och SV 113 TTHr Ladda Ner
Sjukförsäkrads ansökan om FPA-kort SV 157r Med blanketten söks nytt FPA-kort i stället för förkommet kort. Ladda Ner
Utredning om företagshälsovård som hälsovårdscentral ordnat för företagare SV 112 TTHr Företagshälsovården för företagare gäller personer som är försäkrade enligt FöPL eller LFöPL. Arbetsplatsutredning för LFöPL-försäkrad ges på blankett SV 113 TTHr. Ladda Ner
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda Ner
Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland ? direktersättningsförfarande SV 132r Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland ? direktersättningsförfarande Ladda Ner
Utredning om olycksfall SV 143r En utredning om olycksfall fylls i om ersättning söks på grund av olycksfall. Ladda Ner
Utredning om överbetalning Y 14r På blanketten kan du lämna en utredning om orsakerna till överbetalningen och om din ekonomiska situation innan ett beslut om återkrav utfärdas. Ladda Ner
Redovisning för resekostnader - fullmaktsförfarande / direktersättningsförfarande SV 130r - Ladda Ner
Ansökan - Specialvårdspenning SV 89r Med blanketten söks dagpenning i sådana fall där en förälder har varit tvungen att vara borta från sitt arbete p.g.a. vård av ett sjukt/svårt sjukt barn och inte har fått lön för denna tid. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Tillstånd att få vård utanför bosättningslandet SV 129r Med denna blankett ansöks om förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. För handläggningen behövs uppgifter om de medicinska grunderna för sjukdomen, sjukvården eller åtgärden i fråga. Ladda Ner
Ansökan - Rätt till vård vid flyttning till Finland SV 141r Använd ansökan när du flyttar till Finland från ett EU-/EES-land eller Schweiz och söker rätt till sjukvård på samma grunder som de som bor här, eller när Finland svarar för sjukvårdskostnaderna även om bosättningslandet är ett EU-/EES-land eller Schweiz. Ladda Ner
Anmälan - Utredning om utomlands bosatt familjemedlems rätt till vård SV 142r På blanketten anmäls uppgifter om familjemedlemmar som bor i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för fastställande av kostnadsansvaret för sjukvården. Ladda Ner
Anvisningar för ifyllande av blankett SV 210r, Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport SV 210Tr - Ladda Ner
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda Ner
Redovisning från försäkringsbolag/arbetsgivare - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 133r Obs! Blanketten har förnyats 1.1.2014 på grund av en lagändring. Kostnader som har uppkommit före 1.1.2014 ersätts enligt den lagstiftning som gällde vid tidpunkten i fråga. Ladda Ner
Reseräkning för undersökning som förordnats av FPA Y 221r Ersättning för resekostnader vid remittering till undersökning enligt folkpensionslagen och sjukförsäkringslagen. Ladda Ner