Arbetsgivare

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Meddelande - Partiell sjukdagpenning SV 28r Med blanketten kan man meddela om avtal om deltidsarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för partiell sjukdagpenning. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för arbetsgivares företagshälsovårdskostnader (SV 98a TTHr) SV 101a TTHr Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV98 a TTHr (Bara utskrift) Ladda Ner
Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 98a TTHr Med den här blanketten ansöker arbetsgivaren om ersättning för företagshälsovårdskostnader; separata ifyllningsanvisningar finns på blanketten SV 101a TTHr. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer och en Katso-kod. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda Ner
Intyg för fastställande av arbetsvillkoret - Ifylls av arbetsgivaren TT 4r Ifylls av arbetsgivaren. Med intyget redogörs för arbetsveckor som är arbetsvillkorsgrundande för grunddagpenning. Uppföljningen av arbetstimmarna nödvändig för att fastställa att arbetstimmarna är arbetsvillkorsgrundande och arbetsvillkoret uppfylls. Ladda Ner
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande från arbetsgivaren om arbete utomlands Y 38Tr Ifylls av arbetsgivaren. Blanketten används när en arbetsgivare anmäler att en anställd ska arbeta utomlands och vill omfattas av den finländska bosättningsbaserade sociala tryggheten under utlandsvistelsen. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan från arbetsgivaren - Semesterkostnader under föräldradagpenningstid eller ersättning för familjeledighet SV 18r Med denna blankett söker arbetsgivaren ersättning för semesterlön eller semesterersättning som betalats till arbetstagaren under föräldradagpenningstiden samt för ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakats av föräldraskap. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Arbetsgivarens meddelande för särskild moderskapspenning SV 96r På blanketten meddelar arbetsgivaren om riskfaktorer i arbetstagarens arbete och om arbetsfrånvaro. Blanketten behövs för handläggning av ansökan om särskild moderskapspenning. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Löneintyg - Arbetslöshetsförmåner - Ifylls av arbetsgivaren TT 10r Ifylls av arbetsgivaren. Intyget används då man meddelar utbetald lön för jämkad arbetslöshetsförmån. Ladda Ner