Yrkesinriktad rehabilitering

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Bilaga - Ansökan om rehabilitering, Näringsstöd KU 105r Blanketten används som bilaga till blankett KU 101r. Ladda Ner
Frågor om arbetsförmågan - Uppgifter till FPA om uppföljningen av resultatet AKV 1r Blanketten används vid mätning och rapportering av den yrkesinriktade rehabiliteringens resultat. Används i samband med de rehabiliteringstjänster där serviceproducenten i enlighet med rehabiliteringsstandarderna rapporterar sitt resultat till FPA. Ladda Ner
Samtycke - till att uppgifter i Folkpensionsansaltens och arbets- och näringsbyråns register lämnas ut i samarbetssyfte KU 4r Med blanketten ger kunden sitt samtycke till att uppgifter i FPA:s och arbets- och näringsbyråns register lämnas ut mellan dessa aktörer. Ladda Ner
Samtycke - Rapportering gällande rehabiliteringseffekter KU 5r Rehabiliteringsklienten ger sitt samtycke till att delta i rapportering gällande rehabiliteringseffekter och till att rapporteringsuppgifterna förs in i registret över rapportering av rehabiliteringseffekter. Ladda Ner
Ansökan - Yrkesinriktad rehabilitering KU 101r Med blanketten söks yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA. Ladda Ner
Ansökan - Hjälpmedel KU 103r Blanketten används för ansökan om hjälpmedel inom ramen för FPA-rehabilitering. Ladda Ner
Behov av tolkning till och från ett främmande språk under rehabiliteringen - Bilaga till ansökan om rehabilitering KU 106r Blanketten används när FPA reder ut om rehabiliteringsklienten eller rehabiliteringsklientens anhöriga behöver tolkning. Kunden markerar på blanketten de språk han/hon kan använda sig av i rehabiliteringsärenden. Efter det avgör FPA om en tolk behövs. Ladda Ner
Ansökan om fortsatta insatser - Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering KU 140r Med blanketten söks fortsatt sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering. Ladda Ner
Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering KU 200r På utredningsblanketten redogörs för arbetstagarens yrkesmässiga situation och situationen på arbetsplatsen. Arbetstagaren fyller i blanketten tillsammans med sin chef. Blanketten fogas till ansökan KU 101r. Ladda Ner