Ålderspension

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Bosättning och arbete utomlands (Bilaga U) ETK/Kela 7110r Bosättning och arbete utomlands. Ladda Ner
Lantbruksföretagares utredning (Bilaga TM) LPA/FPA Mela/Kela 001r Lantbruksföretagares utredning Ladda Ner
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda Ner
Ansökan om justering - Folkpension / Garantipension E 285r Kunden ansöker om justering av folkpension, garantipension eller extra fronttillägg. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Ålderspension ETK/Kela 7001r Ansökningsblankett, med vilken kunden ansöker om ålderspension eller förtida ålderspension från FPA eller från en arbetspensionsanstalt. Ladda Ner
Information för den som söker pension ETK/Kela 7007or Anvisningar för ansökan om pension Ladda Ner
Regress- och indrivningsmeddelande ETK/Kela 7025r Med denna blankett anmäler man till pensionsanstalten förmåner som beviljats av FPA. En förmån som eventuellt betalas ut efter att pensionsanstaltens beslut överklagats regressindrivs till FPA. Ladda Ner
Regress- och indrivningsmeddelande ETK/Kela 7026r Med denna blankett meddelas till pensionsanstalten att FPA har ett regress-/indrivningsyrkande gällande familjepension som en annan institution betalar. Ladda Ner
Ifyllningsanvisningar för bilaga U ETK/Kela 7110or Ifyllningsanvisningar för bilaga U (Bosättning och arbete utomlands) Ladda Ner
Utredning - Inkomster och familjeförhållanden EV 16Lr Med blanketten utreds utomlands bosatta pensionstagares utländska pensionsinkomster och förhållanden. Ladda Ner
Ansökan - Folkpension - Regelbunden justering EV 17Lr Med blanketten utreds utländska pensionsinkomster och förhållanden för pensionstagare som bor i Finland. Ladda Ner
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Ansökan - Utbetalning av FPA-förmån till dödsbo EV 224r Med denna blankett kan företrädare för dödsbon ansöka om att FPA-förmåner betalas ut till dödsboet. Ladda Ner