Sjuk-/invalidpension

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan - Sjuk-/invalidspension ETK/Kela 7002r Med blanketten söker man sjuk-/invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen och arbetspensionslagarna, individuell förtidspension och delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna. Ladda Ner
Ansökan – Fortsatt rehabiliteringsstöd ETK/Kela 7008r Med blanketten ansöker man om fortsatt rehabiliteringsstöd från FPA och/eller arbetspensionsanstalten Ladda Ner
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda Ner
Ansökan om justering - Folkpension / Garantipension E 285r Kunden ansöker om justering av folkpension, garantipension eller extra fronttillägg. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Utredning - Inkomster och familjeförhållanden EV 16Lr Med blanketten utreds utomlands bosatta pensionstagares utländska pensionsinkomster och förhållanden. Ladda Ner
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Ansökan - Utbetalning av FPA-förmån till dödsbo EV 224r Med denna blankett kan företrädare för dödsbon ansöka om att FPA-förmåner betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Ansökan om justering - Sjukpension EV 267r Rätten till sjukpension granskas bl.a. när pensionstagarens arbetsförmåga har förbättrats eller när hon eller han vid upprepade tillfällen har kortvariga arbeten där inkomstgränsen på 737,45 euro överskrids. Anmäl förändringen på blankett EV 267r. Ladda Ner
Anmälan om att arbete upphör eller fortgår EV 275r Sjukpensionen eller rehabiliteringsstödet har lämnats vilande. Med blankett EV 275r anmäler du att arbetet upphör eller att det fortgår. Ladda Ner
Anmälan om att pension lämnas vilande EV 278r Mottagare av sjukpension/rehabiliteringsstöd. Om du börjar arbeta och förtjänar över 737,45 €/månad, anmäl detta på blankett EV 278r, Anmälan om att pension lämnas vilande. Ladda Ner