Allmänt bostadsbidrag

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan - Allmänt bostadsbidrag AT 1r Blankett för ansökan om allmänt bostadsbidrag. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Bilaga - Allmänt bostadsbidrag - Personer som hör till hushållet AT 1jr Bilaga till ansökan om bostadsbidrag. Den här blanketten ska fyllas i som ett tillägg till ansökan om bostadsbidrag, om hushållet har fler än 6 medlemmar. Ladda Ner
Bilaga - Allmänt bostadsbidrag - Fullmakt att företräda kollektivhushåll AT 5r Bilaga till ansökan om bostadsbidrag. Med denna blankett kan ett kollektivhushåll befullmäktiga en av medlemmarna att söka bostadsbidrag. Ladda Ner
Anmälan - Allmänt bostadsbidrag - Indragning av bostadsbidrag AT 6r Blankett för begäran om indragning av allmänt bostadsbidrag. Justering av bostadsbidrag söks med blankett AT 1r. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan om fortsatt bidrag - Allmänt bostadsbidrag AT 13r Används endast då man ansöker om förlängning av bidrag som betalas för viss tid. Ladda Ner
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda Ner
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Meddelande - Betalning av förmån till kommunen EV 255r Blanketten används då en förmån uppbärs till kommunen med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter eller 23 § i lagen om utkomststöd. Ladda Ner
Anmälan - Uppgifter om hyresvärden Y 12r Ifylls av hyresvärden. Uppgifter om hyresvärden då bostadsbidraget betalas till hyresvärden. Ladda Ner