Faderskapspenning

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. ungefär 9 veckor. Av dessa kan pappan vara 1–18 vardagar hemma tillsammans med mamman och sköta barnet. Mamman får moderskaps- eller föräldrapenning under den här tiden. Resten av faderskapsledighetsdagarna kan du hålla efter att föräldrapenningen upphört.

Förutom faderskapsledighet kan pappan efter barnets födelse hålla följande familjeledigheter:

Tidpunkt för faderskapsledighet

Faderskapsledigheten kan inledas då barnet fötts. Du kan också spara alla dina dagar med faderskapspenning till tiden efter moderskaps- och föräldrapenningeperioden. Faderskapsledigheten ska tas ut senast innan barnet fyller 2 år eller det har gått 2 år sedan adoptivbarnet togs i vård.

Faderskapsledigheten kan tas ut i repriser. De 1–18 vardagar som tas ut samtidigt med mamman kan delas upp på högst fyra omgångar. Den faderskapsledighet som tas ut efter föräldrapenningsperioden kan delas upp på högst två omgångar. Om pappan efter föräldrapenningsperioden till exempel ansöker om faderskapspenning  från måndag till fredag och veckan därpå igen ansöker om faderskapspenning från måndag till fredag har han förbrukat båda två avsnitten, trots att han inte använt det maximala antalet dagar. Pappans ledigheter kan inte flyttas över till mamman.

Om du håller faderskapsledigheten först senare kan barnet vara i dagvård innan faderskapsledigheten. Informera dagvårdsplatsen / daghemmet om barnets frånvaro senast två veckor innan faderskapsledigheten börjar. Samma dagvårdsplats består under faderskapsledigheten. Barnet kan dock inte vara på daghemmet under faderskapsledigheten. Familjens övriga barn kan vara i dagvård under faderskapsledigheten.

Observera att faderskapspenning som betalats efter föräldradagpenningperioden inverkar på vårdpenningen. Läs mer om hur faderskapsledigheten inverkar på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet.

Faderskapspenning under faderskapsledigheten

Under faderskapsledigheten betalar FPA ut faderskapspenning. Om du är anställd i ett arbets- eller tjänsteförhållande ska du ta reda på om din arbetsgivare betala lön under ledigheten. Uppgifterna behöver du i din ansökan om faderskapspenning. Kom ihåg att  meddela din arbetsgivare om planerade faderskapsledigheter 2 månader före ledigheten. Om du tar ut högst 12 vardagar, ska du meddela det till din arbetsgivare senast en månad i förväg. Du kan ansöka om faderskapspenning också om du är t.ex. företagare, arbetslös eller studerande.   

Ansök om faderskapspenning när du vet hur du håller ledigt. Du kan ansöka om faderskapsledigt för hela perioden eller i omgångar. Faderskapspenning utbetalas för vardagar (måndag-fredag) förutom söckenhelger. Då pappaledigheten löper över ett veckoslut inräknas även lördag i dagpenningsdagarna. Om du exempelvis är pappaledig måndag-måndag inräknas även den ingående lördagen och du förbrukar 7 dagar faderskapspenning.

Om arbetsgivaren betalar pappan lön för faderskapsledigheten, betalas faderskapspenningen till arbetsgivaren. Om betald ledighet ingår i faderskapsledigheten betalar FPA ut faderskapspenning även för dessa dagar till pappans arbetsgivare. Till exempel om den betalda faderskapsledigheten pågår över ett veckoslut och lördagen räknas som betald ledighet betalar FPA faderskapspenning till arbetsgivaren också för lördagen. I sådana fall förbrukar lördagen en av pappans faderskapspenningsdagar.

Rätt till faderskapspenning

För att få faderskapspenning ska du vara samboende eller gift med barnets mamma och delta i vården av barnet. I undantagsfall kan du få faderskapspenning även om ni bor på olika adresser, om det här beror t.ex. på arbetssituationen och inte på att ni har avslutat relationen.

Om du har ansvar för barnets vård, men inte är samboende eller gift med barnets mamma, har du rätt till faderskapspenning om vården har börjat 1.3.2017 eller senare. Du behöver inte bo med ditt barn, det räcker att du tar hand om barnet under faderskapsledigheten.

Ett villkor är dessutom att du har omfattats av den sociala tryggheten i Finland i minst 180 dagar omedelbart före barnets beräknade födelsetid. I försäkringstiden kan även inräknas försäkringstid i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Israel. Om du flyttar till Finland från utlandet, läs mer under Flyttning till Finland.

Läs mer om faderskapspenning i regnbågsfamiljer.

Nytt barn till familjen

Faderskapspenningen utbetalas per barn. Om det föds eller adopteras ett nytt barn till familjen kan pappan hålla för tidigare outtagen ledighet högst 24 vardagar samtidigt som mamman är hemma och är moderskaps- eller föräldraledig. Faderskapsledighetsdagarna för ett barn måste tas ut innan barnet fyller 2 år eller inom 2 år från adoptionen.Det nya barnet medför högst 18 vardagar samtidigt med mamman. Tillsammans kan pappan alltså hålla högst 42 vardagar tillsammans med mamman under tiden hon får moderskaps- eller föräldrapenning. Faderskapspenning utbetalas dock endast för ett barn åt gången.

Studier och arbete under ledigheten

När du får faderskapspenning får du inte samtidigt arbeta eller studera på heltid. Arbete på söndagar och söckenhelger är tillåtet, eftersom faderskapspenning endast betalas för vardagar.

Arbete är allt förvärvsarbete, också t.ex. distansarbete i hemmet och jour- och beredskapstid. Arbete är dessutom t.ex. arbete i eget eller en familjemedlems företag, jord- och skogsbruksarbete, självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, då det anknyter till det egna arbetet eller om det sker mot arvode. Verksamhet som närståendevårdare eller familjevårdare betraktas som förvärvsarbete.

Studier och studiestöd utesluter inte faderskapspenning, förutsatt att du inte studerar på heltid, och ändå sköter om barnet.

Läs mer