Flyttning utomlands

Om du flyttar utomlands permanent eller tillfälligt ska du alltid anmäla detta till FPA. Du ska också meddela när du återvänder till Finland.

När du tänker stanna utomlands längre än ett år

Rätten till finländsk social trygghet för personer som flyttar utomlands avgörs i regel utifrån vistelsens längd. Om du har för avsikt att flytta utomlands för kortare tid än ett år, dvs. tillfälligt, omfattas du vanligtvis av den finländska sociala tryggheten och har rätt till FPA-förmåner. Om du däremot tänker stanna utomlands en längre tid än ett år anses du flytta permanent och din rätt till finsk social trygghet upphör i allmänhet vid flyttningen.

Om en utlandsvistelse som ursprungligen varit tänkt som tillfällig (kortare tid än ett år) trots allt varar över ett år, dvs. blir stadigvarande, upphör din rätt till finländsk social trygghet räknat från det datum då förhållandena ändras. Man kan kontrollera sin rätt till finländsk social trygghet genom att logga in på FPA:s e-tjänst.

Arbete i ett annat EU-land?

Om du börjar arbeta i ett annat EU- eller EES-land börjar du omfattas av den sociala tryggheten i det landet även om arbetet skulle vara kortare tid än ett år. Läs mer om den sociala tryggheten när man arbetar utomlands.

Regelbundet över halva året utomlands

Personer som regelbundet vistas mer än halva året utomlands har vanligtvis inte rätt till finländsk social trygghet. Om du emellertid alltjämt har fast anknytning till Finland kan du fortsättningsvis omfattas av den finländska sociala tryggheten. I oklara situationer beaktas individuella förhållanden, till exempel hur länge du varit bosatt i Finland och utomlands, familjeband, boendeförhållanden och regelbunden vistelse i Finland.

FPA-förmånerna har indelats i två grupper beroende på om de betalas till personer som vistas utomlands tillfälligt eller stadigvarande. Vissa förmåner betalas inte alls till personer utomlands. Närmare information om förmånerna finns under rubriken Utbetalning av förmåner.

Du kan sköta dina FPA-ärenden på webben också när du är utomlands

Via FPA:s e-tjänst kan du

  • göra en anmälan om flyttning utomlands
  • ansöka om att få behålla din rätt till social trygghet då du flyttar utomlands
  • kontrollera om du omfattas av den finländska sociala tryggheten
  • meddela om dina förhållanden i utlandet har förändrats (du har exempelvis börjat arbeta)
  • meddela när du tänker återvända
  • ansöka om att bli omfattad av den finländska sociala tryggheten när du återvänder
  • Bilagorna till ansökan kan du skicka till FPA elektroniskt eller per post.

Mer information

Senast ändrad 25.4.2014
Uppdaterad 19.10.2012