Arbetstagare utomlands

Rätten till social trygghet i Finland för personer som flyttar utomlands för att arbeta fastställs utifrån utlandsvistelsens varaktighet. Huvudregeln är att du bibehåller din rätt till social trygghet i Finland om du arbetar utomlands kortare tid än ett år. Om du arbetar utomlands en längre period än ett år förlorar du i allmänhet denna rätt i Finland.

När det gäller personer som flyttar till EU/EES-länderna eller Schweiz avviker man från regeln om tillfällig vistelse, eftersom redan en kort arbetsperiod i något av dessa länder vanligen ger dig rätt till social trygghet i det land där du arbetar. Enligt EU-reglerna har du rätt till social trygghet i endast ett land i taget, vilket vanligtvis är det land där du arbetar.

I vissa fall kan personer som arbetar utomlands över ett år bibehålla sin rätt till social trygghet i Finland. Utsända arbetstagare bibehåller under utsändningstiden sin rätt till social trygghet i Finland på ansökan och tjänstemän utan ansökan. Arbetsgivaren ska underrätta FPA om att tjänstemannen arbetar utomlands. Också de utsända arbetstagarnas och tjänstemännens familjemedlemmar kan bibehålla sin rätt till social trygghet i Finland på ansökan.

FPA har behörighet att bestämma hur den finländska lagstiftningen om social trygghet ska tillämpas när det gäller utsända arbetstagare i andra länder än EU/EES-länderna och länderna med avtal om social trygghet. FPA bestämmer hur lagstiftningen om social trygghet ska tillämpas också när det gäller familjemedlemmar som flyttar utomlands tillsammans med utsända arbetstagare. Pensionsskyddscentralen beslutar i sin tur om den sociala tryggheten för arbetstagare som utsänds till EU/EES-länderna, Schweiz och länderna med avtal om social trygghet.

Mer information

Senast ändrad 11.4.2013
Uppdaterad 19.10.2012