Rehabiliteringsplan behövs

Medicinsk rehabilitering för en person med gravt handikapp bygger alltid på en skriftlig rehabiliteringsplan.

Den offentliga hälsovårdsenhet (hälsovårdscentral eller sjukhus) som svarar för vården uppgör planen i samarbete med klienten själv och med en läkare och ofta ett yrkesövergripande team. Vid behov kan en anhörig till klienten delta. Rehabiliteringsplanen görs upp för minst 1 och högst 3 år i taget.

Rehabiliteringsplanen måste innehålla

  • uppgifter om sjukdomen
  • tidigare rehabilitering och dess resultat
  • livssituationen
  • de medicinska och funktionella olägenheterna
  • målstättningarna för rehabiliteringen
  • kontaktpersonerna, uppföljningsförfarandet och vårdansvaret.

Rehabiliteringsplanen beskriver rehabiliteringsåtgärderna och rehabiliteringstiderna (när, hur ofta, hur länge). Av planen skall det också framgå vilka personer som varit med om att göra upp planen.

Om det är nödvändigt att en anhörig deltar i själva rehabiliteringen eller i vägledning skall också motiveringarna framgå av planen.

Rehabiliteringsplanen uppgörs på FPA:s blankett för rehabiliteringsplan eller på blanketten för läkarutlåtande B förutsatt att motsvarande uppgifter framgår ur läkarutlåtandet. Rehabiliteringsplanen kan justeras vid behov.

Rehabiliteringsplanen har karaktären av en rekommendation. FPA fattar beslutet om rehabilitering utgående från rehabiliteringsplanen och andra tillgängliga uppgifter.

Den serviceproducent som föreslås i rehabiliteringsplanen genomför rehabiliteringen enligt möjligtheter. FPA måste ha godkänt serviceproduenten för rehabilitering av gravt handikappade.

Senast ändrad 19.10.2012
Uppdaterad 19.10.2012