Sjukpension

När en sjukdom leder till arbetsoförmåga, ska du i allmänhet först ansöka om sjukdagpenning. Om sjukdomen drar ut på tiden, kan du ansöka om sjukpension. Den beviljas i form av arbetspension eller folkpension. I dagligt tal kallas både invalidpension enligt arbetspensionslagarna och sjukpension enligt folkpensionslagen för sjukpension.

Den sjukpension som FPA betalar ut börjar vanligen ett år efter insjuknandet. Sjukpensionen kan betalas ut under en viss tid och kallas då rehabiliteringsstöd, eller utan tidsbegränsning.

Du kan få sjukpension enligt folkpensionslagen, om du uppfyller samtliga följande förutsättningar:

  • Dina övriga pensioner och ersättningar ligger under inkomstgränsen.
  • Du har bott i Finland minst den lagstadgade bosättningstiden, dvs. 3 år efter att du har fyllt 16 år. Kravet på bosättningstid tillämpas emellertid inte, om din arbetsoförmåga har börjat medan du var bosatt i Finland och innan du fyllde 19 år, eller om du fick handikappbidrag för personer under 16 år när du fyllde 16 år.
  • Du är i åldern 16–64 år.
  • Sjukdom, skada eller handikapp hindrar arbete som ger dig en skälig utkomst. Se arbete som pensionär.

Avvikande från den sista punkten har personer som är blinda eller rörelsehindrade rätt till sjukpension enligt folkpensionslagen, även om de kan förvärvsarbeta.

Sjukdagpenning före pension

När du varit sjukskriven från ditt arbete och fått sjukdagpenning i 150 vardagar, skickar FPA till dig ett meddelande om möjligheterna till rehabilitering och ansökan om pension.

Sjukdagpenning utbetalas för högst 300 vardagar. Utbetalningen av dagpenningen upphör emellertid i slutet av den kalendermånad som föregår den månad då dessa 300 dagar uppnås. FPA:s sjukpension kan börja tidigast från ingången av nästa månad. Alla har emellertid inte rätt till sjukdagpenning eller det återstår ingen sjukdagpenning att betala. Också då börjar sjukpensionen enligt folkpensionslagen i allmänhet först efter den tid som motsvarar dagpenningstiden (högst 300 vardagar). Om du däremot beviljas invalidpension enligt arbetspensionslagarna (sjukpension), kan folkpensionen börja vid samma tidpunkt.

Den som fyllt 63 år kan beviljas sjukpension från FPA från ingången av den månad som följer efter att arbetsoförmågan började, om personen tidigare eller från samma tidpunkt har beviljats ålderspension enligt arbetspensionslagarna.

Om maximitiden för sjukdagpenning uppnås innan din pensionsansökan har behandlats, ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid TE-tjänster och ansöka om en arbetslöshetsförmån.

Mer information

Senast ändrad 20.9.2016
Uppdaterad 20.9.2016