Visste du, att...

FPA är en självständig socialförsäkringsinstitution som står under riksdagens tillsyn.

Organisation

Fullmäktige

FPA är en självständig socialförsäkringsinrättning som står under riksdagens tillsyn och som har egen förvaltning och ekonomi. Tillsynen sköts genom FPA:s fullmäktige, som utses av riksdagen.

Fullmäktige fastställer på styrelsens framställan bokslutsgrunderna och bokslutet och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Fullmäktige avger årligen en berättelse över sin verksamhet till riksdagen.

Styrelsen

FPA:s verksamhet leds av en styrelse som består av 10 ledamöter, utsedda av fullmäktige. FPA:s personal företräds vid styrelsens möten av en egen representant med yttranderätt.

FPA:s organisation 1.1.2016

Resultatenheter

FPA:s organisation utgörs av sex resultatenheter, Kundrelationstjänster, Förmånstjänster, Utvecklingstjänster, ICT-tjänster, Gemensamma tjänster och Stabstjänster.

Resultatenheten för förmånstjänster ansvarar för avgörandet av förmånsärenden och kommer med förslag till utveckling av förmånslagstiftningen. FPA:s lokalförvaltning består av fem försäkringsdistrikt som hör till Resultatenheten för förmånstjänster.

 • Södra försäkringsdistriktet
 • Östra försäkringsdistriktet
 • Mellersta försäkringsdistriktet
 • Västra försäkringsdistriktet
 • Norra försäkringsdistriktet

Andra enheter som lyder under Resultatenheten för förmånstjänster är Handläggningscentret för internationella ärenden, FPA Åland, Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, Handläggningscentret för sjukpensionsärenden och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Resultatenheten för kundrelationstjänster ansvarar för kundservicen i alla servicekanaler och för rådgivning och handledning för kunderna enligt deras behov. Till Resultatenheten för kundrelationstjänster hör sex regionala kundserviceenheter.

 • Södra kundserviceenheten
 • Huvudstadsregionens kundserviceenhet
 • Östra kundserviceenheten
 • Mellersta kundserviceenheten
 • Västra kundserviceenheten
 • Norra kundserviceenheten

Kontaktcentret, som svarar för telefonservicen till kunderna, hör till Resultatenheten för kundrelationstjänster. FPA:s kontaktcenter finns i Joensuu, Lieksa, Jyväskylä, Kemijärvi och Jakobstad.

Resultatenheten för utvecklingstjänster ansvarar för utvecklingen och förbättringen av kund- och förmånsprocesserna, IT-system, och tjänster i anslutning till dessa.
Resultatenheten för ICT-tjänster producerar och levererar ICT-tjänster till kunderna, intressentgrupperna och personalen. Kanta-tjänsterna är en del av Resultatenheten för ICT-tjänster.

Resultatenheten för gemensamma tjänster ansvarar för produktionen och leveransen av gemensamma tjänster som möjliggör verksamheten. Indrivningscentret, som sköter indrivningsärenden, hör till den här resultatenheten.

Resultatenheten för stabstjänster ansvarar för tjänster som stöder ledarskapet vid genomförande av FPA:s strategi och för stöd till ledningen. Internrevisionen lyder direkt under generaldirektören.

Mer information