Partiell sjukdagpenning

Om du är 16-67 år och sjukskriven från ett heltidsarbete, men tycker att du trots sjukdomen skulle orka arbeta på deltid, kan du ha möjlighet till deltidsarbete med partiell sjukdagpenning. Både löntagare och företagare kan utnyttja partiell sjukdagpenning.

Även personer med flera deltidsarbeten vars totala veckoarbetstid är minst 35 timmar i veckan kan få partiell sjukdagpenning.

Om du tror att deltidsarbete med partiell sjukdagpenning är ett alternativ för dig ska du så fort som möjligt utreda möjligheterna tillsammans med din arbetsgivare och företagsläkare. Du måste nämligen avtala med din arbetsgivare om förkortad arbetstid antingen per dag eller vecka. Avtalet om deltidsarbete är frivilligt för både löntagaren och arbetsgivaren. Dessutom måste din företagsläkare eller behandlande läkaren för egen del bedöma om deltidsarbete är lämpligt i ditt fall och med tanke på din sjukdom.

Under delsjukskrivningen med partiell sjukdagpenning måste du förkorta din arbetstid med 40–60 % jämfört med heltidsarbetet.Om du är företagare ska du förkorta din arbetstid i samma proportion.

Den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningen. Med beräkningsprogrammet på www.fpa.fi/berakningar får du en uppfattning om storleken på din sjukdagpenning.

Självrisktid

Du kan få partiell sjukdagpenning genast efter sjukdagpenningens självrisktid dvs. (insjuknandedagen + 9 därpå följande vardagar). Du kan också få partiell sjukdagpenning som en direkt fortsättning på sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning.

Om din arbetsgivare betalar dig heltidslön trots att du arbetar på deltid kan FPA på arbetsgivarens ansökan betala den partiella sjukdagpenningen till din arbetsgivare.

Hur länge?

Avtalet om deltidsarbete ska göras på viss tid. Avtalstiden måste vara minst 12 vardagr och högst 120 vardagar . Till vardagar räknas då måndag - lördag, men inte söndagar eller helger som infaller på en vardag.

När du har fått partiell sjukdagpenning i 120 dagar, kan du inte på nytt få partiell sjukdagpenning för samma sjukdom förrän du har varit arbetsförmögen i ett år.

Exempel

Lasse är sjukskriven för att han håller på att repa sig efter en axeloperation. Han jobbar som arbetsledare i en elfirma. Till hans uppgifter hör också att utföra elinstallationer. Lasse kommer överens med sin arbetsgivare att han kan återvända till sitt arbete på deltid för en viss tid. Under deltidsarbetet ska han ansvara för arbetsledningen men inte själv delta i elinstallationsarbeten.

På dessa grunder kan företagsläkaren bedöma om Lasse kan kan återvända till sitt arbete på deltid utan att riskera tillfrisknandet.

Senast ändrad 5.12.2014
Uppdaterad 1.1.2014