Sjukvård för utlänningar i Finland

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning från FPA för vårdkostnader som uppstått i samband med brådskande sjukvård som getts personer som är sjukförsäkrade i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz eller Australien. Statlig ersättning betalas också för vårdkostnaderna för arbetstagare och deras familjemedlemmar som sänts ut till Finland från delstaten Quebec i Kanada eller från Israel när dessa personers rätt till vård har registrerats i förväg hos FPA.

Dessutom betalas statlig ersättning för vårdkostnader för vissa andra persongrupper i enlighet med EU-lagstiftningen. Exempel på sådana persongrupper är gränsarbetare och sjömän som är permanent bosatta i Finland men sjukförsäkrade på annat håll samt pensionstagare som är permanent bosatta utomlands och för vilkas sjukvårdskostnader Finland ansvarar.

Personerna visar sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i första hand med det europeiska sjukförsäkringskort som beviljas av ett annat land eller med Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljas av FPA.

Statlig ersättning ska sökas från FPA med blankett Y 31 senast 12 månader efter utgången av den månad då vården gavs. FPA betalar statlig ersättning till den kommun, samkommun eller det sjukvårdsdistrikt som är huvudman för den offentliga hälso- och sjukvården.

Statlig ersättning för vårdkostnader - anvisningar för den offentliga hälso- och sjukvården

Koppla ihop bilagor med rätt blankett

Bifoga alltid de bilagor som hör till en specifik ansökan om statliga ersättning till rätt blankett. Skicka med andra ord inte in ansökningar i en bunt och bilagor i en annan. På detta sätt underlättar du handläggningen av ansökan och utbetalningen av ersättningen.

Distanstjänster

Distanstjänster, dvs. hälso- och sjukvårdstjänster som ges via videoförbindelse, kan ersättas från och med 1.3.2016.

FPA:s anvisningar om sjukvårdsersättningar tillämpas även på sådan vård och behandling som är ersättningsgill också när den ges på distans. Vårdgivaren bedömer vilka tjänster och vilka kundgrupper som lämpar sig för vård på distans.

Läs mer om ersättning för hälso- och sjukvård på distans i meddelandet Ersättning för hälso- och sjukvård på distans från 1.3.2016 - internationella situationer (pdf, 135 kt).

Aktuellt

Föregående brev och meddelanden

Närmare information

Kymmenedalens enhet för internationella redovisningar, tel. 020 635 1808.

Senast ändrad 13.7.2016
Uppdaterad 30.6.2015