Sysselsättningsfrämjande åtgärder

Som arbetslös arbetssökande har du olika alternativ att förbättra dina sysselsättningsmöjligheter. Du kommer överens med arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) vid uppgörandet av en sysselsättningsplan om deltagande i sysselsättningsfrämjande åtgärder. För sysselsättningsfrämjande åtgärder utbetalas den arbetslöshetsförmån personen skulle ha rätt till som arbetslös.

Sysselsättningsfrämjande åtgärder är

 • frivilliga studier
 • frivilliga studier för invandrare
 • arbetskraftsutbildning
 • jobbsökarträning och karriärträning
 • arbetsprövning och utbildningsprövning samt
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Arbetskraftspolitisk utbildning eller frivillig utbildning

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning finansieras av arbetsförvaltningen och är avgiftsfri för studeranden. Utbildningen är i främsta hand avsedd för personer som har fyllt 20 år och är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet.

Som arbetslös kan du också studera på eget initiativ, exempelvis slutföra en examen som blivit på hälft. Du kan få arbetslöshetsskydd till frivilliga studier om

 • du varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån
 • du har fyllt 25 senast då studierna inleds
 • du har ett av TE-byrån konstaterat utbildningsbehov
 • du överenskommit om studierna i din sysselsättningsplan och
 • du studerar heltid.

På TE-byrån avgörs om studierna är sådana att de kan betraktas som arbetssökandens frivilliga studier. TE-byrån följer också med hur studierna framskrider. Studierna kan stödjas i sin helhet men du kan få arbetslöshetsförmån som stöd för studierna för högst 24 månader per studiehelhet. TE-byrån följer med hur maximitiden uppnås.

Stödformer för sysselsättningsfrämjande åtgärder

För sysselsättningsfrämjande åtgärder utbetalas den arbetslöshetsförmån personen skulle ha rätt till som arbetslös (arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning). Dessutom kan du få förhöjningsdel samt en ersättning för kostnader.

Den inkomstrelaterade dagpenningen och grunddagpenningen, som utbetalas för tiden i sysselsättningsfrämjande åtgärd, minskar arbetslöshetslöshetsdagpenningens maximitid på 400 dagar.

Arbetslöshetsförmånen kan utbetalas under tiden för en sysselsättningsfrämjande åtgärd, trots att den arbetssökande inte har rätt till förmånen som arbetslös i vissa situationer.Det kan vara fråga om tid utan ersättning, skyldighet att följa arbetslöshetsvillkor eller väntetid.

Under tiden för en sysselsättningsfrämjande åtgärd får du arbetsmarknadsstöd som betalas utan behovsprövning, dvs. föräldrarnas inkomster inverkar på beloppet under tiden för en sysselsättningsfrämjande åtgärd.

Arbetslöshetsförmån utbetalas, då övriga förutsättningar uppfylls, för alla dagar i sysselsättningfrämjande åtgärd, också för sådana dagar under ifrågavarande tidsperiod utan anordnad sysselsättning.

Under tiden för annan sysselsättningfrämjande åtgärd än arbetskraftspolitisk vuxenutbildning har en arbetssökande inte rätt till arbetslöshetsförmån för de dagar då han inte deltar om inte frånvaron beror på

 • arbetsoförmåga
 • ett under 10-årigt barns sjukdom för högst 4 arbetsdagar per gång
 • en anställningsintervju eller något annat jämförbart skäl som anknyter till sysselsättning
 • skötsel av offentligt förtroendeuppdrag.

Senast ändrad 4.1.2017
Uppdaterad 1.1.2017